Křestanské náhledy na stvoření

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Ivo Kraus
06/16/2009

Připravil jsem si pro vás stručné vyučování na téma – stvoření světa. Úvodem vám položím otázku: „Je Darwinova evoluční teorie, kterou jsme se učili ve škole, slučitelná s naší vírou?” Možná, že namítnete: „Ale Pán nás v nebi nebude soudit podle toho, co si myslíme, ale podle našich činů. Víra je přeci nezávislá na jakékoliv vědecké teorii, ať už se jedná o evoluci či kreaci.“ Ovšem, něco na tom je. Kdyby stála naše víra jenom na kreacionismu, byla by dost vratká, hlavní je přeci evangelium? Jiní si snad řeknou: „Já s tím nemám problém, Bůh tvořil evolucí.

Ale já se vás dnes pokusím přesvědčit, že zpráva o stvoření světa je pilířem křesťanské víry a pravdou Boží, kterou je třeba hájit bez ohledu na to, co říká dnešní věda. Příklad si beru z Jonáše, který nechtěl poslechnout Hospodina. Jakmile na něj přišlo neštěstí v podobě veliké bouře, byl nucen vyznat: „Jsem Hebrej a uctívám Hospodina, Boha nebes, který stvořil moře i pevninu. (Jb 1:9)“ Ti lidé na lodi pochopili že Jonášův Bůh nad nimi vládne skrze přírodu, kterou stvořil. Také první apoštolové vyzývali lid od marností, aby se obrátil k živému Bohu, který stvořil nebe a zemi i moře a všechno, co je v nich (Sk 14:15) Podobně i my bychom měli připomínat nevěřícím, že je nad námi někdo, kdo má v moci naší modrou planetu.

Nečekejte teď ode mne, že vám vše vylíčím podrobně jako nějaký odborník. Bible není učebnicí. Pán nechce, abychom filosofovali nad otázkami typu: „Proč Bůh stvořil srážlivost krve, když v ráji nebyla smrt.“ Nebo: „Proč stvořil rakovinu? Kdy přidělal bičíkovcům bičík?“ A podobně. Bůh říká Jobovi: „Kde jsi byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, víš-li něco rozumného o tom.“ (Job 38:4) Říká mu to hlavně proto, aby si uvědomil, že On je Pánem všeho tvorstva. Boží Slovo nám sděluje to hlavní, co potřebujeme vědět. Totiž, že Bůh je Stvořitel a svrchovaný Pán. Naše víra ve Stvořitele přeci znamená, že svým početím, zrozením žijeme z vůle svého Pána, na němž jsme ve všem zcela závislí a jemuž jsme odpovědní. Dodávám jen postřeh žalmisty: „On ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme prach.“ (Ž 103:14) A aby to nebylo tak ponuré, povzbudím vás prorockými slovy: „Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, neboť v tebe doufá.“ (Iz 26:3)

A nyní si prosím poslechněte trošku teorie. Všichni křesťané asi věří, že Bůh stvořil svět. Liší se však v tom, jak to učinil. Liberálové většinou zastávají teistický názor, že Bůh na evoluci dohlížel. Má to však své slabiny. Jednak biblický popis vzniku světa není stejný jak tvrdí školní učebnice a jednak teisté popírají sami sebe, když dodávají: „Bůh od stvoření světa neměl a nemá potřebu do něj zasahovat.“ Tím se automaticky ruší existence nadpřirozena a tím pádem postrádá smysl se modlit k Bohu za ochranu před přírodními živly apod. Kreacionisté jsou jistě blíže Pravdy, ale i jejich názory se liší. Na jednu stranu zde máme zastánce teorie mladé a staré země. Příčinou je verš z 2. epištoly apoštola Petra: „Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a `tisíc let jako jeden den“ (2Pt 3:8) Příznivci dlouhověkosti Země jsou kompromisnější. Tvrdí, že Bůh nemohl stvořit svět v šesti dnech, protože zpočátku ani nebyl den a noc a jak se tedy měřil čas?

Jejich předpoklady snadno vysvětlí například vyhynutí dinosaurů. Proč to dávat do souvislostí s nosností Noemovy archy? Vyhynuli přeci již dávno před potopou. Ale je to správný přístup? Proč Pán nesdělil Mojžíši, že Adam nebyl stvořený v ráji, ale na zemi, kde již miliardy a miliardy let působil drsný přírodní výběr?

Když už jsme u té potopy. Čteme-li ten příběh samostatně, snadno dospějeme k závěru, že potopa mohla být jen lokální. Ostatně, neříkáme si dnes, že máme celosvětovou finanční krizi? Je opravdu celosvětová? Prožívají ji i afričtí křováci, kteří nepoužívají peníze? A stejně tak, nemohl by si předpotopní člověk myslet, že byl zničen veškerý jemu známý svět? Zajímal se o to, zda je zatopena i například Antarktida? Už i židovský učenec Josefus Flávius před 2000 lety psal, že potopa byla jen místní, tak nad čím váhat. Souhlasíte se mnou? To je chyba – všechno zkoumejte podle písem. Položím vám otázku: „Proč by Noe stavěl archu, když by ho mohl Bůh nechat jen přestěhovat? Proč shromažďoval zvířata?” Přátelé, zapomíná se, že v kontextu celé Bible hlavním záměrem Božím bylo vyhubit zkažené lidstvo.

Příznivci teorie mladé Země asi nejvíce hájí doslovné biblické tvrzení. V Himalájích se třeba najdou škeble a hned jásají – celosvětová potopa byla. Dinosauři se nevešli do archy, při potopě se hory zvedly a údolí se propadla tíhou vody na zemské litosférické desky apod. Speciální kreacionisté jsou jistě největšími zastánci doslovné biblické interpretace, ale tutam své nadšení přeženou a spletou se. To je pak voda na mlýn racionalistům, kteří si libují ve vysvětlování mýtů obsažených v Bibli. K tomu bych chtěl poznamenat, že mýtická škola ztratila oblibu poté, co se po druhé světové válce ukázalo, že Ježíš nebyl mýtus, ale skutečnost. No, teď změnili taktiku a tvrdí, že historický Ježíš byl někdo úplně jiný než ten popsaný v evangeliích. To jen na okraj. Tak ať Pán žehná těmto žhavým biblickým kreacionistům. Je tu alespoň někdo, kdo se snaží prakticky obhajovat pravdivost Písma před světem.

Ale to už se dostáváme k jádru problému. Naším postojem může směle být tvrzení: „Boží Slovo je Pravda a ta se nemusí dokazovat.“ Stůjme pevně ve své víře a sdělujme světu,že náš Pán je Pánem tvorstva i přírodních živlů. Bůh se nedá dokázat vědecky, ale jen svědecky. Svědectví můžeme podávat jen my, jeho děti. Konejme mocné činy skrze Ducha svatého, ať lidé vidí Boží moc. Jděme a hovořme o soudu, o posledních věcech a o trestech, které mají přijít na konci věků i skrze přírodu. Jinak si svět neuvědomí jakou milost náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus nabízí. Toto mé tvrzení bych rád ilustroval veršem z knihy Zjevení: „A všechno stvoření na nebi, na zemi, pod zemí i v moři, všecko, co v nich jest, slyšel jsem volat: “Tomu, jenž sedí na trůnu, i Beránkovi dobrořečení, čest, sláva i moc na věky věků!” (Zj 5:3)

Závěrem bych si dovolil vyjádřit přání, aby se v Církvi opět oživila úcta ke Stvořiteli, abychom si pak společně po kázání mohli prožít něco podobného: „A když to bratři uslyšeli, pozvedli jednomyslně hlas k Bohu a řekli:“Hospodine, ty jsi Bůh, který stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich.“ (Sk 4:24)

Modlitba: „O kéž nám Hospodin dá slova moudrosti při dosvědčování jeho Pravdy před světem. Amen

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments