Ježíš Kristus zlomil moc smrti a zjevil nepomíjející život

pavelkabrt Bible, křesťanství, náboženství Napsat komentář

Jan Hudec
farář ČCE v Liptále

2. Tim. 1:6-10:

“Proto ti připomínám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi přijal skrze vkládání mých rukou. Bůh nám nedal ducha strachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy. Proto se nestyď za svědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle se mnou snášej útrapy pro evangelium. Vždyť on nás spasil a povolal svatým povoláním; ne díky našim skutkům, ale díky jeho vlastnímu záměru a milosti, kterou nám v Kristu Ježíši udělil před začátkem věků. Tato milost se nyní projevila v příchodu našeho Spasitele, Krista Ježíše, který zrušil vládu smrti a skrze evangelium zjevil život a nesmrtelnost.”

Taková „charakteristika Boha” zaujme málokoho. Proto o ní nepíší noviny a možná nezaujme ani čtenáře Evangelického týdeníku, dychtícího po něčem novém. Evangeliu nesluší heslovitost. Nemá-li zaujatého vykladače, může být slovo o Boží lásce vnímáno jen jako prázdný reklamní slogan.

Povrchní informace je jako kamínek v mozaice obrazu světa, v níž má Bůh místo jen na okraji, v oblasti bezbřehého duchovna. Naše heslo je srozumitelné pouze tam, kde středem světa není člověk se svou činorodostí, nýbrž Bůh a Jeho činorodost, od věků zaměřená na člověka. Celá Bible mluví o Boží lásce v Kristu a zve k ní každého. Proto zde apoštol oznamuje: Bůh nás spasil bez našich zásluh, podle svého vlastního úradku a z nepochopitelné milosti. Stalo se to v Kristu Ježíši ještě dříve než svět povstal a bylo to veřejně vyhlášeno, když se Ježíš stal člověkem.

Jeho životní příběh od Betléma přes Galileu po Jeruzalém je dovršením odvěkého Božího záměru, středem veškerého kosmického dění. Ježíš Kristus zakládá, ochraňuje a udržuje život světa. Neboť v něm je pramen všeho bytí, on na kříži přemohl smrt a ve vzkříšení odhalil život nepomíjející, smrt přesahující. On sám se stal otevřenými dveřmi k tomuto životu. Boží spása je hotova a nabídnuta všem, nejprve ovšem nám, kdo jsme byli povoláni.

V čem se liší povolaní od nepovolaných? Předně v tom, že uvěřili a pochopili, že jejich křehký život je skryt v Bohu spolu s Kristem, který přemohl smrt a zjevil nepomíjející život v evangeliu. O to se opírá naše naděje pro přítomnost i budoucnost. Víra v evangelium tedy probouzí dychtivost po zprávách třeba i heslovitého typu. Pro povolané je to nepostradatelný denní chléb.

Jak je ale možné probudit zájem u lidí, kteří si Boží zprávy necení víc než laciné reklamy? Přečtěte si prosím celou souvislost naší centrální věty od verše šestého. Tam apoštol píše: Rozněcuj v sobě oheň charismat! Přemáhej zbabělost Duchem síly, lásky a rozvahy! Nestyď se vydávat svědectví o svém Pánu! A Bůh, který tě spasil, ti k tomu dá sílu. Evangelium bez svědectví církve a jednotlivých věřících se stává nepřesvědčivým heslem.

Filosof Nietzsche už v 19. století napsal: „Museli byste mi zpívat lepší písně, abych se naučil věřit vašemu Vykupiteli. Pro mě by jeho učedníci museli vypadat „vykoupeněji”.” Zdá se, že to platí i v 21. století. Až se Ježíš Kristus stane zjevně a přesvědčivě centrem každodenního života nás věřících a síla víry bude zářit z dění v církvi, pak se i ta na první poslech nezajímavá biblická hesla stanou senzací, po níž se mnozí budou horlivě ptát. Duch svatý je osvítí a oni pochopí, že Ježíš Kristus, náš Pán, je nad všechno zboží světa.

Jemu buď sláva s Otcem i Duchem svatým na věky.

Amen

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments