Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá – leták

pavelkabrt Ostatní, různé Napsat komentář

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá: před veřejností se to však tají

Napsal Pavel Kábrt

Stručný leták pro rozdávání na ulicích nebo přátelům ateistům

Opravdu si myslíte, že náš vesmír mohl vzniknout výbuchem něčeho, co nebyla ani hmota, ani energie, ani prostor ani čas – čili jakési NIC? A že tak vznikly galaxie, hvězdy, planety, měsíce a další tělesa včetně prvků Mendělejevovy soustavy?

Připadá Vám přirozené, že se pak na jedné té kamenité planetě s vodou vytvořila z neživých chemikálií živá buňka, která je složitější než raketoplán či jiný lidský výrobek včetně těch nejsložitějších umělých chemických sloučenin?

Nebouří se vaše svědomí, formované zkušeností, proti tvrzení, že slepé a hluché začalo “jen tak” kdysi dávno vidět, slyšet, plavat a dýchat? A že ryby vylezly na souš a narostly jim nožičky? Nepotřebujete pro tuto víru alespoň evolucionistickou berličku “milióny let to určitě dokázaly”? Berličku, která nenahraditelnou konstrukční inteligenci nahrazuje (zcela marně) dlouhým časem?

Připadá Vám rozumné tvrzení evolucionistů, že čtyřnožci padáním se stromů a máváním končetinami získali křídla a zvířata podobná hrochům se později vrátila do vody, narostly jim ploutve, vytvořila se jim echolokace a stali se z nich delfíni a velryby?

Když se díváte v ZOO na šimpanze, opravdu si myslíte, že se podobní tvorové sami od sebe mohli kdysi dávno vyvinout v lidi s řečí, vědeckým myšlením, smyslem pro hudbu, umění, dobro a zlo, se sebereflexí, svědomím a dalšími lidskými vlastnostmi?

Myslíte si, že evoluční víra je výsledkem poctivého vědeckého bádání a tvrdých nesmlouvavých faktů? Bez skryté snahy odstranit ze hry Boha? Myslíte si, že tuto víru od Darwina až podnes vyznávali a vyznávají všichni vědci? Čtěte, prosím, dál.

Dokážete si představit, jaké “jiné podmínky” by to měly být, aby nahradily inteligenci, konstrukční dovednost, projekční schopnosti, informaci či know-how? Proč by dnes byly znalosti a informace tak vysoce ceněny, kdyby je šlo nahradit jen jakousi změnou podmínek, ve kterých by se určité prvky, celky nebo organizmy začaly samy vyvíjet? Stačí snad jen hodně dlouho počkat?

Nepřipadá vám poněkud trapné a rozporuplné věřit na dávný nepozorovaný postupný vývoj mrtvého materiálu až k člověku, tedy že se hmota sama od sebe, bez konstruktéra, poskládala až do těch nejsložitějších celků, a přitom běžně kolem sebe pozorovat pravý opak, zcela jiné “přirozené” procesy: stárnutí, degeneraci, rozpadání struktur, poruchovost, vymírání druhů, úpadek a smrt?

Proč už všemocná evoluce nevymýtila všechny nemoci? Proč se želva nebo borovice dožívají o moc více let než koruna tvorstva, člověk, na kterém prý evoluce pracovala o mnoho déle než na želvě či borovici (ta se dožívá i přes 4 000 let)?

Víte o tom, že evoluční procesy nepozorujeme vůbec nikde, a že je nepozorují ani vědci v laboratořích? Třeba na rychle se množících organizmech (bakterie, hmyz, kde není třeba miliónů let) pozorujeme nulovou evoluci, jen degeneraci a devoluci.

Vědecká fakta

1. Teorie o vzniku vesmíru jsou dnes v naprosté krizi, hypotéza střídá hypotézu a názor odporuje názoru. Aby vědci obhájili svoji víru ve velmi starý vesmír a jeho evoluci, musí tvrdit, že je ve vesmíru 95 % neviditelné energie a hmoty! Jinak by jejich víra v evoluci vesmíru odporovala pozorování, například rychle se svinující spirální galaxie se nechovají podle Keplerových zákonů a jsou v rozporu s miliardami let trvající evolucí. “Věřit v neviditelného Boha je prý nevědecké, ale věřit v neviditelnou hmotu je prý vědecké.”

2. Velký třesk protiřečí mnoha platným fyzikálním zákonům, např. zákonu o zachování energie a hmoty, zákonu entropie nebo zachování hybnosti. Dále platí, že vesmír nemůže být starý přes 13 mlrd. let (viz odkazy níže) a naše sluneční soustava nemůže být stará přes 4 mlrd. let – to už bychom tu neměli ani jednu kometu. Ty rychle ztrácejí svoji hmotnost nebo změní směr a uniknou do vesmíru. Naše sluneční soustava se jeví velmi mladá a svým mládím šokuje evoluční vědce tím více, čím více ji nyní zkoumají. Viz pozorování Pluta.

3. Země i jiné planety rychle ztrácejí magnetické pole (které nás chrání před zářením), Měsíc se od Země vzdaluje, Slunce zvyšuje svoji svítivost (před údajnou miliardou let by byla Země celá zamrzlá a evoluce nemožná), v zemské atmosféře je málo helia, na druhé straně v zirkonových krystalech je helia příliš mnoho, což ukazuje na stáří jen v řádech tisíců, ne miliónů či miliard let.

4. Veškeré známé zákonitosti chemie popírají možnost chemické evoluce buňky. Aby vznikla živá buňka, schopná látkové výměny a rozmnožování, musela by disponovat zcela naráz nejen několika stovkami genů, ale i celým buněčným aparátem na jejich zpracování včetně energetické výbavy. To by byl materialistický zázrak nad zázraky. Biolog prof. Conklin z university Princenton řekl: „Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník vznikl explozí v tiskárně.

5. Přeměna bakteriální buňky na eukaryotní (vyšších organizmů) je biologicky nemyslitelná a nikde nepozorovatelná – evolucionisté disponují jen velmi silnou vírou (ne fakty) a spekulují, jak se to mohlo stát. Přeměna jednobuněčného organizmu na mnohobuněčný je biologický nesmysl. Jen neuvěřitelným zázrakem by se mohly jednotlivé buňky propojit, specializovat a bez genetických instrukcí vytvořit centrálně řízený mnohobuněčný organizmus, který později vyvine ocas, hlavu, oči, tělo, kůži, ploutve, srdce, kosti, krev a další orgány ryby. Vědecky zcela vyloučeno! Jde o pouhou evolucionistickou fantazii bez faktů z přírody.

6. Už mnoho desítek let je největší hrozbou pro Darwinův mýtus genetika. Informace nemůže vzniknout samovolně ze svého nosiče. Informace nezávisí na zákonech chemie či fyziky, je ryze duchovní povahy. Není žádné jiné vysvětlení pro miliardy informací a genetických instrukcí v živých organizmech nežli inteligentní zdroj, myslící programátor s jasným záměrem.

7. Víra ve vývoj člověka ze společného předka se zvířaty je založena na čiré fantazii, divokých spekulacích a nepodložených evolucionistických malůvkách. Paleoantropoložka (evolucionistka) Pat Shipmanová prohlásila: „…nevíme, kdo pochází z koho; víme jen, kdo z koho nepochází….“. „…nemáme vůbec žádné důkazy, odkud pochází Homo a můžeme všechny členy rodu Australopithecus vyřadit z hominidní čeledi.“ Už přes 150 let se marně hledají mezičlánky. Ryby jsou ve zkamenělinách jen dokonalé ryby, plazi jsou plazi, lidé jsou ve zkamenělinách jen současní lidé a “prvohorní” bakterie jsou stejné jako ty dnešní. Mezičlánky nejsou ani mezi živými ani mezi mrtvými. Aby toho nebylo málo, tak v uhlí nalézáme lidské výrobky; stopy člověka a jeho činnosti se táhnou přes celé fanerozoikum (prvohory až čtvrtohory) a kosti dinosaurů dávají měřením stáří jen pár tisíc let a navíc obsahují měkké tkáně, takže nemohou být staré milióny let. To se všechno před veřejností a hlavně studenty ve školách tají, protože to silně podporuje pravdivost Bible a její historickou zprávu (a stovky dalších po celém světě) o celosvětové potopě.

8. Poctivější evolucionisté dnes přiznávají, že nemají vůbec žádnou fungující přírodovědeckou teorii pro vznik druhů, natož pro vznik života. Evoluční teorie se učí jen ze setrvačnosti a politických důvodů, protože jediná druhá možnost je důmyslné stvoření světa a života inteligentním konstruktérem – a to se mnoha lidem nelíbí a za nic to nechtějí připustit; raději budou nečestně držet dogmaodporující laboratorním faktům, přírodě i vědě, které je navíc proti historii zapsané mnoha čestnými lidmi v minulosti.

9. Nenechme se ošálit běžnými, libě znějícími klamy evolucionistů: “my na to přijdeme, věda jednou odhalí to, co nyní ještě nevíme, inteligenci pro stvoření nepotřebujeme, evoluce je jediné vědecké vysvětlení, proč je tu vesmír a živá příroda”. Jak to vědí, na co věda v budoucnu přijde? Odkud vědí, že Bůh svět nestvořil? Který vědecký fakt vylučuje nutnost informace při vzniku složité soustavy neživých prvků? Není to právě naopak, že věda o počátcích se bez inteligence neobejde?

10. Tisíce vědců dnes nesouhlasí s evoluční či Darwinovou teorií (na internetu jsou jich celé seznamy), mají po celém světě svoje organizace, tisknou knihy, produkují filmy, pořádají konference, přednášky a semináře. Evoluční komunitou jsou často tito kreacionisté vysmíváni, pronásledováni, je jim bráněno publikovat ve známých vědeckých časopisech, jsou vyhazováni z práce a zbavováni grantů, je jim znemožňováno učit na školách jen proto, že jsou v početní menšině. O všech těchto tvrzeních se můžete snadno přesvědčit pomocí níže uvedených odkazů a dalších podrobností od těchto vědeckých kreacionistických organizací:

www.icr.org www.creation.com www.answersingenesis.org www.evolutionnews.org www.kolbecenter.org.

Odkazy

Obsáhlé informace najdete též v připravované knize Achillovy paty evoluce (napsalo ji 9 vědců z různých oblastí přírodních věd)

1. https://kreacionismus.cz/content/velky-tresk-multiverzum-dalsi-pohadky-o-… https://kreacionismus.cz/content/rozpinani-vesmiru-velky-tresk https://www.kreacionismus.cz/content/teorie-velkeho-tresku https://www.kreacionismus.cz/content/velky-tresk-je-velky-podvod-rozpina-…

2. https://www.kreacionismus.cz/content/slunecni-soustava-je-divna-ale-jen-p… https://kreacionismus.cz/content/stari-sveta-101-argumentu-pro-nizke-star…

3. https://kreacionismus.cz/content/slabnouci-magneticke-pole-merkuru-dobre-… https://kreacionismus.cz/content/je-paradox-slabeho-mladeho-slunce-vyresen https://kreacionismus.cz/content/russ-humphreys-odmita-falesna-tvrzeni-jo… https://kreacionismus.cz/content/zirkony-difuze-helia

4. https://kreacionismus.cz/content/chemicka-polevka-neni-vas-predchudce

5. https://kreacionismus.cz/content/evoluce-jen-zmena-v-cetnosti-alel https://kreacionismus.cz/content/hlavy-nebo-ocasy-problem-vyvoje-stavebni… https://kreacionismus.cz/content/uz-nejde-ututlat https://kreacionismus.cz/content/priroda-usvedcuje-evolucionisty-ze-lzi

6. https://kreacionismus.cz/content/mohou-mutace-vytvaret-nove-informace https://www.kreacionismus.cz/content/co-nam-prozrazuje-geneticky-kod-dve-… https://kreacionismus.cz/content/genetika-zadna-pritelkyne-evoluce

7. https://kreacionismus.cz/content/prevratne-geneticke-objevy-zpochybnuji-e… https://kreacionismus.cz/content/nejlepsi-kreacni-novinky-roku-2013-puvod… https://kreacionismus.cz/content/clovek-dinosauri-znali-se https://kreacionismus.cz/content/necekanu-dukaz https://kreacionismus.cz/content/radioaktivni-uhlik-v-kostech-dinosauru https://kreacionismus.cz/content/nejlepsi-kreacni-novinky-roku-2013-stari… https://kreacionismus.cz/content/stale-mekke-po-pul-miliarde-let https://kreacionismus.cz/content/dinosauri-mekke-tkane

8. https://kreacionismus.cz/content/evolucionisti-dal-cvalaji-na-chciple-kob…
https://kreacionismus.cz/content/evolucioniste-chystaji-dalsi-prekabateni

9. https://kreacionismus.cz/content/otazka-ateistickym-prirodovedcum https://kreacionismus.cz/content/darwinovsky-slovnik

10. https://www.kreacionismus.cz/content/clifford-burdick-dvakrat-nespravedli… https://kreacionismus.cz/content/univerzita-umlcuje-vedce-po-jeho-objevu-… https://kreacionismus.cz/content/darwinovi-skeptici

 

“Blud nepřestává být bludem, i když ho sdílí většina.” (Lev N. Tolstoj)

Příloha Velikost
evolucni_teorie_je_uz_radu_let_vedecky_mrtva_-_vetsi_pismo.doc 263.5 KB
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments