cesky-zapas

Český Zápas zveřejnil prokreacionistickou úvahu „Evoluce nebo stvoření“

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. Napsat komentář

Aleš Toman

článek Evoluce nebo Stvoření v týdeníku Český zápas, ročník 92, číslo 28, str. 1, Církev československá husitská

V Pánu milé sestry a milí bratři,

chci reagovat na reportáž sestry Kláry Břeňové, a sice na článek Konference o Bohu i evoluci na filozofické fakultě UK, který vyšel v ČZ č. 24 z 10. 6. 2012 (str.3).

Hned na začátku musím bohužel konstatovat, že jsem z toho článku velmi zklamaný. Žijeme v jedné z nejateističtějších zemí tzv. vyspělého světa, a právě toto se negativně promítá do učení našich českých, zejména lidových církví. Ateističtí vědci něco vybádají (na předem postulovaném filosoficko-ateistickém základu) a církve se toho zaleknou (prvně to byla Římskokatolická církev, když se začaly ve vědecké komunitě prosazovat Darwinovy, mnohdy velice chybné, myšlenky), zdánlivě totiž ztrácejí pevnou půdu pod nohama.

Zejména pak, když přijde nějaký pan Richard Dawkins, zoolog, který se hrdě prohlašuje za antiteistu a náboženství, hlavně křesťanské, považuje zcela zvráceně za zlo světa. Jak už jsem napsal – církve se zaleknou a zoufale hledají jakýsi kompromis. Výsledkem je v současné době tvz. teistická evoluce, ke které se bohužel většinově hlásí i naše církev. A co to vlastně znamená? Bůh Stvořitel prostě v jedné chvíli udělal „Big bang“ (Velký třesk) a od té doby se vše ve vesmíru a posléze na Zemi vyvíjí podle nekompromisních zákonů přírodních sil. Nastává selekce slabších, zánik nevyzbrojených či pomalu se adaptujících organismů. Přežívá silnější. Rybám narůstají nožičky a žábry se mění v plíce schopné přijímat kyslík ze vzduchu. Ještěři tak dlouho běhají a skákají, až se jim vyvinou křídla atd. Mimochodem, fosilní záznam pro tato nesmyslná evoluční tvrzení nepodává jediné jasné svědectví.

Navíc, paradoxně, jednou ze základních tvořivých sil těchto proměn je smrt. Ale nepodává nám Bible zcela jiný obraz dějin? Není snad psáno, že smrt přišla na svět až jako následek hříchu prvních lidí? Nechci se nyní pouštět do hlubokých teologických úvah a rozborů (bylo by to na několik čísel ČZ), ale několik otázek si neodpustím.

Proč v článku sestry Břeňové nebylo ani slovo o přednášce bratra Pavla Kábrta, hluboce zasvěceného kreacionisty? Proč byl kreacionismus zmíněn jen velmi okrajově? Dovolím si odpovědět sám – české lidové církve se v našem ateistickém prostředí bojí naplno hlásat základní biblické pravdy, a proto raději hledají kompromisy, které jsou, řekl bych, dost nešťastné.

Další dotaz – proč v již zmiňovaném článku není psáno o tom, že evoluční teorie má své veliké mezery a nedostatky, které řeší buď vírou v miliony let vývoje (což nelze vědecky ověřit – je to prostě založeno na víře a spekulacích), nebo heslem: „však věda na to jednou přijde“? Což už se v historii razilo mnohokrát a dnes již bezpečně víme, že věda ani vědci nejsou všemocní a hlavně vševědoucí.

A ještě jednu poznámku si dovolím – proč se sestra Břeňová nezmínila o tom, že ve světě existují stovky vysoce kvalifikovaných vědců z nejlepších univerzit a z různých vědeckých oborů (biologie, fyzika, aleontologie, astronomie, informatika, genetika, medicína atd.), kteří zcela odmítají evoluční teorii a jsou zastánci buď kreacionismu nebo tvz. Inteligentního plánu. Stačí zapátrat na internetu, nebo se spojit s některými českými vědci, kteří jsou kreacionisté – například Mgr. Libor Votoček, prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D., prof. RNDr. Vladimír Král, DrSc., a další.

Co z toho na závěr vyvodit? Lidové církve, nenechme se zastrašovat ateistickou propagandou ve vědě. Zkoumejme informace i z jiných zdrojů než jsou Flegr, Zrzavý, Vácha a spol. V naší mateřštině vyšlo několik velice kvalitních knih na téma Evoluce vs Stvoření, které napsali kvalifikovaní vědci jednoznačně se přiklánějící ke kreacionismu či Inteligentnímu plánu.

Zcela zásadně odmítají kompromisní teistickou evoluci. A na úplný závěr ještě takový můj postřeh – všimli jste si při posledním sčítání lidu, že lidové církve, které dělají kompromisy s ateistickou vědou a kvůli ní různě relativizují Boží slovo, jdou se svojí vlažnou členskou základnou prudce dolů, zatímco tzv. vyznavačské církve, které se drží Bible jako věrohodné knihy i z hlediska popisu stvoření Země, potopy světa atd. (a podle mnohých vědců zcela právem!) jako skutečného Božího slova, zaznamenávají nárůst svých členů?

Přemýšlejme o tom.

V lásce Kristově,
Aleš Toman
Náboženská obec Žamberk

Příloha Velikost
Český zápas_evoluce_stvoreni.pdf 224.24 KB
Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments