achillovy-paty-evoluce-header

Achillovy paty evoluce také v češtině

pavelkabrt Knihy a brožury Napsat komentář

(Z částečného překladu od Ž. N. na tyto stránky vložil Pavel Kábrt – 01/2015. Translated with permission from creation.com – přeloženo s povolením od creation.com. Anglický originál knihy Evolution´s Achilles´ Heels je možno zakoupit v tištěné či elektronické formě zde.)

S modlitbami a prosbami k Bohu jsme se rozhodli nechat přeložit a vydat knihu, která se pro současné kreacionistické hnutí ve světě stává přelomovou a je svým významem srovnatelná snad jen s knihou The Genesis Flood (Potopa v Genesis, Whitcomb & Morris), jež v roce 1961 stála u rozmachu kreacionistického hnutí, ale do češtiny přeložena nikdy nebyla.

Knihu Achillovy paty evoluce (Evolution´s Achilles´ Heels) vydalo Creation Ministries International (CMI) v Austrálii v roce 2014 a my jsme v současnosti získali povolení k jejímu překladu do češtiny.

Obsahuje osm kapitol z různých oborů, 7 kapitol se zabývá přírodovědou, jedna etikou a morálkou. Tyto kapitoly vypracovalo devět vědců z celkového počtu 14 vědců, kteří se na vzniku knihy podíleli.

Kniha má tyto kapitoly:

 1. Přírodní výběr – Dr. Don Batten, Ph.D., Fyziologie rostlin, Univerzita v Sydney
 2. Genetika a DNA – Dr. Robert W. Carter, Ph.D., Mořská biologie, Univerzita v Miami
 3. Původ života – Dr. Jonathan Sarfati, Ph.D., Fyzikální chemie, Univerzita Victoria, Nový Zéland
 4. Fosilní záznam – Dr. Emil Silvestru, Ph.D., Geologie, Univ. Babes-Bolyai, Cluj, Rumunsko
 5. Geologický záznam – Dr. Tasman Walker, Ph.D., Strojírenství, Univerzita v Queenslandu., Austrálie
 6. Radiometrické datování – Dr. Jim Mason, Ph.D. Experimentální jaderná fyzika, Univerzita McMaster, Kananada
 7. Kosmologie – Dr. John Hartnett, Ph.D., Fyzika, Univerzita v Západní
  Austrálii
 8. Etika a morálka – Dr. D. Catchpoole, Ph.D., Agron., Univ. N. Engl., N. Již. Wales a Dr. Mark Harwood, Ph.D., Strojír., Univ. v Sydney

Zde je malá ukázka z DVD, které je součástí knihy:

Ukázky z překladu:

5. kapitola

GEOLOGICKÝ ZÁZNAM

Dr. Tasman Walker, Ph.D.
[strojírenství, Univerzita v Queenslandu]

Praktické zkušenosti Dr. Walkera jsou nejvíce provázány s uhelným průmyslem, neboť několik desetiletí pracoval v Austrálii jako inženýr v uhelných elektrárnách a v dolech, které je zásobují uhlím. Protože byl nespokojený se svým titulem Ph.D. a chtěl dosáhnout dalšího vzdělání, následně se vrátil do školy, kde získal bakalářský titul (Bachelor of Science) v oblasti věd o Zemi se zaměřením na geologii, včetně stratigrafie, petrologie, paleontologie a geofyziky. Poté pokračoval ve studiu a získal diplom vyššího stupně (ekvivalent magisterského stupně v USA) ve stejné oblasti. Tas tedy není žádná lehká váha, když přichází s hodnocením další Achillovy paty darwinovské evoluce, geologického záznamu.

Fosilní záznam versus geologický záznam

Termín geologický záznam se týká uspořádání hornin na Zemi v průběhu času, zatímco fosilní záznam mluví o způsobu, jak se rostliny a organismy zachovaly v horninách, které obsahují tyto z kameněliny. Horniny a vrstvy souvisejí s pojmem geologické evoluce, zatímco o zkamenělinách se předpokládá, že jsou záznamem biologické evoluce. O fosilním záznamu pojednávala předchozí kapitola, zde se budeme zabývat geologickým záznamem, což je další Achillova pata evoluce.

—–

Stručné dějiny geologie

Myšlenka, že je Země stará miliony let, je v těchto dnech všude prezentována jako hotová věc. V jistém smyslu se stala součástí naší kultury. Navštivte Natural Bridge ve Virginii, USA a informační tabule vám sdělí, že jeho stáří je nejméně 500 milionů let. Zajeďte do Peggy’s Cove v Novém Skotsku v Kanadě a tabule vám řeknou, že před 800 miliony let byly žulové skály roztaveným magmatem. Jsem si jist, že jste na svých cestách viděli takových tabulí spousty. Odkud tato myšlenka pochází a do jaké míry je oprávněná?

Jedním z prvních, kdo navrhli nový systém, byl skotský lékař James Hutton (1726-1797), který publikoval svoji Teorii Země (Theory of the Earth) koncem 18. století. Huttonových myšlenek se ujal a zpopularizoval je Charles Lyell (1797-1875), a to ve svém velmi vlivném díle Základy geologie (Principles of Geology), poprvé publikovaném v roce 1830. Lyell byl vystudovaný právník a kniha je mistrovské přesvědčovací dílo. Lyellova základní teze, vycházející z Huttonovy filozofie, je vyjádřena v podtitulu prvního dílu: “Pokus vysvětlit dřívější změny zemského povrchu s ohledem na procesy probíhající v současnosti.” Všimněte si, že Lyell představil svůj záměr jako “pokus vysvětlit”. Jinými slovy, jeho hlavní cíl nespočíval primárně v informování o pozorováních a geologických skutečnostech, ale ve způsobu, jak je vysvětlit – v interpretačním rámci.

—–

Lyell se netajil tím, co chce dosáhnout, neboť to odhalil ve své korespondenci kolegovi. Řekl, že jeho cílem je “osvobodit vědu [geologii] od Mojžíše”. Je tedy zřejmé, že mu nebyl vlastní nestranný přístup, kterým by sledoval důkazy, ať vedou kamkoliv. Spíš se usilovně věnoval svému programu. A geologové se chopili příležitosti, kterou poskytnul, a po celém světě ji využívají pro vysvětlení hornin. Po více než sto let formoval Lyellův uniformitarianismus (založený pochopitelně na názorech předchozích uniformitarianistů) základní filozofii věd o Zemi a vysoké stáří Země bylo její součástí.

(Uniformitarianismus – názor, že „přítomnost je klíčem k minulosti“, tedy že současné procesy, které pozorujeme na zemi, jsou dostatečně schopné vysvětlit i původ všech geologických útvarů a fenoménů z minulosti. Samozřejmě nedílnou součástí uniformitarianismu je víra v ohromně dlouhé časové úseky a vyloučení globálních katastrof. – pozn. PK)

Lano ze tří pramenů

Stejně jako lano utkané ze tří pramenů se Lyellova filozofie skládá ze tří hlavních prvků. První z nich vylučuje z úvah biblický popis historie Země. Druhým je víra, že všechny geologické jevy lze interpretovat na základě pomalých a postupných procesů, a to bez ohledu na to, jak nepravděpodobné nebo obtížné se to může zdát. A třetí prezentuje řadu geologických útvarů tak, jako by byly pro jejich formování nezbytné dlouhé časové úseky. Ve druhé polovině dvacátého století se v důsledku hromadění geologických faktů začal každý z těchto pramenů rozpadat. A nyní je již všeobecně známo, že Lyellův přístup není podložen geologickými důkazy. Od termínu ´uniformitarianismus´ se distancují i samotní geologové. Geologie je skutečně Achillovou patou evoluce.

Následně se budeme zabývat uvedenými prameny uniformitariánského lana, a to v opačném pořadí; nejprve se podíváme na některé geologické fenomény, které si podle geologů ke svému zformování vyžádaly dlouhé časové období.

Pramen č. 1: Geologické jevy nepotřebují milióny let

Přestože se o mnoha geologických jevech obecně předpokládá, že se musely utvářet miliony let, nedávná zjištění ukázala, že to není pravda. Uvedená domněnka svedla geology na klikaté cesty a vědce odvedla od pochopení toho, co se skutečně děje. Následně popíšeme několik z mnoha příkladů, které mohou být uvedeny.

—–

První pramen se rozpadá

Geologické fenomény nevyžadují miliony let. Tento pramen uniformitariánského lana se rozpadá. Když jsou ikony dlouhých věků zkoumány detailně – zkameněliny, diamanty, opály a podobně – ukazuje se, že ke svému vzniku nepotřebují dlouhé věky. Za vhodných podmínek se mohou tvořit opravdu velmi rychle. Tudíž samy o sobě neposkytují důvod pro odmítnutí biblického popisu nedávného stvoření.

Pramen č. 2: Pomalé a postupné kroky nejsou funkční

Nyní se dostáváme ke druhému prameni uniformitariánského lana: Lyellovu tvrzení, že příčiny či procesy, které působí v současnosti, mohou být dostačující k vysvětlení všech geologických skutečností. Nicméně geologické výzkumy odhalují masivní katastrofický obraz na všech kontinentech, jak ještě uvidíme. Jak se vynořuje tento obrázek, ztrácejí geologové důvěru v uniformitarianismus a snaží se najít alternativní interpretační filozofii. Podíváme se na několik ukázkových důkazů, které vedou geology k tomu, aby přijímali katastrofické výklady.

—–

Derek Ager, kterého jsme už zmínili, dříve profesor geologie na University College of Swansea, řekl téměř totéž:

  … dovolili jsme, abychom byli podrobeni vymývání mozku za účelem zabránit jakékoliv interpretaci minulosti, která by zahrnovala extrémní procesy a dále procesy, které by mohly být označeny jako ´katastrofické´.

Je na čase přestat si nechat vymývat mozek. Musíme nejen odmítnout uniformitarianismus, ale také se podívat na geologická fakta oproštěni od mysli spoutané milióny let. Když tak učiníme, zjistíme, že fakta lze nejlépe vysvětlit v souladu s historií popsanou v Bibli – to je to, co se Lyell s tak velkým úsilím snažil odmítnout. Fakta, která nacházíme, odpovídají tomu, co bychom očekávali od biblické zprávy o globální katastrofální Noemově Potopě.

Překlad do češtiny představuje přibližně 40 000 Kč a mnohem více peněz bude potřeba na tisk a vydání knihy. Naším cílem je, aby se kniha dostala k co nejširší laické i odborné veřejnosti, do škol, na akademická pracoviště a do knihoven. Věříme, že je to kniha nesmírně potřebná pro Čechy i Slováky.

Děkujeme všem, kteří přispěli. Věříme, že se Pán Bůh k tomuto dílu přizná, aby Boží zvěst pronikla i přes všechny překážky do naší společnosti. Jednou z těchto velkých překážek v mysli mnoha lidí je falešné učení evoluční teorie. Tato kniha evoluční mýtus boří na těch nejpodstatnějších místech přírodních věd i etiky.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments