16-steps

16 kroků k vygenerování rozvinutého života

pavelkabrt Fakta pro stvoření Napsat komentář

Dr. Hugh Ross

(Z www.reasons.org přeložil M. T. – 06/2014. Článek vyšel na stránkách Reasons to believe.)

Historie života na Zemi má šestnáct mezníků. A všechny jsou zásadně důležité pro to, aby mohl vzniknout život vyspělý. Pravděpodobnost, že ke všem těmto krokům došlo tak, jak to vykládají materialisté, je v podstatě nulová. Tato nulová pravděpodobnost tedy nepočítá ani se vznikem života ani se vznikem myšlení a lidského ducha.

Proč se nám jeví dějiny života takové, jaké jsou? Naturalisté, materialisté, deisté i většina teistických evolucionistů by odpověděla, že se chemikálie na rané Zemi spontánně samy uspořádaly do jednoduché buňky, která byla schopna dál se množit. Od té doby se z jejích dceřinných buněk vyvinuly všechny další formy života, které kdy v uplynulých 3,8 miliardách let existovaly. Takové dějiny vyžadují, aby život učinil přinejmenším 16 postupných kroků, pokud měl dospět k vyspělým formám.

 1. Buňky obsahující pouze pár stovek genových produktů musejí přejít v buňky obsahující několik tisíc genových produktů.
 2. Dýchací systémy musejí přejít od anaerobních k aerobním.
 3. Buňky si musejí vybudovat svá jádra.
 4. Buňky si musejí vybudovat své mitochondrie.
 5. Buňky musejí přejít od volně plovoucích útvarů k životu v koloniích.
 6. Jednobuněčné organizmy musejí přejít v organizmy vícebuněčné.
 7. Z organizmů rozmnožujících se nepohlavně se musejí vytvořit pohlavně se množící organizmy.
 8. Organizmy si musejí vytvořit oči nebo předstupeň očí.
 9. Organizmy si musejí vytvořit různé odlišné orgány a přívěsky.
 10. Z organizmů bez vnitřní kostry se musejí vyvinout organizmy s vnitřní kostrou.
 11. Z velmi malých organizmů se musejí stát organizmy s velkými těly.
 12. Nezvířecí život musí přejít v život zvířecí.
 13. Necévnaté rostliny musejí přejít v rostliny cévnaté.
 14. Z nestrunatců se musejí vyvinout strunatci.
 15. U zvířat se musí vyvinout rozum, svobodná vůle a emoce.
 16. U vyspělých zvířat se musejí vyvinout duševní schopnosti, také rozeznávání symboliky – jinými slovy, musejí se stát lidmi.

Nepatrné pravděpodobnosti

To by vydalo na dlouhý seznam podmínek, které musejí neřízené přírodní procesy splnit. Evoluční biolog Francisco Ayala konstatuje, že z darwinovské perspektivy je už i každý jednotlivý krok vysoce nepravděpodobný. A když vzal v úvahu jen několik takových kroků, dospěl Ayala k tomuto závěru: pravděpodobnost, že inteligentní život povstane z bakterií, je menší než jedna ku 101 000 000 )1.

Fyzikové John Barrow, Brandon Carter a Frank Tipler propočítali, že pravděpodobnost výskytu všech 16 kroků je menší než jedna ku 1024 000 000 )2. Pro představu o tom, jak nepatrná je tato pravděpodobnost: je zhruba stejná, jako kdyby někdo vyhrál v tzv. kalifornské loterii 3 000 000krát za sebou v řadě, a přitom si kupoval pokaždé jen jeden los. To v praxi znamená, že taková pravděpodobnost je stejná, jako když nějaký člověk vyhrál ve zmíněné loterii 3 000 000krát za sebou, aniž by si vůbec nějaký los kupoval.

Stanovení pravděpodobnosti jedna ku 1024 000 000 předpokládá, že každý ze 16 kroků je přinejmenším přirozeně možný, i když je krajně nepravděpodobný. Poslední dva kroky představují však pro přirozený model problém. Vědomí, intelekt a mysl nelze zredukovat na fyziku a chemii. Jinými slovy cosi, co nemyslí, je bezduché a nevědomé (v důsledku neřízených evolučních procesů) nemůže vytvořit něco intelektuálního, co má rozum a uvědomnění. Barrow, Carter a Tipler uvažovali pouze o původu genů, které řídí některé myšlenkové a duševní operace.

Jejich specifikace pravděpodobnosti rovněž nebere v úvahu, že neexistuje žádné přirozené vysvětlení původu fyzického života; přirozená vysvětlení dokonce nejsou ani možná. Všechny modely o přirozeném (spontánním) původu života vyžadují přísun molekul, které jsou stavebními kameny života a čas na to, aby se tyto molekuly poskládaly. Avšak naprosto přesvědčivé důkazy nyní prokazují, že pro vznik života na Zemi nebyl k dispozici ani čas ani příslušné stavební kameny3.

Navíc, z oněch 16 kroků vyplývá předpoklad, že žádná kategorie života natrvalo nevymizela, přestože v průběhu dějin života docházelo k masovému vymírání. Zmíněné kroky jsou navyšované nutné dodatky pro určitý typ života, nikoli výměny či náhrady jednoho kroku za jiný. Pokud se život na Zemi objevil bez plánu, účelu nebo cíle, jak to, že všechny jeho kategorie přetrvaly?

Větší smysl dává myšlenka, že Stvořitel se postaral o to, aby žádná kategorie života natrvalo nezmizela. Cílem Stvořitele mohlo být to, aby veškerý život přispíval k tomu, aby bylo lidstvo vybaveno ke splnění svého účelu a poslání. V Žalmu 104:24 nalézáme výstižný souhrn původu života a 16 kroků ve dvou větách: „Jak mnozí a velicí jsou skutkové tvoji, Hospodine! Všechny jsi je moudře učinil, plná jest země bohatství tvého.“

Odkazy

 1. Francisco Ayala quoted by Frank J. Tipler in “Intelligent Life in Cosmology,” International Journal of Astrobiology 2 (April 2003): 142.
 2. Brandon Carter and W. H. McCrea, “The Anthropic Principle and Its Implications for Biological Evolution [and Discussion],” Philosophical Transactions of the Royal Society A 310 (December 20, 1983): 347–63; John D. Barrow and Frank J. Tipler, The Anthropic Cosmological Principle (New York: Oxford University Press, 1986): 510–73.
 3. Fazale Rana and Hugh Ross, Origins of Life (Colorado Springs: NavPress, 2004): 63–133.

Dr Hugh Ross

Web Reasons to Believe (Důvody k víře) vznikl na podkladu mojí touhy provádět výzkum, odhalit a zvěstovat ty nejpřesvědčivější nové důvody pro víru v Krista jako Stvořitele, Pána a Spasitele, a využít tyto nové argumenty pro získání lidí pro Krista.

Subscribe
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments