obsah

Obsah

(poznámka: články, začínající písmeny s diakritikou jsou zařazeny za písmenem „Z“)

Přednášky

Přednášky Pavla Kábrta

1. Přehled domluvených přednášek k určitému datu
2. Informace o přednáškách (viz níže pod Přehledem domluvených přednášek k určitému datu)
3. Informace o Pavlovi Kábrtovi (viz níže pod Informacemi o přednáškách)

1. Přehled domluvených přednášek k určitému datu
(tento seznam je průběžně aktualizován).

Přednášky v roce 2015 

14. 2. 2015, sobota, 17:00, Roudnice nad Labem, Náměstí Jana z Dražic 108, přízemí (proti Železářství Homolka), „Beseda s Pavlem Kábrtem“ na téma vědecké důkazy pro stvoření a proti evoluční teorii (možno klást otázky kolem datování, vzniku života, teorie o stvoření a evoluce, velkého třesku, potopy atd.) – je určeno veřejnosti.

Přednášky Pavla Kábrta jsou nyní omezeny ze zdravotních důvodů. Je však možná osobní domluva přes email pavelkabrt@seznam.cz nebo telefonicky na 737215414.

2. Informace o přednáškách

Motto:
OBJEKTIVNÍ NÁZOR NA ŽIVOT VYŽADUJE DOSTATEK INFORMACÍ

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:

Vznik života: chemická evoluce buňky: stále vyučována, přestože nebyla nikdy prokázána, ale právě naopak: všechny laboratorní pokusy i nálezy z terénu tuto možnost vylučují
Původ člověka: antropologie – zmatky a svévole v antropologických hypotézách, stále se měnící příběhy, nejde o vědu, ale o výrobu pohádek pod pláštíkem vědy – fakta se v evolučních pohádkách musejí podrobit mylnému dogmatu, že člověk pochází ze zvířat!
Celosvětová potopa: průběh potopy, vznik sedimentů, zkameněliny, fosilní paliva, šokující nálezy v geologických vrstvách
Stáří Země a vesmíru: datovací metody, výběr jen evolučně vhodných výsledků měření, vše nehodící se ignoruje nebo „odvysvětlí“.
Darwinovy tragické omyly: Seznam všech hlavních Darwinových chybných tvrzení, počátky mylného evolučního pohledu na přírodu, Mendel, mutace – tato přednáška je obecná a zahrnuje části ostatních speciálních přednášek
Tragické dopady evoluční teorie na 20. století a současnost: Důsledkem Darwinovy teorie byl nacismus a komunismus, dále rozšíření ateismu a materialismu a velké prohloubení rasismu, který v teorii evoluce dostal zdánlivý biologický základ (Darwin sám byl zcela jasný rasista), dále můžeme darwinismus vinit z naprosté ztráty hodnot a víry ve smysl života, což pozorujeme u mnoha lidí současnosti a velký chaos v hlavách mladé generace.

PŘÍBUZNÁ TÉMATA, OBSAŽENÁ V PŘEDNÁŠKÁCH:

Stálost druhů
Variabilita není evoluce
Vše složité začíná programem/informací
Nálezy, které nezapadají do teorie a jsou ignorovány, zesměšňovány a bagatelizovány.

Co v přednáškách najdeme:

Cílem přednášek je především ukázat, v čem spočívá objektivita vědeckého pohledu na původ živých organizmů na Zemi. Také je velmi podstatné pochopit rozdíl mezi experimentální vědou (někdy se nazývá operační) a vědou historickou, čili dějepisem. Přednášky ukazují, ve kterých aspektech se zmýlil Darwin a proč přesto nebyla myšlenka evoluce opuštěna, jak se to dělá v každé dobré vědě, když se zjistí, že daná hypotéza je založena na omylech (nevylepšuje se, ale opustí, nahradí jinou); jak lze i mylnou hypotézu vědecky rozpracovat a dlouhodobě udržovat při životě. Na promítaných obrázcích je také vidět, jak rozdílně lze datovat geologické formace.

V přednáškách najdeme příklady zaměňování variability v přírodě za důkaz evoluce, ukázky stálosti druhů, omyly v interpretaci antropologických fosilních nálezů a další málo známé skutečnosti, které učebnice neuvádějí. Kreační či kreacionistický pohled (tj. vidění původu světa a života z vědecké pozice, která obhajuje nutnost inteligence na počátku na základě zjištěných přírodovědeckých faktů) na vznik živých forem má pevnou oporu v řadě přírodovědeckých oborů – termodynamice, chemii, biologii, teorii informací, paleontologii, genetice, geologii aj. (samozřejmě i v zapsané historii lidstva a archeologii)

Doporučeno:

Svojí náročností se toto téma hodí spíše pro střední a vyšší stupeň škol, nebo zainteresovanou veřejnost. Měl jsem však už přednášky i pro nejmenší děti nebo základní školy, a pozornost byla velmi slušná. Přednášku pro veřejnost je třeba předem oznámit na více místech (nabídkové letáky), aby co nejvíce lidí mohlo přijít a využít této jedinečné příležitosti osvobodit se z pout evoluční demagogie. Je nutné zvážit, zda má být přednáška pouze všeobecná, tedy vědecky populární, nebo odborná, např. pro vysokoškoláky, učitele a pod. Rozsah tématu vyžaduje alespoň hodinu času, lepší je 90 minut. Není-li však tolik času k dispozici (např. ve školách), je to možné domluvit předem.

Rozvrh přednášky:

1. výchozí uvedení do problematiky dvou základních vědeckých interpretací původu našeho světa,
2. promítání obrázků s komentáři (z notebooku přes dataprojektor),
3. závěrečné slovo,
4. diskuze.

O přednášku možno požádat Pavla Kábrta:

emailem: pavelkabrt@seznam.cz
telefonicky: 602304879 či pevná linka: 474550203
skypem: kabrtpavel

Můžete si vybrat z 5ti různých propagačních letáků a některý z nich si stáhnout zde níže v příloze – je to pro ulehčení práce, abyste nemuseli propagační leták sami vyrábět (čemuž se ovšem meze nekladou) – stačí pak už jen doplnit aktuální data, tedy čas a místo přednášky, popřípadě další informace (např. o vás, jako pořadatelích přednášky).

Reakce na přednášky, webové stránky, publikace i názory Pavla Kábrta:

Během přednášek lze vypozorovat tři základní druhy reakcí, např. u studentů, ale i obecně u veřejnosti:

1/ velký zájem (ochota věcně diskutovat)

2/ lhostejnost (nezájem)

3/ zuřivý odpor.

Jednak existují ti, kteří mají o dané téma velký zájem a bez předpojatosti o nových informacích přemýšlejí; potom ti, kterým je zcela lhostejné, jestli svět vznikl evolucí nebo inteligentním záměrem; a třetí kategorii tvoří lidé, které přednáška rozzlobí, někdy jsou posměšní a naštvaní, že si někdo dovolí tvrdit a dokonce pomocí faktů argumentovat, že darwinismus je přírodovědecký omyl. Je kuriózní, jak někteří, mnohdy mladí lidé, nemají sice žádné protiargumenty, ale horlivě svoji víru v evoluci brání – nejen ateisté, ale i popletení věřící! Je to však pochopitelné, máme-li na mysli současnou dogmatickou propagaci evoluční teorie médii a skutečnost, že je vyučována již od základní školy ve většině průmyslových zemí pod nálepkou „vědecká teorie“ a nabízena jako jediný nejlépe prokázaný (sic) názor na původ našeho světa – což je samozřejmě lež, protože jsou dnes tisíce vědců a desítky vědeckých organizací po celém světě, které proti evoluční teorii a darwinismu aktivně vystupují.

Pozoruhodné a často velmi kuriózní jsou také postoje učitelů a profesorů: až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Někteří učitelé moji přednášku vítají a říkají: „ať si studenti vyberou z více názorů“. Jiní říkají: „ne, žádnou přednášku proti evoluční teorii nechceme, nebudeme plést studentům hlavy“. Většina evolučních ideologů, i těch, kteří se mají za vědce, jsou v jádru velmi popletení a často neinformovaní až hloupí lidé. Tak i biolog profesor Stanislav Komárek z Univerzity Karlovy, při veřejné disputaci s Pavlem Kábrtem na téma evoluce-kreace, na většinu argumentů proti evoluční teorii jednoduše nereagoval. A na otázku, proč je nedostatek spojovacích fosilních forem, odpověděl: „asi byly křehčí a nezachovaly se“… To je ovšem (od profesionálního biologa) zcela nepravdivá ba směšná odpověď, protože mezičlánky měly být dle evoluční teorie naopak silnější a zdatnější než jejich předchůdci, a to druhé a hlavní: proces fosilizace (zkamenění) závisí na vnějších podmínkách, nikoli na „kondici“ daného organizmu, jestli byl křehký či robustní. Navíc mezery ve fosilních nálezech jsou systematické, rozložení mezičlánků by mělo být pravidelné a stupňovité, což nejenže nenalézáme, ale bylo by vědecky směšné obhajovat to nějakou křehkostí organizmů!

A toto není jediný případ, kdy i profesionální biolog tvrdí naprosté nesmysly. Na jednom gymnáziu v Chomutově jsem zažil velký odpor během přednášky, jak od studentů, tak od přítomného profesora biologie. Všichni se překřikovali a nemohl jsem přednášku ani dokončit. Kuriózní bylo, že pan profesor tvrdil, že ve zkamenělinách jasně pozorujeme sapientaci, a jak se mozek lidských předchůdců stále zvětšoval. Na moji otázku, jak velikost mozku souvisí s inteligencí (např. Neandertálci měli v průměru větší mozkovny než my dnes – a co sviňuchy, sloni či velryby?) neuměl odpovědět ani dát jasné příklady. Vlastně tvrdil něco, co s evolucí nemá moc společného. Ani velikost těla, výška organizmu či velikost jeho mozku nejsou žádné důkazy evoluce (viz dinosauři).

Z toho vidíme, jak se evoluční teorie stala společenským klišé, vědeckým dogmatem, moderní ideologií či náhradním náboženstvím – kterému se prostě jen slepě věří, aniž většina lidí vůbec tuší, na jak vratkých tvrzeních tato bizarní a realitě odporující hypotéza stojí, a jak masivní fakta jsou s ní v rozporu. Velmi kuriózní je, že ani výše vzdělání zde nerozhoduje: velmi moudré a střízlivé názory mohou mít i lidé bez vzdělání, a velmi hloupé a zcela chaotické názory (zmatek v hlavě) mají dost často lidé s vysokým vzděláním – a naopak. Svlékneme-li evoluční teorii „do naha“ (Existuje kniha s protievoluční tématikou s názvem „Císařovy nové šaty“), tedy když evoluční teorii zbavíme často neprůhledné komplikovanosti, sugestivných výrazů a fantastických malůvek, mlžného oparu typu „milióny let to dokázaly“ a stále se měnících příběhů, zůstane nám jen holá směšná pravda: evoluční teorie není žádná věda, ale jen vědou zamlžovaný zoufalý lidský pokus odmítnout stvořitele za každou cenu, i za cenu obětovat fakta; je to snaha prokázat, že se hromada kamení může proměnit na lidi a živé organizmy, když se namočí do vody a vystaví hodně dlouho sluníčku – tak se to prý kdysi dávno stalo na jedné z planet, a proto jsme zde. Informace a inteligence prý není k tomu potřeba. Tak tento nesmyl je evoluční dějepis v kostce!

Evoluční návod na vznik přírody je totiž tento: Mějme několik mrtvých a právě vychladlých planet, na jejichž povrchu je jen kamení a láva, přidejte vodu a atmosféru, vystavte sluníčku a dalšímu záření, bombardujte meteority a nechte vybuchovat vulkány a: čekejte, čekejte a hodně dlouho čekejte: za několik miliard let najdete na některé z těchto planet chodit lidi, nad hlavou jim budou létat ptáci, kolem nich porostou rostliny, ve vodách se budou prohánět ryby a na souši zvířata. Jak prosté – a jak naivní – a jak nevědecké!! Za celou historii veškerého lidského myšlení nenajdeme větší hloupost než je evoluční teorie. Není až tak velkou záhadou lidského myšlení, že evoluční nesmysl spatřil světlo světa (hlouposti napadnou asi každého člověka), záhadou je, jak mohou milióny tuto hloupost zvažovat déle jak jednu minutu!

3. Informace o Pavlovi Kábrtovi

Pavel Kábrt
(SPŠE Praha, nar. 1949) se zabývá tematikou kreace-evoluce již přes 40 let. Je členem CRS – Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Kromě publikační činnosti již od roku 1988 přednáší studentům vysokých a středních škol i veřejnosti. Řadu pozvání vysvětlit omyly darwinismu a evoluční teorie přijal také od různých rozhlasových a televizních stanic. V roce 2001 absolvoval sérii přednášek v Chorvatsku. Mnoho informací a materiálů pochází, kromě z CRS, též od vědců ze skupiny Intelligent Design (ID, Discovery Institut), z Institute for Creation Research (ICR), z Answers in Genesis (AiG) a od německé společnosti Wort und Wissen (W&W). Některé obrazové dokumenty jsou darem švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel. Mnoho informací pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem Dr. Charlesem Thaxtonem, jedním ze tří autorů knihy The Mystery of Life´s Origin (Tajemství vzniku života) a organizátorem první kreační konference v ČR (Praha, 22. října 2005, viz www.darwinanddesign.org). Knihu Tajemství vzniku života bývalý předseda AV ČR, prof. Václav Pačes, odmítl vydat pod záštitou Akademie věd. Zřejmým důvodem jsou velmi pádné argumenty proti chemické evoluci života v knize uvedené, které by ohrozily myšlení české evoluční komunity a mohly naštvat naši evolučně smýšlející inteligenci.

Přednášky Pavla Kábrta
jsou bezplatné, pokud můžete přispět nějakou částkou na cestovné či jiné výdaje, je vítáno, není však podmínkou. Máte-li zájem o brožuru, kterou Pavel Kábrt napsal (Jak se nezbláznit), dejte vědět, prosím.

Kontaktní údaje viz výše

Ukázky nahraných přednášek:

Darwinovy tragické omyly, Pavel Kábrt 1996

Darwinovy tragické omyly, Pavel Kábrt 2004

Jsme tu díky náhodě? from Pavel Kabrt on Vimeo.

Nebo odkaz zde: http://www.facebook.com/pages/Kreacionismuscz/119909081354046?v=app_7146…

Rozhlasová beseda s Pavlem Kábrtem na Rádiu 7 (audio).

Příloha Velikost
1-Návrh letáku přednášky.doc 48.5 KB
2-Návrh letáku přednášky.doc 43 KB
3-Návrh letáku přednášky.doc 32.5 KB
4-Návrh letáku přednášky.doc 300 KB
5-Návrh letáku přednášky.doc 519.5 KB

Knihovna

Několik titulů k tématu kreace-evoluce
(První seznam 20. 8. 1991, další revize: 5. 4. 2002, 20. 1. 2003, 12. 10. 2003, 20. 12. 2003, 12. 3. 2009, 2. 10. 2009)Pavel Kábrt

1. V češtině (Některé tituly se vyskytují znovu v přehledu cizojazyčných knih, viz níže)

Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, A. E. Wilder Smith
Vydala křesťanská akademie v Římě (katol.) 1981. Je to překlad původní starší knihy Natural Sciences Know Nothing of Evolution. Je to perfektní knížka pojednávající převážně o tom, jak nemohla vzniknout živá buňka chemickou evolucí, jak se nemohl „jen tak“ vytvořit genetický kód a pod., ale i řada dalších informací proti evoluci. Tato kniha se k nám pašovala za komunismu a byla jednou z mála protievolučních tištěných knih. Čeští katolíci (evolučně orientovaní) ji ostře odsoudili a protestovali v Římě proti jejímu vydání. Mám doma dopis proti této knize a byl jsem na tajném semináři českých katolických vědců proti této knize (za komunistického režimu). Je možné, že jsou v ní nějaké drobné chyby, ale hlavní myšlenku, jak tedy mohly spontáně vznikat proteiny s přesně uspořádanými aminokyselinami, nedokázal nikdo z kritiků vysvětlit. Autor Wilder Smith byl brilantním a velmi schopným kreacionistou, třínásobný doktor, mám též jednu jeho přednášku na audio kazetě v angličtině. Byl evolucionisty nenáviděn, jak věřícími, tak nevěřícími. Zemřel několik let před koncem 2. tisíciletí, hovořil jsem s ním telefonicky, zda by nepřijel k nám, když v televizi dávali seriál proti evoluci (asi 1991), a pak jej nedovolili vysílat celý (dr. Grygar). Nakonec k jeho příjezdu nedošlo. Wilder Smith byl Angličan, ale žil dlouhodobě ve Švýcarsku. Knihu mám jen asi ve dvou exemplářích. Je psána populární formou naprosto srozumitelnou i laikovi (několik málo chemických rovnic by nemělo nikoho odradit). 174 stran A5. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Bible a současná věda, H. M. Morris
Obdobně, jako Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, i toto je kniha k nám za komunismu pašovaná. Oproti té předchozí je tato šířeji zaměřená, ale je v ní mnoho cenných faktů proti evoluční teorii. Zabývá se zkamenělinami, biologií obecně, geologií potopy, ale i archeologií ve vztahu k Bibli. Autor byl zakladatelem a prvním prezidentem ICR – Institutu pro výzkum stvoření, druhé největší kreační společnosti v USA (dnes je prezident jeho syn John, Henry Morris již zemřel). Tato knížečka je psaná velmi drobným písmem, mám jen jeden poslední exemplář (bývaly jich snad stovky), raději půjčuji xerox. Je výborná pro každého, kdo se o dané téma zajímá (evoluce kontra kreace). Původní verze této knihy vyšla odhadem tak před 15ti lety. 107 stran A5. Mám poslední výtisk. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Fosilie a evoluce, D. T. Gish
Gish je známý kreacionista působící v USA. Kniha má podtext „Fakta 100 let po Darwinovi“ a je to překlad z němčiny (W+W), mám německý originál a český překlad ve strojopise. Původní copyright je 1979. Kniha je plná citací z evolučních knih a od evolučních autorů, tyto citáty ukazují na slabiny a nejistoty evolucionistů samých. Je hlavně o zkamenělinách, také z oblasti antropologie. Podlé mého je výborná, protože je tam shrnuto mnoho cenných informací pro toho, kdo se o dané téma zajímá . Je to 46 listů českého překladu jednostranně popsaných na A4. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Pochází člověk z opice? W. A. Criswell
Překlad z němčiny, copyright 1972, je to kniha převážně o antropologii , je zde řada poměrně známých skutečností. Je vhodná pro někoho, kdo o těchto věcech nic neví a začíná ho to zajímat, nebo jako doplnění informací. Z obsahu: Stvoření člověka – Bůh či gorila?, Skutečnosti biologie, Skrytý vývoj – poznatky embryologie, Skutečnosti paleontologie atd. Mám originál v němčině a strojopis českého překladu, 34 listů jednostranně popsaných, A4.

Jablko sváru, Sylvie Bakerová
Myslím, že paní doktorce Bakerové se povedlo napsat mnoho faktů v relativně nevelké brožuře. Tuto brožuru jsem snad nejvíce dával lidem, kteří projevili zájem něco se dozvědět na téma kreace-evoluce. Je vhodná pro laiky, kteří nechtějí mnoho číst a přitom mají zájem se něco dozvědět. Je zde ve zkratce rozebrána historie evoluční myšlenky, hřbitovy fosilií ukazující na celosvětovou potopu, datovací metody a další skutečnosti proti myšlence evoluce. Celkem 17 listů A4 jednostranně strojopisu. První vydání 1976. Mám překlad z angličtiny. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Logos nebo chaos, Werner Gitt
Zabývá se protievolučními argumenty více z hlediska matematiky, pravděpodobnosti. Je to výborná kniha s dalšími argumenty, které se jinde nenajdou, také s mnoha citáty od evolucionistů. Spíše už pro náročnější čtenáře. Mám jako strojopis, je to překlad z němčiny (Logos oder Chaos, řada W+W = Wort und Wissen). 120 stran A4, strojopis českého překladu. (Mám v elektronické verzi – duben 2002.)

Darwinismus – omyl století, Uwe George
Je to překlad článku z časopisu Geo, roč. 1984 : Darwiniwmus – Der Irrtum des Jahrhunderts. Není to z pera kreacionisty, o to cenější kritika darwinismu zde je, i když autor v evoluci (v nějaké jiné formě) věří. Je zde zobrazena Darwinova cesta kolem světa a jak Darwin postupně měnil své názory od kreacionisty v evoluční pohled. 24 stran A4 – jednostranného strojopisu.

Zachování individuality, Erich Blechschmidt
Je to kniha úzce se specializující na embryologii. Vyvrací mýtus, že „ontogeneze rekapituluje fylogenezi“, tedy že lidský plod prochází stádii zvířat. Je to dobrá kniha, pro toho, kdo chce vědět víc specielních věcí kolem lidského embrya a jeho růstu. Překlad z němčiny(W+W), 2. vydání něm. originálu bylo r. 1985. Mám strojopis, 43 stran A4 jednostranně i německý originál.

Evoluce – teorie v krizi, Josef Potoček
9 listů strojopisu od ing. Potočka, jde o odezvu na známou knihu evolučního odpadlíka Michaela Dentona Evolution: A Theory in Crisis, 1985 (viz anglické níže). Ing. Potoček z Hradce Králové (chemie) věnuje mimo jiné pozornost genetickému kódu života z hlediska jeho matematické složitosti a tudíž nemožnosti jeho „sebesestavení“ z hlediska kombinatoriky (permutace). Nejen tímto tématem se zabývá i jeho další česká knížečka, viz níže. Bylo napsáno v září 1989, stojí za přečtení. Strojopis.

Evoluční teorie – věda nebo náboženství, Josef Potoček
Lze stáhnout ze serveru Grano Salis

Tajemství stvoření, Tajemství potopy, Tajemství života, Blahoslav Balcar
Tajemství života je poslední ze tří knih mého přítele ing. Blahoše Balcara. Je to kniha, která vyšla 1997, její autor byl adventista (zemřel 1998). Mám doma několik originálních exemplářů všech tří knih, jsou to knihy všeobecně pojednávající o kreaci, nesmyslnosti evolučního pohledu, a také hodně o přírodě, komplikovanosti a obdivuhodném uspořádání rostlinných a živočišných druhů. Všechny tři knihy vyšly knižně. Je možné, že se poslední kniha z oněch tří ještě vyskytuje na pultech knihkupectví, viděl jsem ji prodávat na různých místech, nejen v církevních prodejnách. Má 283 stran knižního vydání.

Datovací metody
Jen rukou psané poznámky o různých způsobech měření stáří – radioaktivní rozpad, Uran-Uran, Uran-Olovo atd., Zemské magnetické pole, Meteorický prach…10 stran A4 jednostranně.

Data k evolučnímu učení ve vyučování biologii, Joachim Scheven
Přeloženo z něm. originálu, copyright 1979. Kniha v originálu je bohatě doplněna barevnými obrázky většinou zkamenělin. Těmi se také tato kniha zabývá, je to kniha na profesionální úrovni, jako i ostatní knihy od Joachima Schevena a z řady Wort und Wissen. Z obsahu: Zvláštní postavení evolučního učení mezi biologickými disciplínami, Těžkosti definice, Vyučovací cíle evolučního učení, Evoluční učení ve vyučování. Vlastním strojopis, 52 stran (26 stran A4 oboustranně). Je to kniha už pro náročnějšího čtenáře.

Velký třesk a absolutní datování, Hermann Schneider
Opět z řady Wort und Wissen, velmi dobrá kniha pro toho, kdo se chce víc věnovat úskalím izotopových datovacích metod. Je to kniha náročná, ale může ji pročíst i neodborník, dozví se řadu zajímavých skutečností kolem datovacích metod. Kniha se hodí pro odborníky, fyziky. Mám ji opět v něm. originále a strojopisovém překladu do češtiny, 48 stran A4 jednostranně, copyright 1982.

Vznik a dějiny života, R. Junker – S. Scherer
Překlad z němčiny, kniha se zabývá pouze vznikem kamenného uhlí. Vlastním český překlad ve strojopisu, 11 listů jednostranně A4, špatně oxeroxováno, špatně čitelné, hodí se opět jen pro odborníky, kteří se danou problematikou zabývají. Datum vydání neznám.

Nechali jste se podvést? Duane T. Gish
Komiks, malá knížečka, ale celkem srozumitelné argumenty proti evoluci. Je to výtah z přednášky dr. Gishe. Vhodné pro mládež nebo někoho, kdo se příliš o tyto věci nezajímá. Dva archy A3 oboustranně se rozstříhají na malý komiks. USA – ICR.

Trhliny v evoluční fasádě, John T. Baldwin
Jen dva listy A4 oboustranně, kde jsou jmenováni a citováni jednotliví vědci, kteří oponují darwinismu. Září 1995, dostal jsem od ing. Balcara.

Novinky z výzkumu planet, Norbert Pailer
Pojednává o všech planetách naší soustavy, co bylo objeveno, o jednotlivých kosmických sondách a jejich nálezech a pod. Z obsahu: Přírodní vědy a ideologie, Kritika modelů, Naše sluneční soustava: co dnes víme?, atd. Opět z řady W+W, český překlad má 36 stran A4 jednostranně, mám jen český překlad, originál nemohu najít, copyright něm. origin. 1993.

Studie o karbonu, Joachim Scheven
Kniha pro odborníky, opět překlad z něm. originálu Karbonstudien (W+W), mám doma český překlad, 49 stran A4 jednostranně, i německý originál. Tato knížka je trochu podobná knize Data k evolučnímu učení ve vyučování biologii, je ale více zaměřena na vznik kamenného uhlí. Hodí se jen pro toho, kdo se tímto předmětem odborně zabývá. Z obsahu: neudržitelné teorie cyklotem, konkurující si definice, vertikální odchylky od pravidelné cyklotemy, horizontální odchylky, výsledky paralelizace slojí atd.

Stvoření a zázraky /náhoda či Boží dílo?/, Paul Müller
Přeloženo z němčiny, originál mám, 2. vydání 1976 (W+W), český překlad je ve strojopisu na 30 listech A4 oboustranně popsaných. Tato kniha je psaná stylem krátkých informací o všem možném, autor zřejmě nezastává kreacionistické hledisko mladé Země (tj. věří na miliony let stáří Země i vesmíru, ale zároveň je proti evoluci). Některé věci jakoby nadhodí a nevysvětlí, jen je konstatuje. Z obsahu: Náš časoprostor a biblické zjevení, Atom, Vrstevnatá stavba světa, Co dnes víme o zemském nitru?, Rostliny a zvířata, Člověk atd. Vhodné jen pro získání některých základních informací a podnětů k zamyšlení.

Použil Bůh evoluce?, Werner Gitt
Vyšla knižně v češtině 1993, 1. němec. vydání 1998, mám 2 výtisky. Profesor Gitt zde rozebírá jednotlivé aspekty evoluční teorie a hodnotí je jak z hlediska faktů, tak i filosofie a Bible. Je zde řada citátů evolucionistů zpochybňující určité aspekty evoluce nebo články víry (jako např. biogenetický zákon). Překlad z němčiny od ing. Josefa Potočka. Z obsahu: Otázka vědy, Příspěvky k antropologii, Příspěvky k astronomii, Příspěvky k biologii, Příspěvky k informatice, Pokračující evoluční proces nebo ukončené stvoření?, Důsledky učení o teistické evoluci. Jako ostatní Gittovy práce, i tato knížečka (143 stran malého knižního formátu) je důkladnou prací bez zbytečných slov. Není vhodná jako základní poučení o problematice evoluce-kreace, ale jako výborné doplnění. Možná se dá ještě sehnat v některých církvích.

Věrohodnost Nového zákona, F. F. Bruce
V této útlé brožurce (87 stran knižního formátu) z nakladatelství Návrat je řada historických skutečností potvrzujících historičnost Ježíše a vzniku křesťanské církve. Není to tedy kniha z oblasti kreace-evoluce, ale patří ke knihám ukazujícím na rozumovou i rozumnou podstatu víry v Krista z hlediska faktů. Z obsahu: Záleží na tom?, Novozákonní spisy: jejich datování a ověření, Novozákonní kánon, Evangelia, Zázraky v evangeliích, Důležitost Pavlových důkazů, Lukášovy spisy, Další archeologické důkazy, Důkazy z raných židovských spisů, Důkazy dávných pohanských spisovatelů. Vydána 1992, překlad původního vydání z r. 1943.

Duše vědy, Nancy R. Pearcyová, Charles B. Thaxton
Tato kniha vyšla opět v nakladatelství Návrat (1997) a je překladem knihy The Soul of Science. Spoluautorem je můj známý, dr. Charles Thaxton (USA), biochemik, jehož knihu The Mystery of Lifes Origin (viz níže) hodně používám V této knize je popsána historie vzniku moderní vědy, jak k tomu došlo a proč, že dnes existuje s určitou samozřejmostí věda používající experiment jako rozhodující kriterium pro pravdivost určité teorie. Je zde popsán rozdíl mezi „starověkým“ chápáním vědy (více filosofické a založené na autoritách lidí), třeba u starých Řeků, a „novověkým“ chápáním moderní vědy, vědy experimentu a falzifikovatelnosti a nezávislého ověřování teorií. Charles Thaxton je kreacionista, zakládající člen ID (Intelligent Design). Kniha má 303 stran knižního formátu, není to tedy kniha a priori o evoluci-kreaci, ale týká se tohoto tématu. Kniha se ještě zřejmě dá koupit. Mám jak anglický originál, tak české vydání.

Mýtus – Logos – Evoluce, Alma von Stockhausen
Mám překlad jen obsahu této knihy (z něm.). Z obsahu: Mytologické pojetí vzniku světa, dialektické sepětí ducha a hmoty, Logické zásady jako reflexní kritéria pro popis vzniku světa. Hmota jako protiklad k duchu, Poselství Starého zákona: Stvoření ducha a hmoty. Fenomén viny, Poselství Nového zákona: Inkarnace Logu jako ústřední bod světových dějin, Inkarnace ducha a koperníkovský obrat. Kant jako interpret Newtonské fyziky. Atd. Knihu mám pouze v němčině, viz výše.

Stvoření kontra evoluce, Thomas F. Heinze
Opět překlad jen obsahu této knihy (z něm.). Z obsahu: Důkazy, jež jsou interpretovány za účelem porážky evoluce, srovnávací anatomie, Embryologie, Rudimentární orgány, Červovitý přívěsek (na slepém střevě), Fosilie, Vystoupení života v kambriu, Tajemná povaha obratlovců, Jak vzniká fosilie, Určení stáří pomocí radioaktivity atd. Knihu mám pouze v němčině, viz výše.

Rozhodnutí a odpovědnost z hlediska kybernetiky, Dieter Bierlein
Opět přeloženo z němčiny (W+W), copyright 1979, pod titulem je uvedeno: impulsy, materiály, koncepty pro křesťanské alternativy ve vědě, technice, společnosti. Docela náročná kniha. Z obsahu: „moderní myšlení“ – překážka pro víru?, Člověk – automat či obraz Boží? Úloha „modelu“ v empirických vědách, Analogie automat – člověk, Modelová varianta alfa – „fyzikalistická“ varianta, Modelová varianta beta – obdoba klasického obrazu člověka, Modelová varianta gama – modifikovaný kybernetický model, Definitivní volba varianty – záležitost víry, Odpovědnost a vina v modelové variantě gama. Mám ve strojopisu, 20 stran A4 českého překladu. Mám také německý originál.

Biblické svědectví o stvoření, Werner Gitt
Překlad z němčiny (W+W), dotýká se Bible, vědy, filosofie, je to kniha pro náročné hledače pravdy, je zde mnoho faktů a patří tato kniha opět k důkladným věcem Gittova stylu, stylu vědce, který nechce psát jen laciné populární úvahy, ale svoje závěry dokládá matematicky i nálezy a fakty. Copyright 1983. Mám německý originál i český překlad, který má 59 listů A4 jednostranně. Z obsahu: Co je čas: Kairos nebo Chronos?, Délka stvořitelských dnů, Příležitostné námitky proti interpretaci stvořitelských dnů jako 24 hodinových jednotek, Stvořitelské dny jako dlouhá období: biblicky neřešitelný problém, Kdo je Stvořitel? atd.

Evoluce nebo stvoření?, Klaus Zachhuber
150 stran strojopisu českého překladu, jednostranně A4. Podtitul knihy zní Vědecká fakta a argumenty. Pokus o syntézu. Copyright 1983. Z obsahu: Zásadní otázky teorie poznání, Evoluční teorie – historický a vědecký přehled, Vznik života, Srovnávací anatomie, morfologie a embryologie, Paleontologie – záhada fosilií, Equus a řada fosilních koní, Antropologie I – hledání pračlověka, Antropologie II – problematika nálezů raného člověka, Metody určování stáří v geologii, Mikroevoluce – bádání a fakta, Katastrofický model – pokus o alternativní hypotézu, Věda a víra. Jde zřejmě o dílo Adventisty sedmého dne, je zde řada argumentů, které stojí za přečtení. Jako ve mnoha knihách všeobecného charakteru o evoluci-kreaci, tak i zde řada faktů a argumentů a tvrzení se opakuje, nicméně kdo se tím zabývá hlouběji, skoro vždy v každé takovéto knize objeví něco nového. Mám doma jen jeden exemplář českého překladu ve strojopisu, originál nemám.

Co nám prozrazují vazby v přírodě, Jan Pala
20 listů strojopisu A4 jednostranně, 1989. Napsal to můj vzdálený známý (znali jsme se jen z dopisů) a strojopis, který mám doma, má jen tu vadu, že je velmi špatně čitelný, a já už nemám na tohoto člověka žádné spojení (myslím, že mi někdo řekl, že již zemřel, žil na Moravě na vsetínsku). Nicméně jde o dobrou práci, která srozumitelně pojednává především o tom, jak např. kloubový mechanismus zvířete či člověka nemohl v žádném případě vzniknout drobnými krůčky darwinistického vývoje, protože by zvířata nebyla pak schopna existence (nebyla by např. ani plazy ani ptáky a klouby by jim nefungovaly a zvířata by pošla, protože by nemohla ani žrát, ani slyšet, ani létat, atd.). Transformace kostí by je vlastně znevýhodnila, oproti klasické teorii zvýhodnění – např. poloplaz polosavec by nemohl ani žrát, ani by neslyšel, kdyby se mu čelistní kost stěhovala do ucha, jak se to učí v darwinismu. Mám strojopis této práce.

Příliš uhlí na mladou Zemi?, Gerhard Schönknecht a Siegfried Scherer
Překlad tohoto článku o 7mi stranách strojopisu A4 jednostranně dokládá, že na Zemi před potopou mohlo být dost biomasy (vegetace) ke vzniku uhlí o současných zásobách. Je zde i řada energetických výpočtů, stojí to za přečtení pro toho, kdo hledá hlouběji odpovědi na tyto otázky. Mám překlad i kopii originálu (W+W, 3/92)

Biblické stáří Země, Richard Wiskin
78 stran strojopisu jednostranných A4, napsal to můj známý, švýcarský kreacionista, učitel Richard Wiskin, původem Američan. Vyšlo v řadě W+W, mám i kopii německého originálu. Jde o rozbor biblického textu prvních stránek Genese, nikoli z přírodovědeckého hlediska, ale spíše jazykového a literárního. Stojí za přečtení. Copyright 1994.

Jak vznikl život? Evolucí, nebo stvořením?, vydali Svědkové Jehovovi
Publikace Svědků Jehovových na téma kreace-evoluce. Všeobecné informace s řadou citátů evolucionistů i kreacionistů. Svědkové J. neučí evoluci, ale neučí ani kreaci typu amerických kreačních vědeckých organizací, jako jsou např. ICR či CRS, tedy že každý stvořitelský den byl náš klasický den o 24 hodinách. Svědkové J. učí, že dny stvoření z Genesis 1. kapitoly nemusely trvat každý jen 24 hodin, ale každý ten den mohl být dlouhý i několik tisíc let. Tento postoj (který nezastávají jen Svědkové Jehovovi, ale i jiní křesťané, např. ho zastával dnes již zemřelý Adventista ing. Blahoslav Balcar) vychází z několika argumentů: jednak to, že hebrejské slovo pro den (yom) může znamenat i delší časové období (ovšem jen není-li použita řadová číslovka), a dále to, že poslední sedmý den odpočinku není v Genesis zakončen větou „I byl večer a bylo jitro, den první“, tedy tak, jak jsou zakončeny všechny ostatní předchozí dny (šest „pracovních“ stvořitelských dnů) – což by mohlo naznačovat, že tento šestý „den“ Božího odpočinku stále ještě trvá dodnes. Tím by pak byl dlouhý několik tisíc let, a analogicky by to mohlo platit i o předchozích dnech Božího tvoření. Ze zcela zásadních důvodů s tímto názorem nesouhlasím (hebrejské slovo pro den (yom) s řadovou číslovkou – den první, den druhý atd., znamená v hebrejštině vždy 24 hodinový den, navíc s výše uvedeným zakončením, a také náš pracovní týden s posledním dnem odpočinku Bible jasně odvozuje od délky onoho prvního stvořitelského týdne, popsaného v Genesis 1). Nicméně přes tyto výhrady knihu doporučuji prostudovat každému, kdo hledá pravdu o evoluční teorii versus stvoření, protože zde Svědkové Jehovovi uvádějí velkou řadu cenných informací a důležitých myšlenek. Mám v českém originále, copyright 1991, je to 255 stran malého formátu A6.

Stvorenie sveta, Vladimír Betina
Útlá brožurka o 40 stranách popisující všech šest dnů stvoření s vědeckým komentářem. Pro nenáročné. Copyright 1990. Ve slovenštině.

Viera velkých vedcov, Anton Hlinka
Slovensky psaná vydaná publikace vydaná v Římě 1988 (128 stran malého knižního formátu A5). Pojednává o víře některých známý vědců nedávné minulosti. Pojednává i o různých filosofických aspektech vědecké víry těchto známých postav. Mám doma asi jeden nebo dva exempláře.

Evoluce bez hranic? – Fakta o vzniku druhů, Reinhard Junker
Z německého originálu, vyšlo česky v JAMI v červenci 1992 podle něm. učebnicové předlohy z r. 1988. Je to velmi pěkná útlá brožurka, kterou jsem často rozdával lidem, nyní mám již několik posledních exemplářů. Na 28 stranách knižního formátu pojednává přírodě, vztazích mezi zvířaty i rostlinami, křížení druhů, myšlenkám Charlese Darwina a jak jsou v rozporu se skutečností. Patří ke třem brožurkám podobného typu, Pochází člověk z Adama, Pád člověka a biologie a Evoluce bez hranic, viz níže.

Pád člověka a biologie, Reinhard Junker
Podobně jako Evoluce bez hranic? i zde je rozbor určitých aspektů živočišné a rostlinné říše v protikladu k evoluci. S ohledem na biblické učení. 16 stran knižního formátu, brožura JAMI, v květnu 1992.

Pochází člověk z Adama, Reinhard Junker
Další brožura, kterou jsem hodně dával lidem, nyní mám už poslední exempláře. Pojednává o antropologii, různých nálezech údajných předchůdců člověka a hodnotí je z hlediska evolučního a kreačního, ukazuje, jak lze mít na věc dvojí pohled, dvojí brýle. 40 stran knižního formátu, české vydání 1992, přeložil z němčiny M. T., brožura vhodná pro první seznámení s antropologickými evolučními názory v protikladu ke kreaci. Doplněno obrázky a grafy.

Stvoření či evoluce?, Josef Potoček
Malá brožurka, 60 stránek A6 knižního formátu, copyright 1992. Zabývá se podobně, jako jeho předchozí práce (viz výše Evoluce: teorie v krizi – ing. Josef Potoček), nemožností spontánního vzniku genetického kódu. Vypočítává, kolik existuje permutací v určitém smysluplném textu a jak by bylo neuvěřitelně nepravděpodobné, aby se něco ještě s mnohem větší nepravděpodobností uskutečnilo v genetickém kódovacím systému samovolně. Pěkná knížečka.

Od ničeho k prírode, E. H. Andrews
Prof. Andrews byl u nás asi před devíti lety a měl přednášku na téma kreace-evoluce. V té době byl jeden z předních anglických kreacionistů. Tato brožurka, která vyšla knižně ve slovenštině (1991) je překladem jeho knihy From Nothing to Nature (1978). Je to všeobecná knížečka proti evoluční teorii, jednoduchá, ale pěkná. Vhodná pro nenáročného čtenáře. 115 stran malého knižního formátu (A5). Z obsahu: Odkial pochádzame?, Čo je život? Tajomný kód života, Ako začal život? Darwinova teória, Aký je vek zeme?, Skameneliny a prehistorické ozruty, Veda, zázraky a Biblia, Zázrak stvorenia. Mám několik exemplářů.

Vzkříšení, M. Š. Chašbaz
Vyšlo knižně, brožurka o 136 stranách knižního formátu A5. Není to o evoluci-kreaci, ale o historičnosti ukřižování a vstání z mrtvých. Velmi pěkně dokazuje, že tyto události jsou lépe doložitelné než mnoho věcí z historie, kterým se běžně věří. Vyvrací různé námitky proti vzkříšení. Mám jeden exemplář. Jméno Chašbaz je přezdívka jednoho známého křesťana.

Život – náhoda, nebo záměr? Vladimír Král
Knížečka adventisty RNDr. Vladimíra Krále, CSc., vyšla knižně 1991. S doktorem Králem se osobně znám a jsem rád, že je to jeden z mála českých aktivních vědců – který nevěří v evoluční teorii. Doktor Král i jeho žena Jarmila pracují na Akademii věd v oblasti organické chemie. Oba občas přednáší na téma kreace-evoluce. Tato knížka má 191 stran A5 knižního formátu a zabývá se, jako řada předchozích knih, biblickým pohledem na svět z hlediska vědy a stvoření, v protikladu k evoluci. Čtenář v ní najde řadu pěkných originálních myšlenek, které nenajde v jiných knihách na podobné téma. Z obsahu: Vesmír, Život, Zázraky Designu, Vyznání (Spor o evoluční teorii, Proč jsem se já, přírodovědec, stal křesťanem). Mám jeden výtisk, možná se ještě sežene, např. v nakladatelství Advent v Praze 6 – Suchdole. (Adventisté sedmého dne).

Otázky, které jsou kladeny vždy znovu, Werner Gitt
Opět pěkná knížečka Wernera Gitta, která není jen o evoluci, ale o všech možných otázkách včetně evoluce-kreace. Např.:Odkud mohu vědět, že Bůh vůbec existuje?, Kdo je Bůh, Co znamená slovo Bůh – B.ů.h.?, Proč Boha není vidět, Proč připouští utrpení?, atd., dále otázky o Bibli: Jak mohu zkontrolovat, že je Bible pravdivá?, Co je u Bible jiné než u všech ostatních knih světové literatury? atd. , dále otázky z oblasti vědy a víry, týkající se spasení, náboženství, života a víry, smrti a věčnosti. Zakončeno svědectvím ze života autora. Pěkné, 156 stran A5 knižního formátu, německé vydání 1989, české vydání 1992. Možná se ještě sežene v křesťanských knihkupectvích.

Věda a víra, František Press
Pěkná kniha, zabývající se rovněž protievolučními argumenty, i když šokuje v první polovině tím, že zpochybňuje i to, že Země obíhá kolem Slunce, případně se otáčí kolem své osy – Michelsonův pokus ukazuje spíše na opak, že Země stojí a vesmír se otáčí kolem ní (geocentrismus kontra heliocentrismu). Z obsahu: Galilei neměl pravdu (Einstein zachraňuje situaci), Svědectví země (Historická geologie, Rychlá sedimentace atd.), Řád života (Vznik fixismu a evolucionismu, Darwinovy argumenty, Mutace atd.), Člověk jako nový počátek (Evoluce člověka atd.), Ateismus je nemyslitelný (Exkurse do kosmogonie, Řád a entropie, Původ života atd.). Na 188 stranách knižního formátu A5 je mnoho zajímavých a šokujících informací. Copyright 1990. František Press byl katolík, majitel Mariánského nakladatelství v Brně a na můj dopis a dotaz mi odvětil, že se těmito věcmi již nezabývá, protože o to nebyl zájem. Pan František Press již zemřel. Mám po jednom exempláři prvního a druhého vydání (1994).

Bůh žije, Slavomír Ravik
135 stran knižního formátu A5, copyright 1990. Tato kniha vyšla několikrát, autor není ortodoxní kreacionista, věří v miliardy let stáří Země, ale pochybuje o evoluci a vzniku života bez velkého Programátora. Kniha je plná zajímavých informací také z oblasti imunologie, genetiky a pod., i když dnes už jsou známy další informace, které tehdy (1990) neměl k dispozici. Podtext titulu je Přírodní zákony dosvědčují jeho existenci. Z obsahu: Modrá planeta, Zázrak život, Big bang, Scénář velkého třesku, Program zvaný život, Konstrukce živé hmoty, Další z divů světa: kód života, Zázrak zvaný buňka, O mutacích a vývoji života, Živé tvorstvo planety, O tahu ptactva, atd. Z několika beden těchto knih mi zbyl jeden výtisk.

Vznik knihy Genesis, P. J. Wiseman
Stejný autor je uveden v anglických titulech (Clues to Creation in Genesis). Tato kniha vyšla česky knižně 1993 a je překladem starší německé verze (1987), která navazuje na ještě starší verzi anglickou (1936). Kniha je psána archeologem a snaží se ukázat, že Genesis je původní zprávou psanou Mojžíšem. Nikoli tedy nějakou pozdější literární prací babylónských či pobabylónských židovských kněží, kteří by ji připsali Mojžíšovi. Pěkná kniha, mám doma řadu exemplářů originálního vydání, podtitul knihy zní: První kniha Bible očima archeologa. 113 stran knižního formátu A5.

Potopa ve světle Bible, geologie a archeologie, Alfred Rewinkel
Vydána 1951, USA. 217 stran jednostranného strojopisu A4 pojednává o řadě faktů a dává hodně informací proti víře v evoluci. Autor, dr. Alfred Rewinkel, je profesor teologie. Tuším, že Asd., nejsem si jist. Z obsahu: Fyzický svět před potopou, Jak dlouho trval první svět a jeho obyvatelé, Civilizace předpotopního světa, Výstraha před blížící se potopou, Některé otázky týkající se korábu Noe a jeho nákladu, Byl koráb objeven? Začátek trvání potopy atd. Užitečné přečíst si.

Darwinův omyl, Omyly v dějinách Země: Hans-Joachim Zillmer
Toto jsou dvě knihy od stejného autora, velmi pěkně dokumentované důkazy proti evoluční teorii. Stále ještě dnes na pultech knihkupectví (říjen 2003), Darwinův omyl je překlad z německého originálu Darwins Irrtum, přeloženo 2001, něm. originál je z roku 1998, 206 stran, rejstřík. Omyly v dějinách Země je překlad z německého originálu Irrtümer der Erdgeschichte, vydaného 2001 v Mnichově, 248 stran. Obě knihy pojednávají hodně o záhadných nálezech (fosilní kladívko, stopy dinosaurů a lidí atd.). Z obsahu Darwinova omylu: Artefakt, nebo falzum?, Fosilní kladivo, Všichni žili ve stejné době, Záhada času (zde o hoře sv. Heleny, trilobiti aj.), Monstra požírající čas (hromadné hroby, Bezpečné určení stáří?, atd.) a dále o starých mapách, ledové době, entropii – ovšem některé údaje jsou samozřejmě jen popisné, nemohou jít do hloubky při celkem nevelkém rozsahu knihy. Z obsahu knihy Omyly v dějinách Země: Skupinový portrét dinosaurů a člověka, Galapágy: hrob evoluce, Rozbitá tektonika, Nebeský chaos, Je doba ledová smyšlenka?, Nestabilní Země, Země prosakuje, Elektrická sluneční soustava? Autor se věnuje hodně geologii, usazeným vrstvám, ledovým dobám, nálezům nezapadajícím do evoluční teorie a datování, které neodpovídá dlouhým, desítky a stovky milionů let postulovaným věkům v evoluční víře. Prodávalo se v knihkupectvích ještě nedávno (2008/2009)

Hledání počátku a cíle, Vladimír Král
Od Vladimíra Krále viz už výše kniha Život-náhoda, nebo záměr? Toto je jeho druhá výborná populární kniha, je popisná a hodí se pro toho, kdo se chce dozvědět základní fakta proti evoluční teorii, lépe řečeno evoluční hypotéze. O autorovi viz výše, knihu vydal Advent-Orion 2001. Když jsem tuto knihu začal číst, připadala mi zbytečně rozvláčná a trochu nesourodá, ale postupně jsem se dozvídal řadu věcí velmi zajímavých, které jsem neznal. Doporučuji k základní orientaci, není zde rejstřík ani žádné jiné náležitosti běžných publikací (seznam literatury, citační seznam, odvolávky atd.). Z obsahu: Nebeský hodinář, O vesmíru, Design-návrh inteligentního Tvůrce, Vesmírný výlet, Jsme ve vesmíru sami?, O určování stáří Země, Původ života, Samovolný vznik života, Problémy biologické evoluce, Za co mohou mutace?, Bionika atd.

Darwinova černá skříňka, Dr. Michael J. Behe
Kniha s doslovem RNDr. E. Palečka CSc. Kniha je snad ještě k sehnání na pultech knihkupectví, vydal Návrat domů, Praha 2001. Původní Copyright (Překlad z angličtiny) 1996. Je to výborná kniha pro náročnější čtenáře z oblasti biochemie, ale těžší pasáže jsou odděleny, aby je mohl ten, kdo chce, přeskočit. Protože tuto knihu zaštítil člověk (dr. Paleček), kterého nadutí čeští evolucionisté nemohou jen tak smést se stolu, konal se dokonce v Brně miniseminář (sympozium) na téma biologické evoluce, či darwinismu, podnícený touto knihou. Byl jsem tam (14.11.2002) a všichni evolucionisté si tam notovali, jak je evoluce jasná a jen blázen by jí chtěl zpochybnit. Profesor Paleček tam měl, jako jediný, střízlivou přednášku, kde zpochybnil vznik života a existenci redukční atmosféry na základě geochemických nálezů a dále zpochybnil polyfyletický původ života. Z obsahu knihy, ne podle obsahu, ale jen příklady některých témat: bombardovací brouk – „Třaskaví brouci“, bičík a řasinky, srážlivost krve, ATP, o Millerových experimentech, o Dawkinsovi, o účelném uspořádání, o zoufalé snaze některých vědců (Shapiro) za nic na světě neopustit evoluční pohled atd. Behe má základní tezi o „irreducible complexity“ – neredukovatelné složitosti. Ukazuje krok po kroku, jako biochemik, že v živých organizmech jsou orgány či procesy, které nemohly vzniknout pomalými darwinistickými krůčky přírodního výběru. Přirovnává to k pastičce na myši, kde nestačí jen dřívko s pérkem nějak pohromadě, ale dokud není tato pastička kompletní, je nefunkční, a tudíž nepřináší žádnou výhodu (nechytne myš). Tudíž nemůže dojít k přírodnímu výběru, ale spíše by takový tvor (kde by mutacemi něco takového chtělo vznikat) byl znevýhodněn a eliminován. Profesor Jan Zrzavý, známý evoluční tlachal z Jihočeské Univerzity, napsal na tuto knihu kritiku (Respekt: Americký biochemik bojuje s darwinismem) – 14.6.2001.

Kauza Kristus, Lee Strobel
Kniha se zabývá důkazy historicity Ježíšova života formou novinářské reportáže. Lee Strobel, americký novinář, chtěl vlastně na počátku dokázat, že Kristus je vymyšlenou postavou – poté, co jeho manželka v Krista uvěřila, tak se k tomuto dokazování odhodlal, ale nakonec sám uvěřil. Protože měl velké zkušenosti ze soudních případů, použil tyto zkušenosti i zde v dokazování, že příběh o Ježíši není vymyšlen, ale je pravdivý a historicky spolehlivý. Při tom navštívil řadu odborníků se kterými vede rozhovory formou investigativní žurnalistiky. Z obsahu: Zkoumání záznamů, Analýza osobnosti Ježíše, Průzkum vzkříšení, Verdikt historie. Kniha má 277 stran, vydal Návrat domů r. 2002, je to překlad z The Case For Christ (U. S. A.), Copyright 1998. Daroval mi Petr Plaňanský, kniha se dá ještě sehnat.

Tajemství vzniku života, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen
Vynikající kniha proti chemické evoluci, vyšla nyní (podzim 2003) v Nakladatelství Návrat domů, 250 stran českého textu. Viz též o této knize níže v odstavci „3. V angličtině“ pod titulem The Mystery of Life´s Origin, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen. Z obsahu: Rozpory v chemické teorii vzniku života, Teorie biochemické evoluce, Simulace prebiotické syntézy monomerů, Mýtus prebiotické polévky, Kritický pohled na složení dávné Země a její atmosféry, Věrohodnost a vliv badatele, Termodynamika živých systémů, Termodynamika a vznik života, Upřesnění pracovního postupu, Protobuňky…

Ikony evoluce, Jonathan Wells
Knihu (copyright angl. originálu 2000, vydal Návrat domů, Praha 2005, 288 stran běžného knižního vydání) napsal biolog a embryolog dr. Jonathan Wells, který byl též jedním z řečníků na pražském kongresu kreacionistů 22. října 2005. Dr. Wells je členem ID – Intelligent Design hnutí. Kniha je velmi pečlivě vypracována s pečlivou a bohatou dokumentací, první, rozsáhlejší část, mohou číst i neodborníci, kratší zbytek knihy je věnován odborníkům. Z obsahu: Millerův-Ureyův experiment, Darwinův strom života, Homologie končetin obratlovců, Haeckelova embrya, Archaeopteryx: chybějící článek, Drsnokřídlec březový, Darwinovy pěnkavy, Čtyřkřídlé mouchy Octomilky, Fosilní koně a řízená evoluce, Od lidoopů k člověku: nejvyšší ikona, Věda, nebo mýtus? Příloha A: Hodnocení učebnic, Příloha B: Navržené varovné nálepky do učebnic biologie. Toto je kniha, která každému, kdo se tématem evoluce-kreace zabývá, přinese mnoho nových faktů z nejrůznějších oblastí této debaty, vřele doporučuji. Možná se ještě sežene u vydavatele nebo na pultech křesťanských knihkupectví či v církvích.

Politicky nekorektní průvodce
Darwinismus a inteligentní plán, Jonathan Wells
Knihu vydalo česky vydavatelství Ideál v roce 2007, má 256 stran klasického knižního formátu. Na přední obálce stojí: Myslíte si, že znáte všechno o darwinismu a teorii inteligentního plánu? Ale víte, že: známé schéma „od opů k člověku“ je založeno na dohadech, nikoli na důkazech ?? inteligentní plán je podložen vědeckými důkazy, nikoli náboženskou vírou ?? vědci na známých univerzitách vidí dobré důvody pro uznání teorie inteligentního plánu ?? vědci, kteří vystupují proti darwinismu, mají často problémy ve své akademické kariéře ?? O autorovi viz v předchozím titulu knihy (Ikony evoluce). Jen namátkou z dlouhého obsahu knihy: 1. Války a pověsti /Evoluce, Darwinismus, Stvoření, Inteligentní plán, Válka slov/, 2. Co skutečně říkají fosilní nálezy /Darwinův strom života, Kambrická exploze, bájná velryba, Pohádky na dobrou noc, Chcete vyvolat bitku v baru?/, 3. Proč jste se v matčině děloze „evolučně nevyvíjeli“, 6. Není to dokonce ani teorie, 7. Vypadá to, jako kdyby Darwin vymyslel internet, 13. Učit či neučit, 16. Americký lysenkoismus /Darwinistický pohled, Sovětský lysenkoismus, Veřejné odsouzení a propouštění?, Mohli by praví lysenkoisté prosím povstat?, Kritika darwinismu je zakázána/, 17. Vědecká revoluce /Struktura vědecké revoluce, Proč darwinismus prohraje, Příliš dobře sponzorováni?, IP jako vědecký výzkumný program, Proč zvítězí teorie inteligentního plánu/. Výborná kniha, na přední obálce nahoře je citát Anny Coulterové: „Chcete-li rozčílit nevěřícího liberála, kupte mu tuto knihu!“

Spor o Darwina, Phillip E. Johnson
Na přední obálce pod titulem čteme: Je darwinismu založen na správném hodnocení vědeckých důkazů, nebo je jen dalším druhem fundamentalismu? Opravdu má přírodní výběr onu tvořivou moc, jakou mu darwinisté připisují? Knihu vydal Návrat domů, Praha 1996, je překladem z anglického Darwin on Trial, má 218 stran. Kniha je sice psána právníkem a z právnického hlediska, nicméně je v ní řada přírodovědeckých faktů a v USA byl Johnson vážen i v evoluční komunitě a často přizván k různým vědeckým diskuzím (to by se v ČR ovšem stát nemohlo). Johnson dochází k závěru, že z hlediska faktů a pádnosti argumentů, posoudíme-li to z právního hlediska, je darwinismus neobhajitelný jako vědecká teorie. Uvažovalo se o tom, že Phillip Johnson bude též pozván jako řečník na kongres kreacionistů ID v říjnu 2005 do Prahy, ale já jsem nakonec navrhl hlavnímu organizátorovi, dr. Charlesovi Thaxtonovi, aby jej nezval, protože naši vědci by pohrdli někým, kdo nemá přírodovědecké vzdělání – jak se i stalo v časopisu Vesmír, kde byla tato kniha hodnocena (evoluční kritika této knihy obsahovala též něco v tom smyslu „co můžeme od právníka očekávat“ – není to asi přesné, jen si matně vzpomínám, co jsem četl před mnoha roky ve Vesmíru). Nakonec ale naši evoluční vědci stejně pohrdli všemi řečníky a vědci, ať už mají či nemají přírodovědecké vzdělání, a celému kongresu se vysmáli. Z obsahu knihy: Situace v zákonodárství, Přírodní výběr, Mutace velké a malé, Problém zkamenělin, Fakt evoluce, Vývojová řada obratlovců, Molekulární důkazy, Evoluce před výskytem života na zemi, Pravidla vědy, Darwinistické náboženství, Darwinistické vzdělávání, Věda a pseudověda, Epilog – Kniha a její kritici. Občas se tato kniha ještě objeví k prodeji při různých přednáškách na pultech sborů.

2. V němčině (některé tituly jsou uvedeny v předchozím přehledu českých knih jako překlady)

Karbon-studien, Joachim Scheven
Herkunft und Zukunft des Menschen, A. E. Wilder Smith
Entscheidung und Verantwortung in kybernetischer Gicht, D. Bierlein
Schöpfung oder Evolution, Werner Gitt – Manfred Wermke
Die Erhaltung der Individualität, Erich Blechschmidt
Schöpfung contra Evolution, Thomas F. Heinze
Biologie und Weltanschauung, H.W.Beck
Evolution in der Zeitenwende, Willem J. Ouweneel
Schöpfung und Wunder, Paul Müller
Die Bibel, Lutz von Padberg
Menschenwürde und Emanzipation, Edith Düsing-Horst W. Beck
Frauen im theologischen Aufstand, Herausgeber-Peter Beyerhaus
Schritte über Grenzen zwischen Technik und Theologie, Horst W. Beck, 2 díly
Fossilien und Evolution, Duane T. Gish
Logos oder Chaos, Werner Gitt
Daten zur Evolutionslehre im Biologieunterrricht, Joachim Scheven
Das biblische Zeugnis der Schöpfung, Werner Gitt
Mythos – Logos – Evolution, Alma von Stockhausen
Fossilien und Evolution, Duane T. Gish
Der Urknall und die absoluten Datierungen, Hermann Schneider
Der Mond, Donald B. De Young – John C. Whitcomb

3. V angličtině (některé tituly jsou uvedeny v předchozím přehledu českých knih jako překlady)

Darwin´s Enigma (Fossils and Other Problems), Luther D. Sunderland
Velmi pěkná a důležitá kniha. Autor udělal rozhovory s pěti kurátory pěti velkých přírodovědných muzeí a zjišťoval jejich pohledy na evoluci a důkazy ze zkamenělin. Je zde řada jasných faktů, na jak vratkém základu celá víra v evoluci stojí. Cenné je to, že jsou zde zobrazeny názory lidí, kteří sice v evoluci věří, ale popravdě doznávají slabiny své víry. Mám jen oxeroxovaný anglický originál, copyright 1988, 90 stran A4 jednostranně. Kniha by stála za přeložení. Z obsahu: The Problem Won´t Go Away 100 Years After Darwin, Darwinism and Science, The Fossil Record – Nonlife to Reptiles, The Fossil Record – Reptile to Man, More Problems Than Solutions, Darwinism´s Lack of Scientific Foundation.

Evolution: a theory in crisis, Michael Denton
Kniha, která způsobila velký rozruch, neboť ji napsal vědec, který odpadl od vyznávání klasiceké evoluční teorie a přiklonil se ke kreacionismu, i když ne typu společností ICR a CRS v USA. Je to zevrubná a fundovaná kritika evoluční teorie, také z oblasti molekulární genetiky. Mám doma jen jednu oxeroxovanou kopii, stálo by za přeložení. Copyright 1985, 184 listů A4 jednostranně kopírováno. Z obsahu: Genesis rejected, The Theory of Evolution, From Darwin to Dogma, A Partial Truth, The Typological Perception of Nature atd. Denton patří ke skupině Old Earth Creationist, nebo lépe řečeno ke skupině Behe, Thaxton, Johnson, možná též Dembski a Colins Francis (=human genom project) – zdůrazňují design v přírodě a irreeducible complexity (Behe).

Creation – Accident or Design? Harold G. Coffin
Mám xerox této knihy, Copyright 1969. Ph.D. Coffin je známý kreacionista. Tato kniha je opět obsáhlou obranou kreační teorie proti evoluční. Některé kapitoly jsou dobře doloženy výpočtem či výčtem nálezů z terénu. Z obsahu: Perfect World, The Flood, The Structure of the Earth, The Fossils, Glaciation, Origins and Time, The Formation of New Species, Science and God, The Theory of Evolution. Je to 256 listů jednostranně oxeroxovaných A4.

The Creation Hypothesis, editor J. P. Moreland
Mám jeden výtisk této knihy. Copyright 1994, 335 stran knižního formátu. Předmluvu napsal Phillip E. Johnson, známý svou knihou Spor o Darwina (viz české knihy zde výše). Z obsahu: Creation, Design and Philosophy of Science, Creation, Design and Scientific Evidence (Astronomical Evidences for a Personal, Transcendent God, Information and the Origin of Life, The Origin of Life´s Major Groups, Origin of the Human Language Capacity: In Whose Image?) Tato kniha nemá jednoho autora, J.P.Moreland je editorem řady kapitol, které napsali různí vědci (Hugh Ross, Charles B. Thaxton – viz dále tento autor, Kurt P. Wise a další. Kniha by asi stála za překlad.

The Mystery of Life´s Origin, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen
Je to kniha mého známého Charlese Thaxtona (hlavní autor knihy), který se kromě biochemie zabývá také historií vědy (viz výše „české“ knihy: Duše vědy). Dr. Thaxton je biochemik z USA, který bydlel několik let s rodinou v Praze. Přednášel na Karlově Univerzitě a snažil se vydat tuto knihu přes nakladatelství Academia nebo Univerzitu Karlovu česky – leč marně, naši vědci ji nepřijali (prof. V. Pačes byl proti vydání). Byl jsem osobně u těchto velmi trapných jednání, kde byl dr. Thaxton ještě požádán o napsání doplňující kapitoly (The Last Chapter), ale ani poté Václav Pačes knihu nepřijal. Ocenil sice její velký přínos, řekl, že by měla být na polici každého vědce a ve školách, ale stále tvrdil, že je příliš jednostranná (byl by to pro naše evoluční vědce asi moc velký šok, možná by to psychicky nevydrželi). Kniha je přesvědčivým souhrnem faktů proti chemické evoluci živé buňky. Měl jsem několik těchto knih v originále (228 stran knižního formátu, copyright 1984). Kniha je vhodná pro odborníka i laika, který se zabývá danou problematikou kolem vzniku života z neživé hmoty, tedy tzv. chemickou evolucí. Nyní (podzim 2003) vyšla konečně i česky v nakladatelství Návrat Domů. Kniha jasně ukazuje, jaké lži učí naše studenty na školách všech stupňů – proto asi bylo lépe jejímu vydání bránit. Představte si, „kdyby to prasklo“ – jak tomu vlastně s tou evolucí od neživé hmoty k buňce je!!

Creation or Evolution? Winkie Pratney
Jen tři listy (A4 – A3) oboustraně popsané knižního vydání, je to serie tří letáků. Stálo by za přeložení, docela zajímavě a fundovaně vyvrací evoluční argumenty. První list se zabývá evoluční teorií obecně, různými tématy. Druhý list se jmenuje The Historical Record a je o některých mužích vědy a víry z minulosti (Kelvin, Faraday a j.) Je to vtipně napsané, Copyright 1981. Z nadpisů jednotlivých odstavců: „Now just a minute…!“, „Watch them sneaky creationists“, On mollusks to Monoliths in media, A left-handed creation, (Leták I). The men of science who believed in creation, Faraday´s electricity, Lord Kelvin´s second law, John Flemingś „valve“ (Leták II). Třetí list se jmenuje The Fossil Record a je o antropologii a celosvětové potopě. Copyright 1981.

Clues to creation in Genesis, P. J. Wiseman
Kniha archeologa, který dokazuje, že kniha Genesis vznikla z pera Mojžíše a události v ní jsou autentické. Zabývá se dny stvoření, jejich rozličnými interpretacemi (dny jako dlouhé věky a pod.) a ukazuje, jak tyto interpretace vznikly z potřeby sladit první kapitoly Genese s evoluční teorií – a jak je to mylné. Kniha má 232 stran knižního formátu A5, copyright 1977- Je důležitá pro každého, koho zajímá autentičnost a doslovnost biblických textů. Mám doma jeden exemplář. Kniha má 232 stran knižního formátu A5, copyright 1977- Je důležitá pro každého, koho zajímá autentičnost a doslovnost biblických textů. Mám doma jeden exemplář.

That you might believe, Henry M. Morris
Dr. Henry Morris byl známý vůdčí kreacionista, dnes je prezidentem ICR jeho syn John, Henry Morris již zemřel. Napsal řadu publikací na téma kreace-evluce. Toto je jedna z nich, a je téměř shodná s českou brožurkou Bible a současná věda (viz české knihy), tato anglická verze má navíc tři kapitoly. Z obsahu: That you might believe, Modern Science in the Bible, The theory of Evolution, Modern science and the flood, The Bible and history, Fulfilled prophecy and internal evidences, The eternal plan of God, The signs of the times (první a dvě poslední kapitoly v Bible a současná věda nejsou. Copyright 1978, 188 stran knižního formátu A5.

Truth Triumphant, S.Maxwell Coder – George F. Howe
Copyright 1965, 187 stran knižního formátu A5. Kniha je zaměřena proti evoluci a je psána jako cvičebnice s testy na konci každé kapitoly, které si může čtenář vyplnit, aby věděl, co si zapamatoval. Z obsahu: The inspiration of the Bible, Difficulties in the Bible, The Bible and science, The Bible and life´s origin, Evolution versus creation atd. Je zde fotodokumentace některých antropologických kosterních nálezů , zvířat a geologických útvarů. Starší, ale pěkná.

The Scientific Case for Creation, Henry M. Morris
Malá knížka s protievolučním zaměřením, jak už to bývá, je zde řada opakovaných skutečností, ale další věci nové. Např. je zde výčet 70 ti různých procesů, ze kterých lze měřit stáří Země a vesmíru s udanými hodnotami stáří – které neodpovídá udávaným 4,5mlrd na stáří Země či 13mlrd na vesmír. 87 stran malého knižního formátu A6, copyright 1977.

Answers to Tough Questions Skeptics Ask about the Christian Faith, Josh McDowell
Copyright 1980, 198 stran knižního vydání A5. Kniha se otázkami kreace-evoluce zabývá jen okrajově, ale jasně stojí na stanovisku protievolučním. Z obsahu: The Bible (What makes the Bible so special?, Hasn´t the New Testament been changed since it has been copied and recopied throughout history? atd.), Jesus Christ (Did Jesus claim to be God?, A friend of mine said Jesus never existed. How do you answer something like this? atd.), God (Why is Jesus the only way to get to God?, How do you know that God exists?, Where did God come from? atd.), Miracles then and now (Why are the Biblical miracles different from those in other accounts of the miraculous?, Where the Biblical miracles magic tricks which fooled the simple, primitive people? atd.) Bible difficulties (Doesn´t Mark disagree with the other three Gospels about Peter´s denial of Jesus?, How would you explain the inaccuracy between Judas hanging himself in Matthew 27:5 and „Falling headlong he burst open“ in Acts 1:18?, Where did Cain get his wife? atd.), The shroud of Turin, Creation accounts, atd. Asi by stála za přeložení, není-li už někde přeložena.

A Basis for a New Biology, A. E. Wilder-Smith
O autorovi jsem již psal (viz výše české knihy: Přírodní vědy neznají žádnou evoluci). Toto je další z jeho mnoha knih, výborné informace pro víru ve stvoření, a ne v evoluci. Je to starší knížka, Copyright 1976, 291 stran knižního formátu A5, velmi pěkná. Z obsahu: Evolution and its Alternatives (Horses and other Fossil Series, The Seven Assumptions of the Theory of Evolutio, Origin of Codification and Codes, atd.), Consequences of Logos in Contrast to Alogos (Chaos, Chance). Postulates behind Life, Traces of Logos in the Chemistry of Life (Adenosine Triphosphate, the Universal Fuel of Life, Meiosis and Mitosis, Protozoa atd.), atd. Smith píše o složitých věcech tak, aby to pochopil i neodborník. V tom je také síla jeho knih.

In the Beginning, Roger D. G. Price
Pěkná jednoduchá knížečka pro neodborníky k seznámení se s prvními fakty proti evoluci. 99 stran knižního formátu A5. Z obsahu: The Alternatives, How old?, Kinds, The Geology of the Earth´s Surface, A Catastrophe, Before and After (Conditions Before the Flood, Dinosaurs, The Ark, atd.) Man, Is Man a Modern Ape? Copyright 1979.

Man´s Origin, Man´s Destiny, A. E. Wilder Smith
O autorovi jsem již psal a uváděl několik jeho knih (viz výše čeština, angličtina), toto je obsáhlejší a opět důkladná kniha Wilder Smitha, trochu staršího data. Viděl jsem ji kdysi přeloženu u Adventistů sedmého dne, nevlastním překlad, jen anglický originál, který má 320 stran většího knižního formátu A5, Copyright 1968. Jsou v ní pěkné fotografie otisků lidských chodidel spolu s otisky dinosauřích šlápot v jednom podloží řeky Paluxy v USA a další fotografie zpochybńující teorii evoluce. Z obsahu: Man-an animal of the highest intelligence?, Are the main postulates of darwinism scientificly sound?, The problems of the age of man and the missing links, Planned evolution, the destiny of man, atd. Ukazuje také na souvislosti mezi teorií evoluce a Hitlerovými názory na rasy (Hitler čerpal svoje názory přímo z Darwinova díla).

The Great Brain Robbery, David C. C. Watson
Copyright 1975, 108 stran knižního formátu A5. Vtipná kniha, první kapitola začíná otázkou malé holčičky mamince: „Mummy, if God did not mean what He said, why did He not say what He did mean?“, reflektující neustálé snahy „harmonizovat“ nové vědecké teorie z Biblí ze strany teologů. Z obsahu: Puzzled Pupils, Facing the Facts, The Origin of the Univere, „A Thousand years as one day“, Scientific Prejudice, Whitcomb´s ´Origin of the Solar System´,Galileo, Darwin, and Interpretation, atd. Jsou to jen krátké kapitolky, spíše vysvětlující logicky nelogičnost evolučního pohledu, než souhrn spousty faktů.

From nothing to nature, E. H. Andrews
Tato kniha vyšla slovensky, viz výše české knihy. Mám tento anglický originál, Copyright 1978, 120 stran knižního formátu A5. Je to dobrá kniha s jednoduchým přehledem a řadou základních argumentů proti evoluční teorii.

The Collapse of Evolution, Scott M. Huse
Xerox této knihy jsem si pořídil z originálu, který mi půjčila paní Jitka H., je to 86 jednostranně oxeroxovaných listů A4, copyright 1983, reprint (18th) 1993. Kniha všeobecně rozebírá důvody, proč ne evoluce, ale i zde najdeme řadu věcí, které nejsou jinde, např. důvodů pro mladou Zemi. Velmi cenné jsou rejstříky a seznamy na konci knihy, např. obsáhlý seznam kreačních organizací z celého světa. Z obsahu: Geology, Physics, Mathematics, Biology, Antropology, Commonly cited „proofs“ of evolution, Scientists who believe in biblical creationism, Biblical considerations – toto jsou nadpisy obsáhlejších kapitol. Dobré si přečíst pro celkový přehled o věci. Mám doma jen jeden xerox.

Handy Dandy Evolution Refuter, Robert E. Kofahl
Jak už název říká, je to takový příruční slovník malého rozsahu nejzákladnějších pojmů proti evoluční teorii. Je to dost citovaná kniha i evolucionisty (naposledy jsem z ní viděl citováno na Internetu v protikreačních stránkách). Na pouhých 160 stránkách malého knižního formátu A5 (Copyright 1980) je fundovaně rozebrána řad otázek, které se týkají sporu kreace-evoluce. Z nadpisů kapitol: Science, Religion, Creation, and Evolution, The Failure of Darwin: Design in Nature, Life from Chemicals: Theory and Improbability, Would evolution violate physical law?, Can Mutations Supply Designs for New Species?, Fossils – Created or Evolved?, Fossil Man? atd. Stojí za přečtení, neboť na relativně málo stránkách je vměstnáno hodně informací.

Evolution or Creation, H. Enoch
Starší kniha s podobnou tematikou protievolučních knih, copyright 1966 (reprinted 1968, 1977), 125 stran knižního formátu A5. Z obsahu: Morphology and cosmogony, Paleontology, The age of the Earth, The age of the earth and of the universe, The nature of the fosisils on earth´s strata, Evidences from embryology, Evidences from blood relationship atd. Je to pěkná kniha, stojí za přečtení.

Icons of Evolution – Science or Myth? Jonathan Wells
Ještě jsem tuto knihu nedočetl (duben 2002), ale zdá se – nejen mně, že je výborná, což je slabé slovo. Návrat domů přemýšlí, že ji vydá, daroval mi ji Charles Thaxton při své poslední návštěvě v Praze. „What some biologists know…and are not telling you“…Z obsahu: Miller-Urey experiment, Darwův strom života, Homologie orgánů obratlovců, Haeckelova embrya, Archeopteryx-chybějící článek, Skvrnití motýli, Darwinovy pěnkavy, Čtyřkřídlé ovocné mušky, Zkamenělí koně a řízená evoluce, Od opice k člověku: věčná ikona, Věda nebo mýtus?, Hodnocení deseti nedávných biologických učebnic, Návrh na varující nápisy pro biologické učebnice, Poznámky z výzkumu, Index. Mám jeden výtisk, myslím, že je to obtížně srovnatelně hodnotná kniha. (Poz. 27. 11. 2004: tato kniha je již těsně před vydáním v české verzi v Návratu domů pod názvem „Svaté obrázky evoluce“)

The Farce (fraška) of Evolution, Hank Hanegraaff
Copyright 1998, přivezl mi z USA Robert J. z KV – AS. Zatím jsem nečetl, je to kniha zřejmě psaná z křesťanského pohledu na evoluci. Z obsahu: Nadvláda sebe, Sexuální revoluce, Přežití nejschopenějšího, Pseudosauři, Pro-Avis, Punktuační ekvilibrium, Pithecnthropus Erectus, Piltodownský člověk, Pikinský člověk, Oko, Vajíčko, Země, Účinky a jejich příčiny, Zachování energie, Entropie, Revizionismus, Roe v. Wade, Rasizmus aj.

(Od doby prvního sepsání tohoto seznamu kreačních/protievolučních knih už uběhlo mnoho let a za tu dobu se vyrojilo velké množství anglicky psaných knih s touto tématikou, takže výše uvedný seznam, přestože jsem ho čas od času doplňoval, je spíše jen ukázkou některých z těchto knih, než nějakým reprezentativním přehledem toho, co jsem četl, případě co mám doma – P. K.)

4. Časopisy (uvádím jen některé)

CRSQ – Časopis společnosti Creation Research Society (CRS)
Mám mnoho desítek časopisů této jedné z největších kreačních společností v USA a asi i na světě. Jsou to časopisy odborné, některé články úzce specializované, jiné všeobecné, také přehled literatury s pravidelnými rejstříky. Vychází čtvrtletně (Quarterly). Je zde mnoho důležitých informací, mám časopis předplacen, pravidelně ho posílají 4x do roka.
Acts and Facts – Časopis společnosti Institut for Creation Research (ICR)
Časopis další velké kreační společnosti v USA, který mi chodí zdarma. Je rozsahem menší než CRSQ a spíše vědecky populární. Mám rovněž mnoho těchto časopisů za mnoho let.
Origins and Design – Časopis společnosti Discovery Institut (ID)
Časopis společnosti, která je sice kreační, ale nemá stejná stanoviska jako CRS a ICR (např. v náhledu na stáří Země a vesmíru). Patří sem např. Johnson a Behe a Denton a jde o vědce známé pod zkratkou ID – Intelligent Design (tito vědci právě pořádali již zmiňovanou konferenciv Praze, 22. Října 2005). Mám jen několik exemplářů, předplatil jsem si ho, ale vychází nepravidelně. Rovněž je ale velmi užitečný s řadou vynikajících článků. Nyní (2009) už mi přestal chodit, nevím, proč.
Stvorenie (vyšla jen 4 čísla) – Martin Juráček
Velmi pěkný a zajímavý časopis vycházející na Slovensku, žel vyšla jen čísla 1-4 (1998), tato 4 čísla od každého vydaného nákladu mám doma. S panem Juráčkem si napsali několik dopisů, znal se také s panem Františkem Pressem z Brna (Mariánské nakladatelství, viz kniha Věda a víra). Časopis vydával s velkým nadšením, ale nebyl velký zájem a finančně nešlo udržet další pokračování.

5. CD-Rom, videokazety

CD s filmem dabovaným do češtiny: Dr. Robert Gentry: Nízký věk Země. Robert Gentry, jeho syn a další vědci zde vysvětlují, že sedimentární vrtstvy Země nenesou stopy vysokého stáří milionů let. Také ukazují, jak může v laboratoři vzniknout uhlí za pár hodin, je zde i o polystrátových stromech. Film trvá asi hodinu a je takovým dokumentem o výzkumech různých odborníků protievolučního zaměření. Tento film je též na videokazetě.

Mám řadu různých videokazet s různou kreační tematikou, např. čtyři přednášky na téma kreace-evoluce, které proběhly v 90. letech ve sboru Adventistů s.d. v Praze 5 na Malvazinkách (Steiger, Balcar, Král, Kábrt), dále videokazety s Dr. Arthurem Wilderem Smithem a další.

DVD: Darwinovy tragické omyly (moje přednáška v Jihlavě), Odkrývání tajemství života (DVD společnosti Discovery Institut, čili skupiny vědců ID), Jedinečná planeta (to samé, co předešlé DVD). Obě předchozí DVD byla připravena s českými titulky právě v souvislosti s konferencí ID v Praze, 22. října 2005. Viz webové stránky: www.darwinanddesign.org

**********

Příloha Velikost
Schneider Hermann-Velký třesk a absolutní datování.pdf 2.36 MB
Jak_se_nezblaznit.zip 598.24 KB

Citáty

1
Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik:
„Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění.“

2
Dr. George Wald, nob. cena 1967:
Když přijde na původ života na Zemi, jsou zde jen dvě možnosti: stvoření nebo spontánní plození (evoluce). Není žádná třetí možnost. Spontánní plození bylo popřeno před 100 lety, ale to nás vede jen k jednomu dalšímu závěru: nadpřirozené stvoření. My to nemůžeme přijmout z filozofických důvodů (osobní důvody); a tak volíme víru v nemožné: že život povstal spontánně náhodou.“ (Amer. biochemik a fyziolog, 1906-1997, Nob.cena za objevy v oblasti primárních fyziol. a chem. pochodů v procesu vidění, dostal ji spolu se dvěma dalšími vědci)

3
Ernst Kahan:
„Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit.“

4
Biolog, prof. Conklin z university Princenton:
„Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“

5
Sir Arthur Keith (anatom a antropolog):
Evoluce je nedokázaná a nedokazatelná. Věříme jí proto, že druhá možnost je speciální stvoření, a to je nemyslitelné.
(V A&F 11/2004/str. 5 říkají, že zatím nemohou tento výrok najít v žádných odkazech na prameny, takže by se neměl uvádět – je dost rozšířený; podobný výrok existuje od D. M. S. Watsona, ten se objevil v Nature, ale není pramen) – jeden pramen, ale nevím, zda spolehlivý: (z knihy Padlí Bohové, autor Aril Edvardsen, vydavatel Josef Tůma, str. 74)

6
Izaac Newton:
„Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.“

7
Frederic Hoyle:
„Současný scénář vzniku života je přibližně stejně pravděpodobný jako pravděpodobnost, že tornádo vířící na smetišti, sestaví letadlo Boeing 747.“

8
Pat Shipman:
„…nevíme, kdo pochází z koho; víme jen, kdo z koho nepochází…“ . „…nemáme vůbec žádné důkazy, odkud pochází Homo a můžeme všechny členy rodu Australopithecus vyřadit z hominidní čeledi.“
(CRSQ 3/88)

9
Dr. Denton, molekulární biolog, Evoluce, teorie v krizi:
„Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nemohla být přijata.“

10
Mary Leakey:
„Všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů.“
(12/1996, A+F,9/97- Impact Mary Leakey, již zesnulá přední světová paleoantropoložka a archeoložka.)

11
Prof.G.A.Kerkut, biolog:
„Pokus o vysvětlení vzniku všech životních forem z jediného pramene je sice odvážný a pochopitelný, je však bohužel ukvapený a nedá se ospravedlnit evidencí současných vědeckých poznatků…Vývojová teorie nebyla nikdy dokázána bez rozumných výhrad.“
– G. A. KERKUT: Implication of Evolution. Pergamon Press (Oxford 1965). S. VII-VIII.

12
Dr. Denton, molekulární biolog:
„Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto… Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále – jako v době Darwinově – jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.

13
Charles Darwin:
„Ani jedna změna druhu v jiný není zaznamenána…nemůžeme dokázat ani jedinou změnu druhu.“ (Darwin , Francis, Ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 210)

14
Darwin:
Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množstvím mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu.“
(C.R. Darwin, Origin of Species, 6th edition, 1872 (London: John Murray, 1902), p. 413..)

15
Neville, George T.:
Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování…Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer.“
(Neville, George T., „Fossils in Evolutionary Perspective,“ Science Progress, Vol. 48, January 1960, pp. 1,3.)

16
Prof. N.H.Nilsson (švédský botanik a genetik, 1953 formuloval antidarwinovskou teorii vzniku živočišných druhů):
„Není ani možné udělat jen napodobení evoluce z paleobiologických dat. Fosilní materiál je dnes už tak kompletní, že nedostatek přechodných serií nemůže být vysvětlován nedostatečným materiálem. Absence je skutečná a nikdy nebude vyplněna. (Was Darwin Wrong?)

17
Shute, E.:
Víra je základem fosilií, ve které se doufá, důkazem spojnic, které nejsou vidět.
(Shute, E., Flaws in the Theory of Evolution, Craig Press, Nutley, New Jersey, 1961, p. 468)

18
Francouzský botanik A. Wigand :
„Darwinismus není ani teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“ Dále o knize O původu druhů: Prof. G. Ehrenberg ji nazval básní, ale ne vědou, Virchov o ní řekl: „To je fantazie, ne věda“, Zoolog Ch. Giebel o ní napsal, že je to „chaos neuvěřitelností a nedokázaných pitomých drzostí“.
(viz též o Darwinově „O původu druhů“ níže citát č. 40)

19
Bedřich Engels píše z Německa do Londýna Marxovi po vydání knihy O původu druhů :
„Tak toto nám dosud chybělo, abychom náboženství zcela zničili.“
E. Haeckel o ní říká, že „Kniha o původu druhů je biblí devatenáctého století.“

20
Neříkej při pohledu na svět: Nevěřím v Boha, protože ho nevidím. Řekni raději: neumím se dívat.

21
Albert Einstein:
„Rád bych jenom věděl, jak Bůh stvořil vesmír.“

22
Studentské listy:
„Žijeme ve světě, kde stále ještě milujeme věci a používáme lidi, místo abychom milovali lidi a používali věci.“

23
Přehled biologie (1987/str. 577 i 1994/str. 532)
„ Předchůdci dnešních lidoopů a člověka se oddělili asi před 15 milióny let. Pro údobí sahající k výskytu australopitéků v rozmezí více než 10 miliónů let nejsou dosud fosilní nálezy.“

24
Přehled biologie (1994, str. 591)
„Jak vznikl a vytvořil se genetický kód, podle kterého určitým kodonům odpovídají svými antikodony určité transferové RNA, je záhada, na kterou není zatím uspokojivě logická odpověď. Není rovněž odpověď na to, proč bylo genetickým kódem vybráno právě 20 L-aminokyselin, které dnes označujeme jako standardní.“

25
Carl Sagan výstižně komentoval toto ochranné působení při pokusech:
„Tento problém, o němž jsme hovořili, je velmi obecný. Používáme zdroj energie k tvorbě organických molekul. Bylo zjištěno, že tentýž zdroj energie může působit destrukčně na vzniklé organické molekuly. Organický chemik dá pochopitelně přednost odstranění reakčních produktů z dosahu zdroje energie před jejich zničením. Ale pokud hovoříme o vzniku života, myslím, že bychom neměli opominout skutečnost, že degradace probíhá současně se syntézou a že průběh reakce může být odlišný, pokud nejsou její produkty přednostně odstraňovány. Při rekonstrukci vzniku života si musíme vytvořit rozumný scénář, který se nějakým způsobem vyhne této komplikaci.“
(C.Sagan: The Origins of Prebiological systems, str. 195, 6, viz diskuze)…The Mystery, česky, str. 163.

26
Acts+Facts, 10/2000/d:
V souvislosti s mapováním lidského genomu poskytl jeden molekulární biolog, pracující na identifikaci geneticky podmíněných chorob, interview americkému časopisu The Ledger, ve státě Virginia. Článek pod názvem The Biologist vyšel 17.února 2000. Tento vědec chtěl zůstat v anonymitě, tazatel se jmenoval George Caylor. Rozhovor začal diskuzí o složitosti lidského genetického kódu.
Genetik: „Jsem jako takový editor, snažím se najít pravopisné chyby v dokumentu větším než 4 kompletní svazky Encyclopedia Britannica.“
Otázka: „Věříte, že se tato informace vyvinula?“
Genetik: „Nikdo, koho znám ve svém oboru, nevěří, že se vyvinula. Byla vytvořena ´géniem nad génii´, a taková informace nemohla být napsána žádným jiným způsobem. Papír a inkoust nenapíší knihu! Na základě toho, co o tom víme, je směšné myslet si něco jiného.“
Otázka: „Řekl jste toto někdy při veřejné přednášce nebo napsal jste to někdy veřejně?“
Genetik: „Ne, říkám jen, že se to vyvinulo. Aby mohl být člověk molekulárním biologem, musí se stále držet dvou šíleností. Ta první je věřit v evoluci, když sám pro sebe vidíte pravdu. A to druhé, byla by šílenost říci, že v evoluci nevěříte. Všechny vládní úkoly, výzkumné granty, publikace, významné univerzitní přednášky – vše by se zastavilo. Přišel bych o práci, nebo by mne přesunuli někam na okraj, kde bych si už nemohl slušně vydělávat na živobytí.“
Otázka: „Nerad to říkám, ale tohle zní dost intelektuálně nečestně.“
Genetik: „Práce, kterou dělám v genetickém výzkumu, je ušlechtilá. Nalezneme léčbu pro mnoho nejhorších lidských chorob. Ale zároveň musíme žít se ´slonem v obýváku´.“
Otázka: „S jakým slonem?“
Genetik: „Stvořitelský plán. Je jako slon v obýváku. Všude chodí, zabírá ohromný prostor, hlasitě troubí, strká do nás, převrací věci, žere tuny sena a páchne jako slon. A my přesto musíme přísahat, že tam není!“

27
Profesor Woodside věřil, že embryologie jako disciplína byla zbrzděna kvůli rekapitulační teorii. Řekl, že kolem poloviny 20. století žádný informovaný embryolog nemohl rekapitulační koncept přijímat. …Profesor Woodside také věřil, že v embryologii byl právě proto jen jeden nositel Nobelovy ceny (Hans Spemann), že se tak mnoho dobrých embryologů soustředilo na evoluci a zklamalo se. Jeden příklad z mnoha výjimek z rekapitulační hypotézy ve schematu evoluce: „Mícha (spinal cord) předchází mozku, ale embryonálně se mozek vyvíjí první.“ „Například, dle fylogenie, zuby přišly před jazykem, ale savčí embryo vyvíjí jazyk před zuby:“…“U embrya kuřete funguje srdce velmi brzo, ale u žáby se srdce vyvíjí až o mnoho později.“ (CRSQ 9/99/str. 63)

28
Nelze se pak podivovat Crickovu lamentování:
„Pokaždé, když píšu článek o vzniku života, zapřísahám se, že už nikdy žadný nenapíšu, protože existuje příliš mnoho spekulací, které vycházejí z příliš malého množství faktů…“

Zde bych si dovolil pana Francise Cricka, (1916), brit. biochemika, profesora na univerzitě v Cambridge, nositele Nobelovy ceny za objev molekulové struktury nukleových kyselin a jejich význam pro přenos genetické informace, trochu poopravit: je to jako se zkamenělinami: máme velmi mnoho faktů a informací, ale nelíbí se nám a zdráháme se přijmout a vyvodit z nich jasné závěry. Proto spekulujeme, ne proto, že nemáme dost faktů. Vadná hypotéza, aby se udržela, potřebuje množství spekulací. (Pavel Kábrt)

Sir Francis Crick říká ve své knize Life Itself:
„Vznik života vypadá téměř jako zázrak, protože pro své uskutečnění vyžaduje splnění velkého množství podmínek.“

29
Pravděpodobnost, že kamenem rozbiju jedno ze dvou oken na domě není malá. Ale pravděpodobnost, že to okno opět kamenem zasklím, je extrémně malá. Je to proto, že si nedovedeme představit mechanizmus, kterým by to ten kámen, nebo celá sprška kamení, dokazál, byť za miliony let. A pak jde kolem sklenář: „řešení pro slaboduché, berlička, levné vysvětlení“. Má ale „malinkou“ výhodu: je pravdivé. Co s tím naděláme? (Pavel Kábrt)

30
Tak zřejmě uvažoval Mora, když řekl:
„...lituji, ale otázka vzniku života není od Pasteurových dob záležitostí vědy.“ P.T. Mora, 163. Nature 199, 212.

31
Pravděpodobnost, že se za normálních teplot shromáždí makroskopické množství molekul, aby mohly vzniknout vysoce uspořádané struktury s funkcemi, které jsou vlastní živým organismům, je mizivá. Představa spontánního vzniku života v jeho současné formě je tedy vysoce nepravděpodobná i v časovém horizontu miliard let, během nichž probíhal prebiotický vývoj.
(Ilya Prigogine, G. Nicolis a A. Bablojantz, listopad 1972.Physics Today, str. 23-31.)

32
Pokud se podmínky laboratorního pokusu změní na oxidující, organické syntézy se skutečně zastaví.
( I.S. Shklovskii a C. Sagan, 1966. Intelligent Life in the Universe. New York: Dell, str. 231 )

33
V rozložení uhlíku, síry, uranu nebo železa v sedimentech jsme nenalezli žádný důkaz o tom, že by kdykoli během celé geologické historie, zaznamenané v dobře konzervovaných naplavených horninách, existovala bezkyslíkatá atmosféra.
(1976, Can. J. Earth Sci. 13,1161).

34
Prof. H. Schaafhausen, anatom (1857):
Nenadertálci: „Fosilie divoké rasy praobyvatel severní Evropy, jejichž „výraz a blesky metané z očí“ by zastrašily římské vojsko.
(staré mylné názory na Neandertálce) – POČZA

35
Prof. F. J. D. Mayer, anatom (1857): Neandertálci: „Kosti křivonohého zmrzačeného kavalíra mongolského původu, který patřil ke kozácké armádě generála Černičeva, která v roce 1814 tábořila v blízkosti Neandertalu.“ (jiné staré mylné názory na Neandertálce) – POČZA

36
Spor o samoplození: Ital Lazzar Spallanzani (1729-1799), prof. anatomie a kněz versus Angličan John Turbervill Needham (1713-1781), oba vařili skopový vývar, Spallanzani zalil hrdlo voskem, Needham ucpal ovčí vlnou – bakterie se nasály po ochlazení do láhve. Spallanzani: „Cožpak tento hlupák věří, že může přinutit Boha, aby vykonal zázrak, kdykoliv přistaví hrnec skopové polévky?“

37
V r. 1981 Colin Peterson měl přednášku v Americkém přírodopisném muzeu. Peterson je přední paleontolog v Britském přírodopisném muzeu a autorem obecného textu o evoluci, vydaného tímto muzeem. ..Peterson svým posluchačům z řad odborníků položil otázku: „Můžete mi říci něco, co víte o evoluci, jednu jedinou věc…a je to pravda? Již jsem se takto zkoušel ptát geologů ve Fieldově přírodopisném muzeu a jedinou odpovědí, které se mi dostalo, bylo mlčení. Ptal jsem se i členů semináře evoluční morfologie na chicagské univerzitě, což je velice prestižní skupina evolucionistů, a odpovědí bylo jen dlouhé mlčení a nakonec jeden člověk řekl: „Jedno vím – neměla by se vyučovat na středních školách.“ (Spor o Darwina, str. 11)

38
Doc. RNDr. Stanislav Komárek:
„Darwin stejně jako Lamarck věřil na dědičnost získaných vlastností i na vliv používání a nepoužívání morfologických struktur – třeba očí u jeskynních živočichů.“
(Dějiny biologického myšlení, str. 67)

39
Doc. RNDr. Stanislav Komárek:
„Od Haeckela pochází nejen známé biogenetické pravidlo (ontogeneze jako zkrácená fylogeneze), půvabné jako poetická matafora a zcela absurdní, je-li bráno doslovně,…“

40
Thomas Carlyle nazval Darwinovu knihu Evangeliem špíny. Vévoda z Argyllu prohlásil:
„Dovoluji si tvrdit, že žádný filozofický systém dosud vyslovený na Zemi není zatížen takovou vahou apriorní nepravděpodobnosti.“ V roce 1872 nebylo Darwinovi uděleno členství v zoologické sekci Institut Francais. Jeden z jeho členů prohlásil, že „věda obsažená v těch jeho knihách, které ho proslavily…není vědou, nýbrž hromadou tvrzení…často zřejmě mylných.“
(Dějiny planety Země, Stephen J. Gould, str. 155)

41
Sir Arthur Keith shrnuje:
„Hitler /byl/ nekompromisní evolucionista, a my musíme hledat evoluční vysvětlení, máme-li rozumět jeho skutkům.“
(Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics, New York: G.P. Putnam´s Sons 1947, str. 14 – Impact 10/1987 – Stalin´s Brutal Faith)

42
Jack Monod (1910-1976), francouzský biochemik, profesor molekulární biologie, později ředitel Pasteurova institutu v Paříži. Nobelovu cenu dostal spolu se dvěma kolegy (fyziologie, medicína). Známá je jeho kniha Náhoda a nutnost. Monod je příklad, jak neuvěřitelným pitomostem může věřit i vzdělaný člověk:
„…že pouze a jedině náhoda je základem každé novoty, každého tvůrčího činu v živé přírodě. Čirá náhoda, nic než náhoda, absolutní slepá svoboda jako základ úžasné stavby evoluce – tento ústřední poznatek moderní biologie, je … ta jediná představitelná /hypotéza/. A domněnka /či naděje/, že bychom museli či též jen mohli své představy v tomto bodě revidovat, není v ničem oprávněná!“
– (Monod, J., Zufall und Notwendigkeit, München 1977, str.106 – Bechschmidt: Zachování individuality, str. 15) Ing. Josef Potoček cituje z Monodovy přednášky v Mnichově (1971), kde:

43
Monod ze svého omylu vyvozuje i patřičné „morální“ poučení:
„Neexistuje žádný plán, žádná přirozená morálka, žádná přirozená etika, žádný zákon přírody, kterého bychom museli být poslušni.“ …jako produkt náhody musí člověk poznat „svou totální opuštěnost, své radikální odcizení“, putuje jako „cikán na okraji univerza“, beze smyslu a cíle. Podobná vyjádření nacházíme i u H. J. Störiga: „Člověk neznamená vůbec nic. Je kosmicky bezvýznamný, pouhé nic, nepatrná náhoda přírody, epizoda…Pro běh světa to nemá jakýkoliv význam. Beze stopy to pomine, bez následků.“
( Potoček: Stvoření a evoluce, 1987)

44
Že jsme na světě náhodou, vlastně takovým omylem přírody, nás také poučuje paní doktorka
Zuzana Storchová:
“Přirozeným výběrem je v průběhu evoluce vybírána nejvhodnější verze. Kombinací nových vhodných verzí mohou vznikat nové druhy. Díky občasným chybám polymerázy není svět obydlen početnou populací absolutně identických prabakterií.“
(Vesmír 5/2001/str.263, podtrhl P.K.) A tak paní Storchová je na světě díky „občasným chybám polymerázy“ – jak hlubokomyslné, vtipné a hlavně vědecké. A těch důkazů – nejmíň dva: paní doktorka a její chybná víra.

Přidejme další „perly“ našich i zahraničních vědců

45
Anton Markoš:
„Řečeno nadneseně: Gaia /=Země/ konečně dospěla a může se rozmnožovat. My jsme jejími výtrusy.“ (Vesmír 11/97/str.626) – jen nevím, proč doktor Markoš hovoří v množném čísle.

46
David Storch:
„…ovšem nevíme, jak vznikají druhy, když k evidentní izolaci nedochází. …Poučení tedy zní: má-li evoluce k dispozici izolované plochy, dělá nové druhy. A když nemá? Však ona si nějak poradí.“
(Vesmír 7/98/str.362) Dodávám: a když neporadí? Budeme to učit dál!

47
Jiří Grygar, astrofyzik a známý popularizátor astronomie
(Vesmír je náš svět, Sejdeme se v nekonečnu aj.). Vedle své víry v Boha doktor Grygar přijímá také evoluci (horší a krvavější metodu svého tvoření si už Bůh opravdu vybrat nemohl!) a je silně zaměřen proti kreacionistům. Málo se však ví, že pan Grygar pozoroval zcela unikátní jev: vyvíjející se automobil, zaparkovaný snad v lese či garáži. 3.11.2000 v Praze v Soukenické ulici po své přednášce řekl:

„S evolucí zkušenosti máme, auta se přece také vyvíjí“.

Byla to odpověď na můj dotaz, proč věří v evoluci, když víme ze zkušenosti, že vše složité a neperiodicky strukturované, jako jsou např. živé organizmy nebo lidské výrobky, vzniká vždy jen z programu nebo tvůrčího úsilí inteligence. Všimněme si, jak svojí odpovědí jen nechtě potvrdil moji námitku – jsou to lidé, kdo stojí za vývojem aut, nikoli evoluce. To mu ale nedošlo. (Pavel Kábrt)

Jan Zrzavý je jeden z našich „nejzvukomalebnějších evolučních básníků – bouřliváků“. Přečtěme si Osobní vyznání autorovo:

48
„Jenom bych rád varoval: až zase bude někdo v mé přítomnosti promlouvat o tom, jak v něm různé zázraky přírody probouzejí úžas a úctu, řeknu mu něco strašného, ať mě třeba zavřou. Jsou jistě věci mezi nebem a zemí, ale nemám pocit, že to je to nejzajímavější, co lze o tomto světě prohlásit; a jsem-li ochoten přiznat komukoliv lidské právo na jakýsi neurčitý podiv, že z prvotního uršlajmu se spontánně, bez řízení vyšší moci, vyvinul Michael Jackson, nejsem schopen tento podiv plně sídlet a nepřuju si, aby mi lidi vyprávěli, že se podivují. …“
(Vesmír 3/1996/str. 165) Jinde:

49
„Zvířata jsou hloupí lidé, nikoliv stroje…Měl jsem jakési tušení, že lidé se od šimpanzů neliší vůbec ničím – je-li genetická shoda lidí a šimpanzů přibližně 98,5 % (tedy větší než shoda dvou středoevropských druhů budníčků), bylo by hodně divné, kdyby lidé a šimpanzi nebyli úplně stejní ve všem všudy…zdůrazňovat zvláštní a ´kvalitativně´ odlišnou podstatu člověka už není jenom nabubřelý, ale především nesmyslný žvást.“
(Vesmír 3/2001/str. 168)

Všimněme si, do jakých absurdit může dovést člověka slepá víra v evoluci. Proč se podivovat, co z ní vyvodili Hitler, Stalin a další? Nesmíme se doktoru Zrzavému divit. Jestliže uvěřil, že se neživá hmota sama oživila a pak od nějakého „uršlajmu“ dospěla až k člověku, tak logicky nejen mezi šimpanzem, ale ani mezi kamenem a člověkem není velkého rozdílu – kámen snad je jen ještě hloupější než šimpanz. Snad!?

Další „myšlenkové hloubky a výšky“ jiných vědců

50
Peter Atkins:
„…Vědci… mají výhodu v tom, že jsou na vrcholu vědění a mají hlubší vhled do pravdy…osvobozují pravdu od předsudků a svou prací dávají křídla touhám a nadějím společnosti. Zatímco poezie vzrušuje a teologie zatemnňuje, věda osvobozuje.“
(Universum 24/1997)

51
„Události na molekulární rovině, která je v základu všech našich činností, působení a uvažování, nemají žádný účel (cíl) a lze je vysvětlit kolapsem energie a hmoty s následkem stále rostoucí neuspořádanosti.“
(Sborník Nature´s Imagination; The Frontiers of Scientific Vision, Oxford University Press, 1995 – Universum 24/1997)

52
Věda, praví Atkins, musí být schopna vysvětlit „vznik všeho z naprosté nicoty. Ne téměř z ničeho, ne z jakéhosi subatomárního prášku, ale z absolutně ničeho. Z naprosté nicoty. Ani z prázdného prostoru.“
(Dawkins R.: Is God a Computer Virus?) – In: New Statesman and Society, 18 December 1992+1 January 1993, str. 42 – Universum 24/1997)

53
Richard Dawkins:
‘Atkins tu nepochybně sdílí názor Richarda Dawkinse, že Bůh se podobá počítačovému viru a že náboženství není nic více než „pokažený software mysli“’.
(Ibid., str. 131)

Jak komentuje Martin Novák, (Universum 25/1997, str. 3) např. v případě Dawkinse to „je účelová selekce faktů. Užívá jen ta pozorování, která vyhovují hypotéze.“

54
„Je naprosto jisté říci, že když potkáte někoho, kdo nevěří v evoluci, tak že tato osoba je neznalá, stupidní nebo je to blázen (nebo zlý člověk, ale to nechci raději uvažovat).“
(Darwin on Trial, str. 9 – Impact 11/99/ii)

55
Francis Crick
„Žalmista řekl: ´Tvé ruce mne ztvárnily a udělaly…,´ale jeho ponětí o jemné, informačně nabité povaze naší molekulární stavby bylo krajně nepřímé. Evoluční procesy stvořily zázraky, o nichž naši civilizovaní předkové neměli ponětí. Mechanismus replikace DNA, ve své podstatě neuvěřitelně jednoduchý a elegantní, byl evolucí propracován do ohromné složitosti a přesnosti.“
(Francis Crick, Věda hledá duši, 1997 MF, str. 259, 260)

56
René Descartes:
„Je jisté, že když není v našich silách rozhodnout, co je pravda, měli bychom si vybrat to, co je nejpravděpodobnější.“
(podobný výrok viz níže, č. 63)

57
Clifford Burdick (již zemřel) řekl:
„Je geologie jediná věda, kde nezáleží na faktech?“
(CRSQ 9/98/111 – viz rejstřík)

58
Nedávná přistání sond na Marsu vedla vědce k poznání „katastrofální potopy“ (jejich vlastní slova) na Marsu. Tento jen krátký článek si klade otázku, zda tato potopa mohla být na Marsu ve stejnou dobu, jako na Zemi a dále proč se vědci brání potopě na Zemi, když ji přiznávají na Marsu.
(CRSQ 3/98, str. 249)

59
Edward Seuss (rakouský teolog) říká v knize Tvář naší Země:
„Zemětřesení našich dnů jsou vskutku jen jakousi mdlou vzpomínkou oněch telurických pohybů (pohybů zemského povrchu), o nichž svědčí struktura a vrstvení téměř všech hor a horstev země. Početné příklady toho, nalezené na velkých pásmech napovídají zřejmou možnost a pravděpodobnost nenadálých zásahů, kterými byly vyvolány geologické zvraty tak nepředstavitelnou prudkostí a silou, že člověk není schopen vyvolat ve své mysli jen přibližný obraz toho, o čem skutečnosti spatřené v horninách a horstvech mluví. Takové katastrofy se nestaly co člověk žije na této zemi, alespoň v době psané historie se nic podobného nestalo.“
(tento závěr je ovšem zcela nepravdivý, protože právě o celosvětové potopě máme obrovské množství záznamů v písemné historii lidstva! – P. Kábrt – Potopa: Dr. Alfred Rewinkel, profesor teologie)

60
Dr. I. Le Riche /le riš/, univer. profesor (brit.) přečetl 1928 svůj článek
„Vědecký důkaz pro univerzální potopu“ před shromážděnými členy Filozofické společnosti Velké Británie: Tímto vědeckým pojednáním postavil dr. Le Riche velmi závažný argument, který prokazuje, že jíl je sopečného původu a že jeho všudy přítomnost a povaha i způsob uložení je důkazem pro univerzální potopu…tento důkaz byl tak pádný, že ani jediný člen neměl proti němu námitky. Dr. Le Riche řekl: „jeden z nejzajímavějších povrchových nánosů je nazýván jíl. Je to žlutá, na některých místech namodralá, mazlavá zemina, nerozvrstvená, stejnorodá v celé mohutnosti nánosu. V suchém stavu rozdrobená mezi prsty dává velmi jemný prášek. Nacházíme jej docela docela na povrchu všech ostatních nánosů a je všude značně rozšířena. Jíl pokrývá rozsáhlá území ve střední Evropě, v severní Francii, v Belgii, v údolí Rýna a jeho přítoků. Nalézám jej ve Slezsku, na rovinách polska, v jižním Rusku. Je ho mnoho v Čechách, na Moravě, v Haliči, uhrách, Transylvanii a v Rumunsku; vystupuje vysoko do Karpat, kde tvoří ložiska o mohutnosti až 610 m. Ve Spojených státech je jíl v celé rozloze roviny řeky Mississippi. Značně je rozšířen v Číně. V provincii Sansi tvoří ložiska až 2 750 m mohutná. Nevyskytuje se však ve vyšších polohách, což ukazuje na usazení vodou. Zdá se, že jíl je vulkanického původu, o čemž svědčí i to, že obsahuje vápenaté složky.“
(Rewinkel: Potopa)

61
Dr. Henry Morris:
„Biblická potopa měla charakter jak tektonický, tak atmosférický. Obrovské masy vod se valily z nebe po čtyřicet dní a nocí. Současně se ‚protrhly všechny studnice propasti veliké‘ , což bylo s největší pravděpodobností provázeno velkými podzemními a podmořskými seismickými poruchami, které vyvolaly ohromné vlny a vyvrhly ohromné množství juvenilní vody. Mocné víry hydrodynamických proudů a sil pak naplnily ono poslání, které jim dal Bůh – zničit a očistit svět.“
(Bible a současná věda, str. 13)

62
Charles Darwin v
“ O vzniku druhů“ říká: „Jestliže by mohla být demonstrována existence komplexního orgánu, u nějž by nebylo možné, aby vznikl díky četným následným malým modifikacím, moje teorie by se zhroutila.“

63
Sir Arthur Conan Doyle:
„When you have eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth.“ („Když jste vyloučili nemožné, cokoli zůstane, jakkoli nepravděpodobné, musí být pravda.“
– podobný výrok viz výše, č. 56)

64
Mark Twain:
„Člověk je nepochybně nejzajímavější tupec, jakého si lze představit. I z těch nejzřetelnějších faktů dokáže vyvodit zcela nesprávné závěry.“

65
Vtip – známý, dobře použitelný pro evoluci: Jeden člověk něco hledá pod lampou. Přijde člověk a ptá se, co hledá. On mu odpoví, že hodinky a ten se zeptá, jestli ví, že je ztratil právě tady. A on odpoví: ne, ztratil jsem je naproti, ale hledám je tady, protože tady je lépe vidět.
(evolucionisti hledají vysvětlení, které se nenabízí, ale protože se jim líbí, nezmění názor).

66
H.P.Yockey, autor knihy „Informační teorie a molekulární biologie“ sám o sobě tvrdí, že je agnostik, ale připustil:
„Jestliže někdo čte mojí knihu, nikdy nemůže dojít k závěru, že by přírodní procesy mohly vyprodukovat byť i ten nejjednodušší organizmus. Není nejmenší šance, že by náš svět vděčil za svou existenci přírodním dějům. A tak jediný racionální závěr je, že tu musel být nadpřirozený zásah.“

67
Paul Dawies, bývalý evolucionista, fyzik, napsal pro časopis National Geographics 2001:
„Na Zemi je původ života tvrdohlavě přetrvávajícím tajemnstvím. Jak se může směs chemických látek zformovat na živý organizmus bez intervence zvenčí? Život je nesmírně nepravděpodobná událost. Není znám žádný princip hmoty, který by jí určoval, že se má uspořádat v živý organizmus. Jsem šťasten, že mou věřit, že žijeme ve vesmíru přátelském k životu, protože mi to připadá velice příhodné, ale ještě pořád jsme neobjevili princip života.“

68
Arno Penzias, držitel Nobelovy ceny:
„Astronomie nás vede k jedinečné události. Vesmír byl stvořen s velice delikátní rovnováhou, která vytváří podmínky pro život. Je to jistě výsledek nadpřirozeného plánu. Takový pořádek nemohl vzniknout z chaosu, všechny důkazy nás vedou k nadpřirozenému designu.“

69
Prof. Stephen William Hawking, britský matematik a kosmolog z Cambridge:
„Není žádné vysvětlení pro původ vesmíru kromě předpokladu nejvyšší inteligence. Věda nemůže vysvětlit původ všech věcí: Odkud pochází hmota, prostor, čas a energie pro Velký třesk? A co bylo před ním?“

70
Astronom Grybben:
„Nikdo pomocí dnešních vědeckých metod nemůže znát ani věk, ani rozměr vesmíru.“

71
Prof. Dr. Scherer, Universita v Kostnici, katedra fyziologie a biochemie rostlin, řekl o kongresu Mezinárodní společnosti o studiu původu života:
„O vzniku života v prvotních hmotách nevíme vlastně vůbec nic. Lidé (vědci), kteří tam byli, to také byli ochotni přiznat, když u toho nebyl žádný žurnalista. To, co publikují, je však něco zcela jiného. Protože vědí, že vznik života nebyl možný na Zemi, říkají, že život musel přijít na Zem z vesmíru. Tím je však problém pouze odsunut, evoluční učení o původu života potom končí tam, kde původně vůbec být nechtělo (jde k mýtům, které chtělo potřít).“

72
Francis Crick:
„Biologové musí mít neustále na mysli, že to, co vidí, nebylo vyprojektováno, ale spíše se to vyvinulo.“ (Crick: What Mad Pursuit: A Personal View of Scientific Discovery, Penguin Books, London, 1990, str. 138 – A&F 12/2003, str. 5)

73
Eldredge…jistota tak charakteristická pro evolucionistické kruhy od konce 40. let, naprosté přesvědčení nejen o tom, že přírodní výběr v přírodě funguje, nýbrž i o tom, že víme přesně, jak pracuje, vedla paleontology k tomu, že si nechávali své názory pro sebe. Už od dob Darwina (jak nedávno – 1982 – řekl filozof Michael Ruse) hrála paleontologie občas roli enfant terrible, jež vyvolává potíže a kalí vody evoluce. Náš běžný výraz tváře byl však chladně zdvořilý a nabídli jsme hromadné mlčenlivé přijetí historky o pozvolném přizpůsobování se, historky, jež sílila a etablovala se ještě pevněji, když se vlády ujala syntéza. My paleontologové jsme říkali, že dějiny života tuto interpretaci podporují, i když jsme dobře věděli, že tomu tak není
(Eldredge, 1985, str. 144 – CRSQ 12/98/str. 143, též viz „Problém přechodných forem“)

74
Evolucionisté nyní všeobecně věří, že všichni lidé pocházejí z jednoho kmene, protože rozdíly mezi nimi jsou jen nevýznamné povrchní rysy jako je barva pleti, variace tváří a rozdílná četnost některých geneticky podmíněných rysů. Chaseho závěr starý půl století tak stále platí: Příběh o Adamovi a Evě v knize Genesis byl přinejmenším zčásti potvrzen vědou. Jeho hlavní tvrzení je nyní obecně přijímáno jako pravdivé: totiž že existuje jen jedna lidská rodina…se společným původem (1948, str. 30)

75
George de Santayan:
„Ti, kdož zapomínají na minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopakovali.“

76
Darwinovo přiznání z mládí:
„Chci se zde přiznat i k tomu, že jako malý chlapec jsem velmi tíhl k tomu vynalézat nepravdivé historky, a sice vždy za tím účelem, abych vzbudil pozornost.“
(Charles Darwin ve vlastních výrocích a obrazových dokumentech – Gitt: Biblické svědectví stvoření – str. 82., mám přeloženo ve strojopise – v této knize je mnoho pěkných citátů i od jiných vědců i o Darwinovi /str. 92/ a jeho postojích a vyznáních)

77
Peter Bamm:
„Darwinismus a jeho vědečtí bastardi sehráli podstatnou roli při ničení lidského svědomí.“
Ve své knize „Na okraji Stvoření“ konstatuje: „Po tisíciletí věřili lidé, že svět stvořil Bůh. On, Všemohoucí, jej mohl stvořit z ničeho. Když tomu lidé přestali věřit, musel svět z něčeho vzniknout. Tak vynalezli učenci teorii předbiologické polévky, prahlenu. Je symptomatické pro dějiny lidského ducha, jak dalece se toto učení mohlo rozšířit. Většina lidí dala přednost tomu, vzniknout z prabláta před tím být stvořen Bohem.“ (Gitt: Biblické svědectví stvoření – str. 91,92)

78
Prof. Richard Dawkins:
„Věřím, ale nemohu to dokázat, že veškerý život, všechna inteligence, všechna kreativita a veškerý ´design´ kdekoliv ve vesmíru je přímý či nepřímý produkt darwinovského přírodního výběru.“
(The Daily Telegraph, článek „Science´s scourge of believers declares his faith in Darwin“ – zde Dawkins odpovídá na otázku, kterou dostalo celkem 117 vědců a různých myslitelů. Otázka zněla: „Čemu věříte, že je to pravda, přestože to nemůžete prokázat?“

79
Bez dalšího hlubšího zkoumání můžeme snad již zavrhnout první a základní předsudek materialismu – jeho víru, že vše ve světě a všechny rozličné formy rostlinného a živočišného života se vyvíjejí od jednoduššího ke složitějšímu samy od sebe. Každodenní životní zkušenost svědčí o naprostém opaku. Lidová moudrost praví, že ničit je snadné, tvořit však obtížné. A jiní říkávají: „Namáhej se a pracuj dobře, jen špatné dílo jde samo od sebe.“ Tato přísloví jsou lidovým vyjádřením 2. zákona termodynamiky. Tak složité a velkolepé dílo, jakým je svět, jenž nás obklopuje, a zvláště živá příroda – to se nemohlo vytvořit samo od sebe. (Od Rudolfa Mináře: Pojď si sáhnout na Boha, našel jsem na odkazu: http://web.katolik.cz/feeling/8_1.htm)

80
Jsem přesvědčen, že jednoho dne bude Darwinův mýtus odsunut do oblasti největších podvodů v dějinách vědy.
Søren Løvtrup, Darwinism: The Refutation of a Myth (New York: Croom Helm, 1987), p. 422. (od Přemka Krameria)

81
Mgr. Libor Votoček:
„Bible jasně říká, že kdo sám sobě ve všem vyhoví, sám sebe zničí! To je možné vidět dnes a denně!“
(Mgr. Libor Votoček toto napsal do diskuzního fóra kreace.org v lednu 2007)

82
Martin Luther King:
,,Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli.‘‘

82
Václav Uher, včelař ze Hřivic:
„Nemyslím, že evoluce je nesmyslná. Má hluboký smysl v odvedení pozornosti člověka od Stvořitele a tím tuto pozornost nasměrovat na všechno možné. Především na sebe samého, což vede k touze po bohorovnosti – třebaže neuvědomělé. Kromě toho také k neadresné Matce přírodě. Opakovaně slýchávám o moci a divech Matky přírody. Udivuje mne, že ti, kdo existenci Matky přírody připouštějí, se dosud nezajímají o Otce. Vždyť každá matka je matkou pouze skrze otce. Bez otce by nebyla matka. Pouze otec tvoří matku. A tak i Matka příroda nutně musí ukazovat na tvůrčí práci Otce, bez kterého by vlastně nemohla být Matkou.“

83
Philip Gulley,kvakerský pastor („Povídky z verandy“, povídka Kořeny):
Příliš často se modlíme,abychom to v životě měli jednoduché,avšak tyto prosby bývají jen zřídka vyslyšeny. To, za co se potřebujeme modlit,jsou kořeny sahající hluboko k Bohu,aby nás to – až se spustí déšť a zafouká vítr – od něj neodtrhlo a neodneslo někam pryč.“

84
Scott C. Todd z katedry biologie Kansaské Státní University prohlásil ještě nekompromisněji:
„I kdyby všechna data ukazovala na inteligentního návrháře, tak by taková hypotéza byla vyloučena z oboru vědy, protože není přírodovědná.“
(Genesis Conflict)

85
Whitcomb a Morris píší v The Genesis Flood:
„Když mohl nedostudovaný bohoslovec a amatér ve vědě (Darwin) položit základy teorie evoluce, podobně jako filosofické základy současné geologie položili amatéři, negeologové, jako byli Charles Lyell (právník), William Smith (zeměměřič), James Hutton (zemědělec), John Playfair (matematik), George Cuvier (srovnávací anatom) a četní teologové (Buckland, Fleming, Pye Smith, Sedgwick), proč by tedy zase neodborníci nemohli tyto falešné filosofické koncepce ve vědách rozbít?“
(Poz.: dr. Whitcomb a dr. Morris jsou autory knihy The Genesis Flood)

Z krátkého článku Vladislava Běhala: Inteligentní plán nebo darwinismus:
Darwinismus byl a je hlavní zbraní militantních ateistů v potírání víry v Boha. Dvě nejzrůdnější ideologie v 20. století se jím zaklínaly. Engels v knize Dialektika přírody ukazuje na neoddělitelné spojení mezi evoluční teorií a komunismem. Mao veřejně uváděl, že „ čínský komunismus byl vybudován na základě Darwina a evoluční teorie“. Už Darwin v knize O původu člověka staví černochy a australské domorodce na úroveň goril a píše „.. vyšší civilizované rasy po celém světě vyhladí bezpočet nižších“ (Magee, 1987). Bez darwinismu by nacisté neměli nutný vědecký podklad k hlásání, že likvidace určitých ras a slabých jedinců je morálně správná. E. Haeckel hlásal“ „Němci se od společného opičího základu vzdálili nejvíce. Po psychologické stránce mají nižší rasy blíže k zvířatům než k civilizovaným Evropanům. Je proto nutné přiřadit jejich životům jinou hodnotu“. Nietzscheho učení o „nadčlověku“, o právu silnějšího potlačovat a využívat slabšího, vycházelo z darwinismu. Darwinismus nedává vysvětlení a zdůvodnění altruismu, lásky k bližnímu, ani nemůže být základem morálky a etiky.