Kreacionistický přínos vědě

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. Leave a Comment

Z http://creation.com/creationist-scientist-contributions přeložil M. T., editace Pavel Kábrt – pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Permition granted by Creation.com – Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(4):16-18 v říjnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.
*****
Skeptici na nás někdy požadují seznam kreačních vědců, kteří byli nějakým přínosem pro vědu. Na tuto výzvu můžeme uvést pětinásobnou důkladnou odpověď:

1. Kreacionisté založili moderní vědu

Francis-Bacon

Francis Bacon (1561–1626), klasická vědecká metoda; Gerardus Mercator (1512–1594), kartografie, vynálezce Mercatorova mapového zobrazení; Galileo Galilei (1564–1642), fyzika, astronomie; Johannes Kepler (1571–1630), astronomie; Blaise Pascal (1623–1662), pravděpodobnost, hydrostatika, barometr; Robert Boyle (1627–1691), chemie, dynamika plynů; John Ray (1627–1705), přírodopis; Nicolaus Steno, zakladatel stratigrafie (geologie); Isaac Newton (1642–1727), dynamika, gravitační zákon, zákon ochlazování, zrcadlový dalekohled, světelné spektrum, spoluvynálezce diferenciálního počtu; Gottfried Wilhelm Leibnitz (1646–1716), matematika, spoluvynálezce diferenciálního počtu; John Flamsteed (1646–1719), zakladatel greenwichské hvězdárny; Carolus Linnaeus (1707–1778), taxonomie, biologická klasifikační soustava; John Dalton (1766–1844), teorie atomu, stavová rovnice plynu. A ještě je spousta dalších.1

2. Kreacionistická východiska představují filozofickou páteř vědy

Zde je šest premis, na kterých je založena moderní věda a které pocházejí z biblického křesťanství:2

 1. Existuje cosi jako objektivní pravda.
 2. Vesmír je skutečný, protože Bůh stvořil nebe a zemi (Genesis 1).
 3. Ve vesmíru existuje řád, protože Bůh je Bohem řádu, nikoli zmatku — (1. Korintským 14:33).
 4. Poznatky o fyzickém světě získáváme výzkumem a pokusy, spíše než spoléháním se na pouhé hloubání (jak to činili staří Řekové).
 5. Člověk může zkoumat svět a měl by tak činit, protože nás Bůh pověřil vládou nad svým stvořením (Genesis 1:28).
 6. Člověk může vypůsobit myšlenky i činy; ty pak nejsou jen pouhým výsledkem deterministických zákonů chemie mozku.

Živé ocenění doslovného biblického příběhu v knize Genesis včetně Adamova Pádu sehrálo podstatnou roli v rozvoji vědecké metody, základu moderní vědy. Peter Harrison, profesor přírodních věd a náboženství na katedře Andrease Idrea oxfordské univerzity, řekl,

  • “Kdyby se neprosadilo přijímání doslovného znění Bible a následné přijetí biblických příběhů raně moderními vědci, moderní věda by patrně vůbec nevznikla. Krátce řečeno, Bible a přijetí jejího doslovného znění hrálo zásadní roli ve vývoji západní vědy.”

3

Robert-Boyle

3. Evoluce nepřispěla k vědeckému pokroku

V požadavku skeptiků je obsažena i jistota, že evoluční myšlení přispělo významně k vědeckému pokroku, ale renomovaní vědci se jednoznačně vyjádřili, že tomu tak není. Dr. Marc Kirschner, zakladatel katedry systematické biologie na lékařské fakultě Harvardské univerzity, konstatoval:

  • “ Ve skutečnosti se za uplynulých 100 let téměř veškerá biologie vyvíjela nezávisle na evoluci, kromě samotné evoluční biologie ovšem. Molekulární biologie, biochemie ani fyziologie vůbec nebraly evoluci v úvahu.”

4Samozřejmě, jako evolucionista Kirschner doufá, že jednoho dne tomu bude jinak.

Na podobnou notu napsal antikreacionista Larry Witham:

  • “Je však překvapující, že nejpozoruhodnějším aspektem přírodovědců jako celku je, jak málo se zaměřují na evoluci. Každodenní lhostejnost vůči evoluční teorii je podle zvláštního vydání

BioEssays

  • o evoluci z roku 2000 velkým ‘paradoxem’ biologie. ‘I když by velká většina biologů patrně souhlasila s okřídleným rčením Theodosia Dobzhanskyho, že “Pouze ve světle evoluce dávají věci v biologii smysl”, většina z nich vykonává svoji výzkumnou práci docela šťastně bez jakéhokoliv zvláštního zřetele na evoluční myšlenky’, napsal redaktor zmíněného vydání. ‘Evoluce se jeví jako nepostradatelná jednotící myšlenka a zároveň, jako myšlenka krajně zbytečná.’”

5Witham vyjádřil rovněž naději, že by se snad mohly věci v budoucnu změnit.

Poté, co podal přehled celé šíře přínosných trendů v biologických vědách, napsal člen Americké asociace pro pokrok ve vědě (American Association for the Advancement of Science, AAAS) a bývalý profesor Philip Skell,

   • “Darwinovská evoluce — ať už jsou její hodnoty jakékoliv — neposkytuje experimentální biologii žádné plodné objevitelské impulzy.”

6

4. Evoluce je pro vědecký pokrok škodlivá

Vzhledem ke slepým uličkám, do kterých nás evoluční myšlení zavádí a k plýtvání lidskými i finančními zdroji, byla a je evoluční teorie pro vědecký pokrok škodlivá. Existuje mnoho příkladů tohoto jevu, jako třeba neplodné hledání milionů neexistujících přechodných fosilií7 o kterých darwinisté tvrdili, že budou nalezeny.

Popadá mne vztek, pomyslím-li na četné doktorandy, kteří ztratili tři či čtyři roky života neplodnou prací při přehrabování hornin za účelem nalezení nějakých přechodných forem. A pak jsou tu zcestné představy o zakrnělých orgánech a ‘odpadové DNA’, v obou případech to byla zábrana najít jejich funkci — a je toho tady ještě daleko víc. [Divím se, že autor tohoto článku neuvedl alespoň zlomek těch strašných důsledků evolučně pojatého lékařství, kdy bylo mnoho lidí zmrzačeno i zabito v důsledku chybného evolucionistického postoje k lidským orgánům a lidskému tělu, viz zde a zde – pozn. PK]

A je zde i trapná historie vědeckých podvodů vyrůstajících z evolucionismu. Většina lidí slyšela o Piltdownském člověku a Haeckelových nákresech embryí a možná i o jeho fantazii jménem Monera. Podvodů je však ještě mnohem víc včetně žabičky ropušky starostlivé, Archaeoraptora, i stovek článků o behaviorální ekologii od Anderse Møllera, abychom uvedli jen několik z nich.8

5. Kreacionistické úspěchy ve vědě jsou trvalé

Kolik z dnešních vědců, myšlenkově orientovaných na evoluci, dosáhlo ve vědecké práci něčeho významného; 1 z 500? Kolik je na světě otevřeně kreacionistických vědců? Je jich nepochybně mnoho tisíc, ale známe jména jen asi necelých 500 z nich.9 Stačí tedy dva kreacionisté z našeho seznamu, aby ‘porazili těžkou váhu’ evolucionistické vědecké přesily.

John-Flamsteed

Následují někteří kreacionističtí vědci moderní doby, kteří stojí za povšimnutí (v abecedním pořadí):

   • Professor Dr. Bernard Brandstater— průkopník v anesteziologii. Kromě mnoha dalších zásluh razil myšlenku asistovaného dýchání pro předčasně narozené děti s prodlouženou intubací a vyvinul zlepšený katétr pro epidurální anestézii; oba postupy byly zavedeny v celém světě.10
   • Prof. Stuart Burgess— světový znalec biomimetiky (napodobování designu v přírodě). Je profesorem průmyslového designu, katedra strojírenství, univerzita Bristol (Velká Británie) a vede na této univerzitě výzkumnou skupinu konstruktérů. Dr. Burgess je autorem více než 40 článků zveřejněných ve vědeckých časopisech a dalších 50 příspěvků na konferencích. Zaregistroval také 7 patentů a dostal různá ocenění, ze kterých je poslední Vědecká medaile Wessex Institutu.11
   • Professor Dr. Ben Carson— průkopník v dětské neurochirurgii. Dlouhou dobu byl přednostou dětské neurochirurgie v medicínském komplexu univerzity Johnse Hopkinse. Byl prvním chirurgem, který úspěšně rozdělil siamská dvojčata spojená hlavami a prosazoval také chirurgickou léčbu padoucnice u malých dětí jakož i četné další inovace. Byl oceněn 51 čestnými doktoráty včetně toho z univerzity Yale a Kolumbijské univerzity jako výrazu uznání svých vynikajících výsledků. Je členem lékařské společnosti Alpha Omega Alpha Honor Medical Society, Společnosti významných Američanů Horatia Algera a sedí v četných dozorčích radách obchodních společností a ve vědeckých radách vzdělávacích institucí. Roku 2001 vyhlásilo CNN a časopis Time Bena Carsona jedním z 20 nejvýznamnějších lékařů a vědců USA. Téhož roku ho vybrala Kongresová knihovna za jednu z 89 ‘Žijících legend’. V únoru 2008 udělil prezident Bush Carsonovi Lincolnovu medaili a prezidentskou Medaili svobody, nejvyšší občanská vyznamenání USA.
   • Dr. Raymond Damadian— člověk s velkou zásluhou o vývoj medicínských zobrazovacích metod s použitím magnetické rezonance (MRI). Byl oceněn Národní medailí USA za technologické inovace, Medailí Lincolna-Edisona a zařazen do Národní síně slávy vynálezců po boku Thomase Edisona, Alexandra Grahama Bella a bratří Wrightů. Roku 2001 ho za celoživotní zásluhy ocenila nadace Lemelson-MIT jako „člověka, který vynalezl skener MRI“. Všeobecně se má za to, že Damadian byl diskriminován v tom smyslu, že mu nikdy nebyla udělena Nobelova cena ani spolu s jinými (dva další vědci si toto ocenění rozdělili), ačkoli objevil fakt, že nemocná tkáň má jiný signál než tkáň zdravá.12
   • Dr. John Hartnett— vyvinul nejpřesnější atomové hodiny světa, které se využívají ve výzkumu a průmyslu po celém světě. Je laureátem Ceny pro vynikajícího vědce (DORA) udělované Australian Research Council (ARC) na univerzitě v Adelaide, kde je mimořádným profesorem. Za relativně krátkou kariéru publikoval více než 200 článků ve vědeckých časopisech, je spoluautorem několika knih a přednášel na konferencích.13
   • Dr. Raymond Jones— vyřešil závažný problém nestravitelnosti rostliny Leucaena (tropická luštěnina) pro pasoucí se skot v Austrálii, kromě jiných zásluh. Tento výzkum přinesl australskému průmyslu s hovězím masem stovky milionů dolarů. Jones byl oceněn Zlatou medailí CSIRO za vynikající výzkumné výsledky a Cenou Urrbrae.14
   • Dr. Felix Konotey-Ahulu— mnoho průkopnických výsledků, zejména v oblasti zvládání srpkovité anémie. Je čestným profesorem humánní genetiky Kwegyira Aggreye na univerzitě Cape Coast, Ghana, a lékařem-poradcem pro genetiku v oblasti srpkovité anémie a jiných hemoglobinopatií v komplexu nemocnic Phoenix v Londýně. Ironií je, že srpkovitá anémie je často nesprávně považována za ‘důkaz evoluce’ v učebnicích přírodních věd. Jako uznání své práce dostal Dr. Konotey-Ahulu mnoho vyznamenání.15
   • Dr. John Sanford— registroval přes 30 patentů na základě svého výzkumu ve šlechtění rostlin a genetice. Jeho nejdůležitější vědecké přínosy se týkají tří vynálezů, biolistického procesu (‘genová puška’) odolnosti odvozené od patogenů a genetické imunizace. Velká část transgenních zemědělských plodin (jak pokud jde o výnosy tak o osetou plochu) pěstovaných v dnešním světě byla vytvořena metodou genového inženýrství s použitím technologie genové pušky vyvinuté Johnem a jeho spolupracovníky. Dr. Sanfordovi bylo přiznáno Ocenění významného vynálezce, udělovaného asociací Central New York Patent Law Association v letech 1990 a 1995.16
   • Dr. Wally (Siang Hwa) Tow— průlomový výzkum v oblasti ‘molárního těhotenství’, nemoci vázané na chudobu. Byl pozván, aby v letech 1962-3 přednášel na zhruba čtrnácti špičkových pracovištích gynekologie a porodnictví v Americe včetně špičkových univerzit jako je Harvard, Johns Hopkins, Kolumbijská univerzita, Newyorská univerzita, UCLA, Cornellova a Stanfordova univerzita. Byla mu udělena docentura Williama Blaira Bella společností RCOG [Royal College of Obstetricians and Gynaecologists] v rámci uznání důležitosti jeho díla. Působil jako profesor a vedoucí katedry porodnictví a gynekologie, Národní univerzita Singapore.17

Je jasné, že kreacionisté učinili značný přínos pro vědu a činí tak i nadále. Bez kreacionistů by patrně vůbec neexistovala současná moderní věda!

Podobné články v angličtině

Pro další četbu v angličtině

Odkazy a poznámky

Příloha Velikost
00830-9.1.2016-kreacionisticky_prinos_vede_formatovano.doc 87 KB

Komentujte

Please Přihlásit to comment
  Subscribe  
Upozornit na