Kosmická evoluce

Evoluce: ta není jen o biologii (pro osvěžení paměti)

pavelkabrt Úvahy o kreacionismu, stvoření ad. 10 Koment.

I sami významní evolucionisté přiznávají, že je zde mnohem, mnohem víc – a v sázce

Keyton Halley

(Z článku „Evolution: not just about biology“ na Creation.com přeložil Pavel Kábrt – 12/2014. Vyšlo na stránkách CMI 20. listopadu 2014.)

Cosmic evolution(kliknout na obrázek pro zvětšení)

Internetový kurz „Kosmická evoluce“ Harvardovy univerzity rozděluje historii vesmíru na osm epoch evoluce: částicovou, galaktickou, hvězdnou, planetární, chemickou, biologickou, kulturní a budoucí.

´To ovšem s evolucí nemá vůbec nic společného!´ Tohle je běžná reakce evolucionistů, když je kreacionisté vyzývají, aby uvedli důkazy pro abiogenezi (nápad, že život vznikl spontánně z neživé hmoty). Říkají, že evoluce není o původu života; je jen o následném vývoji oné prvotní živé formy až k onomu obrovskému a rozmanitému rozložení živých forem, které teď zabydlují náš svět.

Jistěže je férové rozlišovat mezi oběma tvrzeními. Když ale kreacionisté abiogenezi zahrnují do ´evoluce´, nedělají nic nepatřičného ani zmatečného vůči tvrzení, že život měl materialistický původ spolu s tvrzením, že veškerý život pochází ze společného původu. Jádro věci je však spíše v tom, že pojmy jako je abiogeneze, univerzální společný předek a údajný vývoj hvězd, galaxií a planet z jednodušších struktur – to je vše propojeno jedno s druhým, jako jsou propojena vlákna v mnohem větší sporné pavučině. Naši kritici rádi uměle vymezují limity rozsahu debaty, zvláště když přijde do takových oblastí jako je vznik života, kde je to přecpáno důkazy proti nim. Ale v konečném pohledu, zápas není jen o biologii – zápas je o pohledy na svět. A jak uvidíme, samy vůdčí evoluční prameny často používají termín ´evoluce´ pro mnohem víc než je jen biologická teorie o společném předku.

Původ život – to není nic mimo hranice

Někdy tvrzení ´evoluce není o abiogenezi´ je jen snaha získat body, snaha ukázat, že kreacionisté jsou ´neznalci´. Ovšem přečasto jde jen o snahu zaujmout postoj, že je od kreacionistů nerozumné napadat evolucionisty otázkou, kde se tedy ten první život vzal, abychom měli čím začít. Nicméně tady jsou tři důvody, proč je tomu jinak.

Zaprvé, evolucionisté téměř univerzálně věří, že život povstal z mrtvé hmoty přirozenými mechanizmy. Mnoho těch, kteří jsou ateisté, si tím, že vyšachovali Boha z celkového obrazu, vzali jakoukoliv jinou možnost (což znamená, že i když tvrdí, že život na zemi byl zanesen nějakými cizinci, jejich vlastní původ musí opět pocházet z nějaké formy abiogeneze). U teistických evolucionistů by se dalo očekávat, že vyznávají Boha alespoň jako původce života. Místo toho však, typicky, zastávají víru, že přirozené materialistické vysvětlení pro původ života bude jednou nalezeno, a argumentují (dosti zmatečně), že každý poukaz na nadpřirozeno je nelegitimní vyznávání boha mezer.1 Když tedy jako kreacionisté kritizujeme abiogenezi, nemíříme na špatný terč. Protože v abiogenezi věří drtivá většina našich oponentů.

Dr Eugenie Scottová, dlouhodobá ředitelka (až do roku 2013) nabubřele pojmenované organizace National Center for Science Education (Národní středisko pro vyučování vědy), a výherce Ceny Richarda Dawkinse za rok 2012. Tato humanisticky laděná skupina v USA zasvětila své aktivity proti kreacionismu a hlásání evolucionismu.

Zadruhé, evolucionisté pravidelně a dogmaticky hlásají abiogenezi do veřejnosti, a používají k tomu peněz daňových poplatníků. Skrze školy, média a dalšími způsoby. Jinými slovy, nejenže evolucionisté vyznávají tyto pohledy, ale ještě jsou na křižáckém tažení přesvědčit o tom i další.

Zatřetí, a to je důležité, samotní evolucionisté běžně nazývají svoje materialistické scénáře o původu života ´evolucí´. A považují tyto scénáře za část svojí grandiózní povídačky o tom, kde se tu vzal celý vesmír a jak se všechno samo od sebe vyvinulo od píky. Kupříkladu webová stránka Harvardské univerzity s kurzem ´Kosmická evoluce´obsahuje pojednání o ´chemické evoluci´, což je o tom, jak „život na této Zemi začal pomocí velmi pomalé evoluce neživé hmoty.“2 Nebo si vezměte zuřivou antikreacionistku Dr Eugeii Scottovou, která, i když chce zachovat ´koncepční oddělení´3 původu života od evoluce, stejně si ale dává právo mluvit o vlastním životě jako vyvíjejícím se a připouští, že „Evoluce v sobě zahrnuje o mnoho víc než jen lidské bytosti a z toho důvodu i mnohem víc než jen živé organizmy.“4

Dalším příkladem je zářijové vydání Scientific American z roku 1978, které bylo specielně zaměřeno na evoluci, a zahrnovalo jeden větší článek o ´Chemické evoluci a původu života´. Čteme tam:

J. B. S. Haldane, britský biochemik, byl asi první, který si uvědomil cenu redukční atmosféry, bez kyslíku, jako požadavku pro evoluci života z neživé organické hmoty.“ (5) 

Takže v reálu je tvrzení, že abiogeneze není součástí evoluce, jen pouhým fíglem, aby se evolucionisti tomuto tématu vyhnuli. Je to pro ně totiž úděsný problém, takže je jednodušší toto téma zakázat než o něm debatovat. Pokud však evolucionisté ani nevědí, jak mohl celý proces vůbec začít, pak je ovšem jejich evolucionistická rozprávka ve značných nesnázích.

O čase

Je tedy zřejmé, že mnoho křesťanů bude souhlasit, že postoj CMI k původu života a jeho pestrosti souvisí s kontroverzním tématem evoluce, přesto nás budou nadále obviňovat, že se soustřeďujeme na věk země (a vesmíru). Jinými slovy tak, jak někteří evolucionisté tvrdí, že otázka původu života je mimo diskuzi o evoluci, to samé si někteří křesťané myslí o věku země. Kolikrát jsme už slyšeli křesťany, kteří věří na milióny let, jak říkají, že nezáleží na tom, kdy to Bůh stvořil, ale jen na tom, že to prostě stvořil? Typicky však ti, kteří toto říkají, si nikdy nedali práci popasovat se s našimi argumenty. Třeba jedna věc: opakovaně jsme poukazovali na to, že víra ve starou zemi vytváří vážné biblické a teologické problémy.6 Zde se jen soustředíme na vysvětlení, proč je chybou oddělovat evoluci a dlouhé věky jako nesouvisející témata.

Pochopitelně, protože popírají univerzálního společného předka, nejsou kreacionisté staré země ochotni mluvit o sobě jako o evolucionistech. Ovšem pokud se obou těchto skupin zeptáte, jak vzniklo slunce, měsíc a hvězdy, nebo kde vzala země svoje oceány vody nebo atmosféru, mají na to pořád ty samé odpovědi. Obě skupiny věří, že přirozené procesy dostačovaly k formování toho všeho. Ale nezapomeňme, že pravá podstata miliónů let byla původně odvozena z délky času, který příroda potřebovala (pokud by to dokázala) k vytvoření těchto a podobných věcí. Navíc evolucionisti popisují všechny tyto procesy rovněž jako ´evoluci´. Když nám např. Eugenie Scottová říká, že evoluce je o „mnohém víc než jen o živých organizmech“, myslí tím vznik vesmíru a všech jeho podstatných částí. Formuluje to takto: „Astronomická evoluce pojednává o kosmologii: o původu prvků, hvězd, galaxií a planet. Geologická evoluce se zabývá evolucí naší planety: jejím původem a kumulativními změnami během času.“4

Mnoho tváří evoluce

Podobně je to s výše zmíněnou webovou stránkou Harwardské kosmické evoluce7, která je rozdělená do osmi epoch evoluce: částicové, galaktické, hvězdné, planetární, chemické, biologické, kulturní a budoucí. Jinými slovy je biologická evoluce jen jednou malou částí mnohem rozsáhlejšího evolučního příběhu, toho samého příběhu, ze kterého pocházejí ony dlouhé časové věky a který kreacionisté staré země přijímají. Jestli tedy na jedné straně „starozemáci“ budou odmítat biologickou evoluci, bylo by férové, aby připustili, že jejich víra v milióny let je stále snoubí s většinovým obsahem evoluční historie.

V tomto bodě by někteří mohli namítnout, že termín ´evoluce´ má řadu významů, které tu hrají svoji roli, a není tedy správné házet je všechny do jednoho pytle jako stejně problematické. Jenže, co vlastně spojuje astronomickou, geologickou, chemickou a biologickou evoluci? Spojuje je pokus vysvětlit celý vesmír a všechny tyto epochy bez Boha, ukázat, že Boha ke vzniku historie vesmíru a historie popsané v Genesis nebylo třeba. Když evolucionisté řeknou, že se vesmír vyvinul, myslí tím, že se vytvořil pouze přirozenými (hmotnými) procesy. Starozemští kreacionisté běžně chápou, že vědecká obec přijímá biologickou evoluci proto, že svoje materialistické závěry přijímají dřív, než jsou prokázány. Proč si ale myslí, že je tento problém omezen jen na biologii? Není to žádná náhoda, že ti, kteří věří na biologickou evoluci, věří také, že hvězdy, planety a život vznikly samy od sebe přirozenými materialistickými procesy. Myšlenka, že se hvězdy a planety zformovaly jen tak přirozeně, má obrovské problémy, ale je stále vlečena dál jen proto, že nadpřirozené vysvětlení bylo a priori odmítnuto.

Chceme-li tedy konfrontovat naturalistické dogma, které proniká vědeckou komunitou, nestačí, že jen oponujeme biologické evoluci. Ty samé materialistické předsudky jsou proklamovány v kosmologii a geologii, což znamená, že stáří země je rovněž rozhodující částí této bitvy.

Uchvácení Božího trůnu

Protože je ve svých základech evoluční teorie aplikovaný materialismus, nepřekvapuje, že mnoho evolucionistů vidí evoluci jako všeobjímající princip. Například Sir Julian Huxley při oslavách století od vydání Darwinova Origin of Species (O původu druhů) roku 1959, vystoupil se svým ´světským kázáním´, ve kterém prohlásil, že „všechny aspekty reality jsou podrobeny evoluci, od atomů a hvězd k rybám a květinám, od ryb a květin k lidské společnosti a hodnotám – vpravdě,…všechna realita je jedinečný proces evoluce.“8

A stejně jako podle harvardské webové stránky se vyvíjí celá fyzikální realita, tak se vyvíjí i kultura, náboženství a budoucnost. (Ona webová stránka se ani neostýchá vydávat prohlášení o metafyzickém významu lidských bytostí9, nebo vyzývat k okamžitým krokům na zabránění přemnožení.10)

Rozmáchlá tvrzení, jako jsou tato, nám poslouží k ilustraci poznámky, kterou učinil Michael Ruse, že „Evoluce je svými vyznavači propagována jako něco víc než jen pouhá věda. Evoluce je prohlašována za ideologii, světské náboženství – plnoprávnou alternativu ke křesťanství, dávající člověku smysl života i mravní zásady.“11 Pro tyto evolucionisty je skutečně zcela konzistentní chápat víru v evoluci jako materialistickou podezdívku a přesvědčení, že evoluce vykonává mnohé činy, které byly předtím přisuzovány Stvořiteli. A právě toto je přesně to, proč bibličtí kreacionisté jsou tak vášnivě aktivní ukázat evoluci tím, čím je – lží.

V konečné analýze je evoluce hydrou s mnoha hlavami, které mají všechny svoje napojení na přesvědčení, že realitu lze vysvětlit bez biblického Boha. Ať už se potýkáme s evolucí astronomickou, geologickou, chemickou, biologickou či jinou její formou, potýkáme se s urážkou a útokem na biblický pohled na svět – a tedy na samotného Boha. Proto je naprosto namístě a správné, aby bibličtí kreacionisté kritizovali evoluci ve všech jejích projevech, ukazujíce tak lidem na pravdu o našem Stvořiteli a na ty věci, které on zjevil ve svém Slově.

Odkazy a poznámky

1. Karl W. Giberson and Francis S. Collins, The Language of Science and Faith (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2011), pp. 170–175; Ken Miller, Finding Darwin’s God (New York, NY: Harper Perennial, 1999), p. 276.
2. Chaisson, Eric J., “Theories of Life’s Origin”, Cosmic Evolution website; www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_chem.html.
3. Scott, Eugenie C., Evolution vs. Creationism: An Introduction (Berkeley, CA: University of California Press, 2004) p. 27.
4. Scott, Evolution vs. Creationism, p. 23.
5. Dickerson, R.E., Chemical Evolution and the Origin of Life, Scientific American 239(3):62–102, September 1978.
6. Cosner, Lita and Gary Bates, Did God create over billions of years? And why is it important?, 6 October 2011. Carl Wieland, CMI’s views on the Intelligent Design Movement, 30 August 2002.
7. Meaning ‘evolution of the whole cosmos’, or as some have put it: ‘From nothing to everything, all by itself’.
8. Huxley, Julian, “The Evolutionary Vision: The Convocation Address”, in Sol Tax and Charles Callender, eds., Evolution After Darwin: The University of Chicago Centennial, vol. 3 (Chicago, IL: Chicago University Press, 1960), p. 249; archive.org/stream/evolutionafterda03taxs/evolutionafterda03taxs_djvu.txt.
9. Článek říká: „Určitě bychom byli chvástaví, domýšliví a naprosto neskromní, pokud bychom se považovali za konečný produkt změn ve vesmíru, za vrchol kosmické evoluce.“ www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_future.html.
10. Článek říká: „Změna je vyžadována a je vyžadována nyní. Protože naše pozice je nyní na strmé části populační křivky, současnost je tedy klíčová. Naše generace – ne ta příští – musí ovlivnit plán změny, aby se změna nestala následkem války, epidemie či hladu.“ www.cfa.harvard.edu/~ejchaisson/cosmic_evolution/docs/fr_1/fr_1_future.html.
11. Ruse, Michael, How evolution became a religion: creationists correct? National Post, 13 May 2000, pp. B1,B3,B7; creation.com/ruse.

Příloha Velikost
00734-27.12.2014-evoluce-ta_neni_jen_o_biologii.doc 558.5 KB
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Komentujte

10 Komentáře zapnuto "Evoluce: ta není jen o biologii (pro osvěžení paměti)"

Upozornit na
jhk - vlasta

RE: – pravda a lež.

Je treba rozlisovat a Queek to aj napisal, fakty pre evoluciu, nie fakty proti kreacionizmu.
Proti kreacionizmu neexistuju ziadne protiargumenty, a aj ked sa to zda navonok vcelku pre ich vyznavacov dost vyznamne, opak je pravdou.

– to je přeci pochopitelné, že proti pravdě nemůže existovat žádný protiargument. Proti lživým věcem však je argumentů samozřejmě spousty. To je přeci logické a pochopitelné. Nevím, čemu se pořád tady divíte, nebo proč něco pořád neumíte pochopit.

rafael

Je treba rozlisovat a Queek to aj napisal, fakty pre evoluciu, nie fakty proti kreacionizmu.
Proti kreacionizmu neexistuju ziadne protiargumenty, a aj ked sa to zda navonok vcelku pre ich vyznavacov dost vyznamne, opak je pravdou.

Queek
Queek

Aby fungovala evoluce, není třeba žádné přírody ani faktů ani důkazů, to vše je evošům spíše na obtíž.
__________________________________________________________________________________

Žádné fakta ani důkazy se již kreacionisté nedozvědí, protože je cenzor – admin -na těchto stránkách nedovolí zveřejnit…

jhk - vlasta
Otázkou už není, jak život mohl vzniknout po té „materiální stránce“ – tato otázka už je dávno vyřešená, když člověk „“přemýšlí o Jeho díle„“. Myšlenka nemůže vzniknout z ničeho. Nejdříve musí člověk být schopen přemýšlet, pak může vzniknout myšlenka – myslím tím – myšlenka v tom smyslu – která se dá nějakým způsobem, který pochopí i další lidé, dát najevo. Např. ve formě sci-fi příběhu, filmu, povídky, knihy, atd. atd. Člověk nemůže nic tvořit z ničeho(člověk nemůže vytvořit něco, co by se tou zkušeností neodráželo z něčeho reálného, co už… Číst vice »
Route 66

Někomu se nelíbí, když poukazuji na fakt, že slovo evolution nemusí mít žádnou souvislost s Darwinem.

éééééééééééééééééééééééééééééééééééééé

hm opet slovickareni.
chlapci, vy jste jeden jako druhy . darwin, ci cert, aby se ve vas vyznal a rozlisil. ja tedy ne

Treviso

Někomu se nelíbí, když poukazuji na fakt, že slovo evolution nemusí mít žádnou souvislost s Darwinem.

Foton

jarek
Rečníš ako politik. Evoluční laici nenávidiaci kreacionizmus sa potrebujú handrkovať o význame slova „evolúcia“, lebo tým nahrádzajú nedostatok svojho poznania a argumentov.. Najprv položia rovnítko medzi „evolúcia“ a „evolučná teória“, a potom rýpu do protistrany, že evolučnej teórii nerozumie, pretože použila výraz evolúcia v súvislosti s vývojom vesmíru či abiogenézou. Platí tu heslo: niečo treba povedať. 😀

Jarek
Je to věc terminologie. Nelze nic namítat proti zevšeobecnění výrazu evoluce nad rámec užšího významu při označování evoluce biologické, POKUD je to skutečně doprovázeno vědomím, že jde o zevšeobecnění nad rámec specifik teorie o mechanismech evoluce biologické. Podle mého názoru se ovšem Keyton Halley míjí pochopením těch, kteří věří v Boha (což není můj případ) a přitom biblické podání stvoření v šesti dnech nepovažují za slučitelné s dosaženým vědeckým poznáním a i tam, kde jsou v poznání dosud mezery, upřednostňují metodologický ateismus (při zkoumání JAK se věci dějí), aniž by… Číst vice »