Kainova manželka - kdo to byl?

Kainova manželka - kdo to byl?
Autor: Ken Ham
Uveřejněno: 13. září 2007
Zdroj: http://aswersingenesis.org/articles/nab/who-was-cains-wife
přeložil Ing. Ivo Kraus 3. 12. 2009)

Obránci evangelia musí být schopni ukázat, že všechny lidské bytosti jsou potomky jednoho muže a jedné ženy

Jde o nejdiskutovanější manželku v dějinách?

Ani nevíme jak se jmenuje, nicméně už byla projednávána v rámci Opičího procesu (Scopes Trial), jak to zaznamenávají filmy „Dědictví větru“ (Inherid the Wind/1) a „Kontakt/2“, též se o ní hovoří již stovky let ve všech zemích světa.

Bibličtí kritici znovu a znovu používají Kainovu ženu proto, aby zdiskreditovali knihu Genesis jako skutečný historický záznam. Bohužel, většina křesťanů neumí na tuto otázku dostatečně odpovědět. Výsledek je takový, že svět vidí jejich neschopnost bránit autoritu Písma a tedy i křesťanskou víru.

Například v historickém „Opičím procesu“ v Tennessee v roce 1925, prokurátor William Jennings Bryan, který hájil křesťanskou víru, nedokázal odpovědět na otázku právníka ACLU (Americké občanské svobodné unie) Clarence Darrowa ohledně Kainovy ženy. Vezměme v úvahu následující výňatek ze studie záznamu, jak Darrow vyslýchá Bryana:

Otázka – Už jste někde zjistil, kde vzal Kain svou ženu?
Odpověď – Ne pane. Nechám ji agnostikům, aby ji ulovili.
Otázka - Nezjistil jste to?
Odpověď – Nezkoušel jsem ji hledat?
Otázka - Nikdy jste se ji nesnažil najít?
Odpověď – Ne.
Otázka - Bible říká, že jednu dostal, že ano? Byli na Zemi v té době ještě jiní lidé?
Odpověď – Nemohu říci.
Otázka - Nemůžete říci. Nikdy vám toto nepřišlo na mysl?
Odpověď – Nikdy mě to netrápilo.
Otázka - Zaznamenáni tam nebyli žádní další lidé, ale Kain ženu dostal.
Odpověď – To je to, co říká Bible.
Otázka – Kde se vzala tedy nevíte./3

Světový tisk se zaměřil na tento proces a to, co lidé slyšeli, ovlivnilo křesťanství do dnešních dnů – křesťané neumí bránit biblický záznam! V nedávné době stejný příklad uváděl Carl Sagan v jeho knize Kontakt/4 (která byla v seznamu New York Times bestselerů) a byl použit též ve stejnojmenném filmu podle této knižní předlohy.

V knize čteme o fiktivní postavě Ellie a o tom jak nedostala odpověď od ministrovy manželky, která byla vedoucí sborové diskuzní skupiny:

Ellie nikdy předtím nečetla vážně Bibli...A tak si před víkendem před jejím vstupem do první třídy přečetla ty části Starého Zákona, které se jí zdály být důležité, a snaží se je číst s otevřenou myslí. Hned poznala, že existují dva rozdílné a protichůdné příběhy o stvoření … a měla problémy správně vyřešit, s kým se Kain oženil.

Sagan šikovně kladl řadu běžných otázek (včetně Kainovy manželky), které jsou často mířeny na křesťany, pravděpodobně jako pokus dokázat, že Bible je plná rozporů a není možné ji bránit. Pravdou je, že většina křesťanů nejspíše ani nemohla odpovědět na tyto otázky.
A přesto existují odpovědi. Ale protože v církvích chybí vyučování z apologetiky/5, zejména pokud jde o knihu Genesis, většina věřících v církvi nejsou schopni „být vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás a to s krotkostí a úctou“. (1Pt 3,15)

Proč je to důležité?

Mnozí skeptici tvrdili, že k tomu, aby Kain mohl najít ženu, musely být na světě národy (jiné „rasy“), které nebyly z potomků Adama a Evy. Pro mnoho lidí je tato otázka překážkou pro to, aby přijali historické vysvětlení z knihy Genesis o stvoření jen jednoho muže a ženy na počátku dějin. Obránci evangelia musí být schopni prokázat, že všechny lidské bytosti jsou potomky pouze jednoho muže a jedné ženy (Adama a Evy), protože jen potomci Adama a Evy mohou být spaseni. Proto věřící musí být schopni vysvětlit manželku Kaina a jasně ukázat, že byla potomkem Adama a Evy.

Aby bylo možné zodpovědět otázku: „Kde vzal Kain ženu?“, tak je nutné se nejprve zaštítit některými základními informacemi o smyslu evangelia.

První muž

Skrze jednoho člověka totiž vešel do světa hřích a skrze hřích smrt; a tak smrt zasáhla všechny, protože všichni zhřešili.“ (Ř 5,12) V 1. Korintským 15:45 čteme, že Adam byl „první člověk“. Bůh nezačal tak, že stvořil rasu lidí (mužů).

Kainova žena_1.jpg

Bible jasně ukazuje, že jen potomci Adama a Evy mohou být spaseni. Římanům 5 učí, že hřešíme, protože zhřešil Adam. Trest smrti, který Adam dostal jako odsouzení za svůj hřích vzpoury, přešel také na všechny jeho potomky. Vzhledem k tomu, že Adam byl hlavou lidského pokolení, když padl, tak jsme my, kteří jsme byli v Adamových bedrech, padli také. Proto jsme všichni odděleni od Boha. Konečným důsledkem hříchu by bylo oddělení od Boha navždy kvůli naší hříšnosti. Nicméně, dobrou zprávou je, že existuje způsob jak se navrátit k Bohu.

Protože člověk přinesl hřích a smrt do světa, tak lidstvo, které je potomstvem Adamovým, potřebuje bezhříšného Člověka, aby zaplatil pokutu za hřích a trest za něj, smrt. Avšak Bible učí, že „všichni zhřešili“ (Ř 3,23). Jaké bylo řešení?

Poslední Adam

Bůh dává řešení - způsob jak dostat člověka z jeho bídného stavu. Pavel vysvětluje v 1Kor. 15, že Bůh dal jiného Adama. Boží Syn se stal člověkem – dokonalým člověkem – a přesto naším příbuzným. Nazývá se „posledním Adamem“ (1Kor. 15,45), protože nastoupil na místo prvního Adama. Stal se novou hlavou a protože byl bez hříchu, tak byl schopen zaplatit pokutu za hřích.

A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i zmrtvýchvstání: jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.“ (Kor. 15:,22)

Kristus trpěl a zemřel na kříži (trest za hřích), prolil svou krev („a bez vylití krve není odpuštění“, Žd 9,22), a tak ti, kteří vložili důvěru v Jeho oběť na Kříži mohou přijít v pokání ze hříchu vzpoury (v Adamovi) a být usmířeni s Bohem. A tak pouze potomci prvního člověka Adama mohou být spaseni.

Všichni příbuzní

Kainova žena_2.jpg

Vzhledem k tomu, že Bible popisuje všechny lidské bytosti jako hříšníky, a my všichni jsme příbuzní ("On stvořil z jednoho člověka všechno lidstvo, aby přebývalo na povrchu země", Skutky 17:26), tak má evangelium smysl pouze na základě toho, že všichni živí lidé a všichni, kteří kdy žili (s výjimkou první ženy/6), jsou potomky prvního člověka Adama. Kdyby tomu tak nebylo, tak by evangelium nebylo možné vysvětlit ani bránit.

Tedy na počátku byl jen jeden člověk – stvořený z prachu země (Genesis 2,7) To také znamená, že Kainova manželka byla potomkem Adama. Nemohla být z jiné lidské rasy a musí být chápána jako Adamův potomek.

První žena

V Genesis 3,20 čteme: "Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa, pozn. překl.), protože se stala matkou všech živých." Jinými slovy, všichni lidé, kromě Adama, jsou potomky Evy - byla první ženou.

Eva byla stvořena z Adamova boku (Genesis 2,21-24) - to byla jedinečná událost. V Novém zákoně Ježíš (Matouš 19,4-6) a Pavel (Efezským 5,31) použil tuto jedinečnou historickou událost jako základ pro manželství jednoho muže a jedné ženy. Také v Genesis 2,20 je nám řečeno, že když Adam pohlédl na zvířata, nemohl najít družku – nebyl tam nikdo z jeho druhu. To jasně ukazuje, že existuje pouze jedna žena, manželka Adama, od začátku. Nebyla tam žádná „rasa“ žen.

Takže, jestliže křesťané nemohou obhájit, že všichni lidé, včetně manželky Kaina, mohou vysledovat svůj původ v konečném důsledku k Adamovi a Evě, tak jak je možné pochopit a vysvětlit evangelium? Jak mohou ospravedlnit vyslání misionáře ke všem kmenům a národům? Proto každý musí být schopen vysvětlit Kainovu ženu, která dokazuje, že křesťané mohou bránit evangelium a vše, co učí.

Kainova žena_3.jpg

Kdo byl Kain?

Kain byl první dítě Adama a Evy, což je zaznamenáno v Písmu (Genesis 4:1). On a jeho bratři Ábel (Genesis 4:2) a Šét (Genesis 4:25) byli součástí první generace dětí, které se narodily na této Zemi. I když jsou tito tři muži výslovně uvedeni, Adam a Eva měli další děti.

Kainovi bratři a sestry

V Genesis 5:4 čteme prohlášení, které shrnuje život Adama a Evy: "Po zplození Šéta žil Adam ještě osm set let a zplodil syny a dcery."

Během jejich životů měli Adam s Evou nespočet děti mužského i ženského pohlaví. Faktem je, že židovský historik Josephus napsal, že "počet dětí Adama, podle staré tradice, bylo třicet tři synů a dvacet tři dcer."/7

Písmo nám neříká, kolik dětí se narodilo Adamovi a Evě, ale vzhledem k jejich dlouhému životu (Adam žil 930 roků - Genesis 5,5), by se zdálo logické, že jich bylo mnoho. Pamatujte, že Bůh přikázal: „Ploďte a množte se a naplňte zemi." (Genesis 1:28)

Manželka

Pokud bychom nyní pracovali komplexně s Písmem, bez jakýchkoliv osobních předsudků či jiných mimobiblických nápadů, a vrátili bychom se na začátek, kdy zde byla jen první generace, potom by si bratři museli brát sestry, jinak by tu nebyly žádné další generace!

Není nám řečeno, kdy se Kain oženil ani příliš mnoho detailů ohledně dalších sňatků a dětí, ale můžeme s jistotou říci, že Kainova manželka byla buď jeho sestra nebo blízká příbuzná. Bližší pohled na hebrejské slovo "manželka" odhaluje čtenáři knihy Genesis něco, co z překladu není zřejmé. Těm, kteří mluví hebrejsky je více jasné, že Kainova manželka byla pravděpodobně jeho sestra. (Existuje také malinká možnost, že jde o jeho neteř, ale tak jako tak, na počátku se brali bratr se sestrou.) Hebrejské slovo pro "manželku" použité v Genesis 4,17 (první zmínka o ženě Kaina) je ishshah, a to znamená "žena/manželka/ženské pohlaví."

I poznal Kain svou ženu /ishshah/, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.“ (Gen 4,17)

Slovo Ishshah je výrazem pro "ženu" a znamená "z muže". Je to odvozeno z hebrejských slov ´iysh (čte se iš) a enowsh, která obě znamenají "muž". To můžeme vidět v Genesis 2:23, kde jméno "žena" (ishshah) je dáno té, která vzešla z Adama.

A Adam řekl: „Toto je kost z mých kostí a tělo z mého těla! Ať se nazývá ženou, vždyť z muže vzata jest.“ (Gen 2,23)

(Pozn. překl.: český ekvivalent by byl „Ať se nazývá muženou,..“)

A tak Kainova manželka je potomkem Adama/člověka. Proto musela být jeho sestra (nebo možná neteř). Hebrejští čtenáři by to měli mít jednodušší, neboť se překladem mnoho ztratilo.

Námitky

Boží zákony

Mnoho lidí okamžitě odmítá závěr, že synové a dcery Adama a Evy se brali mezi sebou s odvoláním na zákon proti manželství bratra-sestry. Někteří říkají, že si nemůžete vzít vaše příbuzné. Ve skutečnosti však, pokud si nevezmete příbuzného, nevezmete si člověka! Žena je příbuzná svého manžela ještě před svatbou, protože všichni lidé jsou potomci Adama a Evy - všichni jsou z jedné krve. Zákon zakazující sňatek blízkých příbuzných nebyl dán až do časů Mojžíše (Leviticus 18-20). Za předpokladu, že sňatek znamenal jednoho muže pro jednu ženu na celý život (na základě Genesis 1-2), nebylo neposlušností vůči Božímu zákonu na počátku (před časem Mojžíše), když se blízcí příbuzní (i bratři a sestry) brali mezi sebou.

Nezapomeňme, že Abraham byl ženatý s jeho nevlastní sestrou (Genesis 20,12)/8. Boží zákon zakázal takové sňatky/9, ale to bylo asi o čtyři sta let později v době Mojžíše.

Biologické deformace

Dnes bratři a sestry (a nevlastní bratři a nevlastní sestry apod.) nemají zákonem povoleno se brát a mít děti. Je pravdou, že děti počaté ve svazku mezi bratrem a sestrou mají větší šanci být postižené. Záleží na tom, čím blíže je příbuzenství páru, tím je více pravděpodobné, že některý potomek bude postižený. Je to velmi snadné pochopit, aniž bychom zacházeli do všech technických detailů.

Každá osoba zdědí soubor genů od své matky a otce. Bohužel, dnes geny obsahují mnoho chyb (kvůli hříchu a prokletí) a tyto chyby se objeví mnoha různými způsoby. Například si lidé nechávají narůst dlouhé vlasy přes uši, aby zakryli skutečnost, že jedno ucho je menší než druhé. Nebo, někdo možná nemá nos přesně ve středu svého obličeje, jiný nemá dobře vytvarovaná ústa. Přiznejme si to, hlavní důvod, proč se nazýváme navzájem normální je to, že jde o naši společnou dohodu!

Čím více jsou si dva lidé příbuznější, tím je větší pravděpodobnost, že budou mít podobné chyby ve svých genech zděděných od stejných rodičů. Proto mohou mít bratr a sestra podobné chyby ve svých genetických materiálech. Pokud by mezi nimi došlo ke spojení a zplození potomků, děti by zdědily jednu sadu genů od každého z rodičů. Protože geny pravděpodobně mají podobné chyby, tyto chyby se spárují dohromady, tak bývá výsledkem postižení u dětí.

Naopak, čím jsou si rodiče vzdálenější, tím je pravděpodobnější, že budou mít různé chyby ve svých genech. Děti zdědí jednu sadu genů od každého rodiče a je pravděpodobné, že výsledkem budou dvojice genů obsahující pouze jeden špatný gen v každém páru. Dobrý gen má tendenci potlačit ten špatný, takže znetvoření (jde jen o ta vážná) se nevyskytuje. Například, místo toho, aby byly uši zcela deformované, má je dotyčná osoba jen křivé. (Celkově však lidská rasa pomalu upadá, jak se hromadí chyby v generaci po generaci.)

Tento fakt platí v současnosti, avšak nevztahuje se na Adama a Evu. Když byli stvořeni první dva lidé, byli perfektní. Všechno, co Bůh stvořil, bylo velmi dobré (Genesis 1:31). To znamená, že jejich geny byly perfektní - bez chyb. Ale když hřích vstoupil do světa skrze Adama (Genesis 3,6), Bůh proklel svět, a poté perfektní stvoření začalo degenerovat, podléhá smrti a rozpadu (Římanům 8,22). Po dlouhá časové období to má za následek všechny možné druhy chyb vyskytující se v genetické výbavě organismů.

Kainova žena_4.jpg

Ale Kain byl v první generaci dětí, které se kdy narodily. On, stejně jako jeho bratři a sestry, nezískal naprosto žádné nedokonalé geny od Adama a Evy, protože důsledky hříchu a prokletí byly na počátku minimální. Za těchto okolností se sestry mohly provdat za bratry (za předpokladu, že šlo o svazek jednoho muže a jedné ženy, což představuje manželství - Matouš 19,4-6), bez nebezpečí zplodit postižené potomstvo.

Do časů Mojžíše (asi o 2500 let později) se v rámci lidské rasy nahromadily degenerativní chyby v takovém rozsahu, že Bůh pak nezbytně musel zanést do Zákona zákaz sňatků mezi bratrem a sestrou (a blízkými příbuznými - Leviticus 18-20)/10. (Na zemi také bylo už dostatečné množství lidí a nebyl důvod proto, aby se brali příbuzní.) Ukazuje se, že jsou tři všelijak vzájemně provázané důvody pro zavedení zákonů zakazujících uzavřít sňatek příbuzných:

1. Jak jsme již diskutovali, bylo třeba chránit lidi před vzrůstajícím nebezpečím plodit deformované potomky.

2. Boží zákony byly nástrojem, aby židovský národ byl silný, zdravý a naplnil Boží záměry.

3.Tyto zákony byly prostředkem ochrany jednotlivce, rodinné struktury a společnosti jako celku. Psychologické škody způsobené incestními vztahy nelze minimalizovat.

Kain a země Nód

Někteří tvrdí, že pasáž v Genesis 4,16-17 znamená, že Kain odešel do země Nódu a našel si tam manželku. Tak došli k závěru, že musely být další národy na Zemi, které nebyly potomky Adama, který zplodil Kainovi ženu.

Kain odešel od tváře Hospodinovy a usadil se v zemi Nódu, východně od Edenu. I poznal Kain svou ženu, ta otěhotněla a porodila Enocha. Tu se dal do stavby města a nazval to město Enoch, podle jména svého syna.“ (Gen 4, 16-17)

Z toho, co bylo uvedeno výše, je zřejmé, že všichni lidé, včetně Kainovy ženy, jsou potomci Adama. Nicméně, tato pasáž neříká, že Kain odešel do země Nódu a našel si tam manželku. John Calvin komentoval tyto verše takto:

Z kontextu můžeme poznat, že Kain, než zabil svého bratra, si vzal svou ženu; jinak by tu byl Mojžíš něco k jeho manželství poznamenal./11

Kain byl ženatý dříve než odešel do země Nód. Nenašel tam svoji manželku, ale "poznal ji" (měl tam sexuální styk se svojí ženou)./12

(Pozn. překl. - země Nód se nacházela východně od Edenu.)

To dává smysl ve světle toho, co je to je země Nód. V hebrejštině Nód znamená "putovat". Takže, když šel Kain do země Nód, šel doslova do země putování, nejednalo se o místo, kde by bylo plno lidí.

Koho se Kain bál? (Genesis 4,14)

Někteří tvrdí, že na Zemi muselo být hodně jiných lidí, než jen potomci Adama a Evy, jinak by Kain neměl strach z lidí čekajících na to, až ho budou moci zabít, protože zabil Ábela.

Za prvé, jeden z důvodů k tomu, aby někdo ublížil Kainovi za to, že zabil Ábela, by bylo to, že daná osoba by měla blízký vztah s Ábelem!

Za druhé, Kain a Ábel se narodili nějakou dobu předtím, než došlo k smrti Ábela.
Genesis 4,3 říká:

Po jisté době přinesl Kain Hospodinu obětní dar z plodin země.

Poznámka k obratu "po jisté době". Víme, že Šét se narodil, když bylo Adamovi 130 let, (Genesis 5,3) Eva v něm viděla náhradu za Ábela (Genesis 4,25). Proto může být časové období od narození Kaina do smrti Ábela 100 let i více – což umožňuje spoustu času pro to, aby se jiné děti Adama a Evy oženily a měly děti. Jakmile Ábel byl zabit, mohl již existovat značný počet potomků Adama a Evy zahrnující několik generací.

Kde se vzala řemesla?

Někteří tvrdí, že k tomu, aby mohl Kain jít do země Nód a vybudovat tam město, tak by potřeboval mnoho řemeslných dovedností, které v té zemi již patrně musely být vyvinuty jinými národy.

Potomci Adama a Evy byli velmi inteligentní lidé. Dozvídáme se, že Júbal vyráběl hudební nástroje, jako jsou harfa a varhany (Genesis 4,21) a Túbal-Kain pracoval s mědí a železem. (Genesis 4,22)

Kvůli intenzivnímu vlivu evoluční nauky mají mnozí dnes představu, že jejich generace je ta nejpokročilejší, která kdy byla na této planetě. To, že máme proudová letadla a počítače ovšem neznamená, že jsme nejinteligentnější nebo nejpokročilejší. Tyto moderní technologie jsou ve skutečnosti výsledkem hromadění znalostí.

Musíme si uvědomit, že naše mozky za 6000 let od kletby dost utrpěly. Jsme velmi zdegenerovaní ve srovnání s lidmi před mnoha generacemi. Ani zdaleka nemůžeme být tak inteligentní a vynalézaví jako děti Adama a Evy. Písmo nám naznačuje, že to, co se zdá být moderní technologií, je jen záblesk toho, co existovalo téměř od začátku. Kain měl znalosti a talent k tomu, aby věděl jak postavit město!

Závěr

Jedním z důvodů, proč mnoho křesťanů nemůže odpovědět na otázku, kde vzal Kain ženu, je, že mají tendenci dívat se na problémy spojené s příbuzenskými sňatky jako dnešní svět a že nemají ujasněný náhled na historický záznam, který nám Bůh dal. Snaží se vykládat Genesis z pohledu naší současné situace spíše než pochopit skutečné biblické dějiny světa a změny, ke kterým došlo kvůli hříchu. Protože nestavějí svůj světový názor na Písmu, ale přenášejí svůj světský způsob myšlení do Bible, jsou oslepeni i vůči jednoduchým odpovědím.

Genesis je záznam o Bohu, který byl přitom, když se tvořila historie. Je to Slovo Toho, kdo všechno ví a kdo je spolehlivý Svědek z minulosti. Použijeme-li tedy Genesis jako základ pro pochopení historie, můžeme nalézt smysl věcí, které by jinak byly skutečnou záhadou. Pokud by totiž byla evoluce pravdivá, tak by věda měla ještě větší problém než jen vysvětlit Kainovu manželku - jak se mohl člověk vyvinout mutacemi (chybami), když by tento proces každé dítě zdeformoval? Pouhá skutečnost, že lidé mohou plodit potomstvo, které není do značné míry zdeformované, je svědectvím o stvoření, nikoli o evoluci.

Poznámky pod čarou

1. This is a Hollywood version of the famous Scopes Trial (Hollywoodská verze slavného Opičího procesu). K. Ham, The wrong way round! Creation 8(3):38-41, 1996; D. Menton, Inherit the Wind: an historical analysis, Creation 19(1):35-38, 1997.
2. Contact, Warner Bros., released July 11, 1997. Based on Carl Sagan’s Contact, Pocket Books, New York, 1985.
3. The World’s Most Famous Court Trial, Tennessee Evolution Case (a word-for-word report), Bryan College (reprinted from the original edition), p. 302, 1990.
4. C. Sagan, Contact, Pocket Books, New York, 1985, 19–20.
5. Apologetics - z řeckého slova, απολογια (apologie), což znamená "obrana". Oblast křesťanská apologetiky zahrnuje schopnost křesťanů bránit svoji víru v Ježíše Krista a naději v Něj vkládanou ke spáse, jak je to vyjádřeno v 1Pt 3,15. Tato schopnost vyžaduje důkladnou znalost Písma, včetně nauky o stvoření, původu hříchu, prokletí, potopě, narození z panny, životě a službě Ježíše z Nazaretu, o kříži, ukřižování, zmrtvýchvstání, nanebevstoupení, zaslíbení druhého příchodu Krista a o novém Nebi a nové Zemi. Tak každý musí být schopen logicky a jasně vysvětlit tyto různé doktríny, a to způsobem, který ospravedlňuje víru a naději v Ježíši Kristu.
6. Eva byla v jistém smyslu potomkem Adama, neboť byla vzata z jeho těla , tedy šlo o přímou biologickou linii. (Genesis 2,21–23).
7. F. Josephus, The Complete Works of Josephus, translated by W. Whiston, Kregel Publications, Grand Rapids, Michigan, 1981, 27.
8. Jiným příkladem by mohla být Izákova manželka Rebeka, která byla Izákovou druhou sestřenicí. (Genesis 24,15).
9. Leviticus 18,20.
10. Někteří prohlašovali, že se tím míní změna Boží vůle skrze změnu zákonů. Ale Bůh nezměnil Jeho vůli - kvůli změnám, které přinesl hřích a protože Bůh se nikdy nemění nám dal nové zákony pro naše dobro.
11. J. Calvin, Commentaries on The First Book of Moses Called Genesis, Vol. 1, reprinted, Baker House, Grand Rapids, Michigan, 1979, 215.
12. Jestliže by Calvinův návrh týkající se této záležitosti nebyl správný, tak by měli početní potomci Adama a Evy ještě spoustu času se přestěhovat a usídlit v oblastech jako je země Nód.

PřílohaVelikost
Kainova manželka - kdo to byl.doc573.5 KB
Průměr: 5 (6 votes)

oompa loompa

se lehce a umírněně usmiva jako Budhova socha Smile

oompa loompa

se usmiva

Trit

No - musím přiznat - že jsem si tu hooodně rozšířila obzory...: -)))))))))))))
Takhle natlačit formu na obsah - to se fakt jen tak nevidí.... -))))))))))
/mám na mysli článek - ne ulíka...: -) /

oprava

Hodilo mi to tam anonyma, ale byl jsem to já, ne anonym Smile

Eva

Jo to byly časy, ještě před tím, než ze mně umpovi slezly všechny vlasy Tongue

Trit + ULU

Báječný článeček i dialog ...Smile...tady se najdou opravdu skutečné poklady....Smile... !!!!!!!!

ze ti nejak nerozumim

Hm, jenže já mám úplně stejný pocit, jinak ano ano, ne, ne = souhlas s vyjímkou ironie a nadsázky. Nepochopení nepovažuju za obelhání. Ale jinak jsem myslel, že jsem ti dostatečně vysvětlil ( až moc polopatisticky na to aby to bylo v kostce a jen k ramenům ) co jsem myslel tou pojištovnou a medicínou a pak i své nepochopení tvého loga, no a nic jiného k neporozumění snad ani nebylo, ne ? Puzzled

=´nechápeš něco konkrétně co by jsi chtěl upřesnit ?

... Á už chápu, kdopak by mi mohl rozumět, když píšu samý překlep :

OPRAVA : PS : zde navzžení smajlíci lně nevystačují na škálu mých emotikonů.
PS : zde navržení smajlíci mě nevystačují na vyjádření škály mých emocí. Emotikon je označení pro smajlíka.

je fakt

ze ti nejak nerozumim, nemela by tvoje rec byt ano ano, ne ne?

ze slovniku se anglicky nenaucis

Vím.Ale někdy mi to na vytušení stačí ( u někoho kdo není tak dobrý jako ty Smile . Tentokrát asi ne.

Be Mindful = Sati

Stačilo dohledat něco o významu be mindful a něco o Sati a když je tam rovnítko, tak to spolu souvisí. Co NEVÍM je jak to souvisí s tvým světonázorem či sebeprezentací skrze logo. Nebo jí nechceš nic vyjádřit stejně jako já ? Mě nešlo HLAVNĚ o nějaký význam slovíček,ale HLAVNĚ o to jak to souvisí s tebou a co tím chceš ostatním říct. Bez této indície mohu vzhledem k vícero významovým možnostem jen tápat.

Ale asi je to tvá soukromá věc ( je dobré si někdy nechat identitu pro sebe, pomáhá to udržet odstup a dává to výhodu = kdo méně řekne, méně chybuje ), takže mi na to nemusíš odpovídat.

PS : zde navzžení smajlíci lně nevystačují na škálu mých emotikonů.

proc sis ho zvolil NEVIEM

Já pro to asi nemám tak promakané "ideové" důvody ( = že bych tím čolkem chtěl ostatním něco sdělit o sobě a svých názorech - třeba že jsu chladný a slizký a tak ... Smile

Je to prostinké : název čolek je z vyjímkou prvního písmene totožný z mým přijmením a tak se tato přezdívka ujala už na ZŠ ( protože se to rýmovalo ), až se mi to ňák zažilo a zůstal jsem u toho, aniž bych měl z čolkem nějaké podobnosti.

Tak to je akorát po umpalumpí pás Smile

( ale jsu rád, že nejsem sám, kdo něco neví, už jsem se začal podceňovat ).krk

Customize This